CSTM210 Обработка на растерни фотореалистични изображения

Анотация:

Целта на дисциплината e усвояване на фундаментални знания за използване на растерните графични системи за създаване и обработка н а висококачествени цифрови изображения.

Разглеждат се основните принципи и изисквания при сканиране на изображения и последващата им обработка за прецизиране на цветовият баланс, контрастност и отчетливост на изображението. Специално внимание е отделено на цветовите модели използувани за визуализация върху екран или за отпечатване, а също така и при подготвяне на изображението за прехвърляне в графична система за векторна графика или в програма за предпечатна подготовка. Дефинирани са изискванията при цветоотделяне на материали за отпечатване и настройката на съответните параметри. B резултат специалистите придобиват основни умения и навици да използват софтуерните средства и съответната хардуерна периферия за обработка на графика в различни области на материалната и духовна сфера: образование и култура, реклама и маркетинг, забавление и др.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

доц. Панчо Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи и изисквания при сканиране на изображения и последващата им обработка за прецизиране на цветовият баланс, контрастност и отчетливост на изображението.

• цветовите модели използувани за визуализация върху екран или за отпечатване, а също така и при подготвяне на изображението за прехвърляне в графична система за векторна графика или в програма за предпечатна подготовка.

• принципите за при цветоотделяне на материали за отпечатване и настройката на съответните параметри

2) могат:

• да използват софтуерните средства и съответната хардуерна периферия за обработка на графика в различни области на материалната и духовна сфера: образование и култура, реклама и маркетинг, забавление и др.

• да създадат краен продукт (илюстрация на Photo Shop) по разработен работен план, представящ зададената тема.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Добро познаване на операционната система

• Познания в областта на компютърните архитектуриФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1: Избиране на части от изображението: Калибриране на системата; Отваряне на файл; Работа със селекция; Зареждане на селекция; Използване на инструментите marquee и magic wand; Копиране и вмъкване на селекция; Увеличаване и намаляване размера на изображението на екрана и придвижване из него; Добавяне и премахване на части от селекция; Записване на селекция; Избиране цвят за рисуване и цвят за фон; Запълване на селекция ; Записване на файл.

2: Рисуване и редактиране: Използване палитрата с четките; Избиране на цвят от самото изображение; Рисуване с молива, четката и спрея; Използване на палитрата с цветовете; Смесване на цветове с инструмента за размазване; Променяне на режимите на рисуване и редактиране; Създаване на копия на области с инструмента "печат"; Отрязване на изображение; Увеличаване размера на платното на изображението; Запълване с градиент;

3: Селекции: Правене на сложна селекция; Запълване на селекция; Записване на няколко селекции; Дефиниране на шаблон за фона; Изтриване на фона; Запълване с шаблона; Създаване на сянка; Клониране на част от изображението; Вмъкване на текст със сянка.

4: Пътеки, маски и канали: Използване на писалката, за чертане на пътеки; Превръщане на пътека в селекция; Използване на режима Quick Mask; Записване, именуване и показване на канали; Вмъкване на една селекция зад друга; Прилагане на ефекта Posterize; Изчертаване на пътека; Комбиниране на различни шрифтове.

5: Манипулиране на селекции: Промяна на големината на селекцията; Промяна наситеността и оттенъка на цветовете в нея; Обработване на селекцията с филтри; Правене на селекции с писалката; Използване на опциите за смесване при вмъкване; Премахване на дупките в селекция; Промяна на яркостта и контраста на селекция; Обръщане на селекция хоризонтално и вертикално; Рисуване с шаблон; Редактиране на текст в отделен канал.

6: Слоеве: Създаване размножаване и премахване на слоеве; Превключване между слоевете, Управление на прозрачността; Промяна на последователността; Преливане на слоеве; Сливане на няколко слоя.

7: Свързване и подреждане на елементите: Дефиниране на шаблон; Правене на селекция с фиксиран размер; Добавяне на цвят към шаблона; Дублиране на селекцията; Изчистване на сканирано изображение; Вмъкване в селекция; Центриране на селекция; Вмъкване на стойности за компонентите на цвят; Запълване на пътека като селекция; Създаване на ефекта "релеф" (EMBOSS); Връщане на цвета на селекция, обработена с EMBOSS; Запълване на текст с градиент.

8: Цветове: Измерване цвета в няколко различни цветови модела; Показване изображения с различни палитри; коригиране на цвета на изображението с командата Variations; Използване на хистограмата на цветовете; Нагласяване нивата на цветовете в изображението; Нагласяване на цветовете по крива; Извършване на цветова корекция на селекция, Използване на инструментите dodge/burn и blur/sharpen; Изостряне на детайлите в изображението; Извършване на цветова корекция на отделен канал.

9: Сканиране, разделителна способност и промяна на размера: Определяне на най-добрата разделителна способност при сканиране; Връзка на разделителна способност, размер на файла и показване на екрана; Промяна размера на изображението със и без resampling; Промяна на разделителната способност при отрязване; Комбиниране на изображения с различна разделителна способност; Променяне на размера на платното.

10: Филтри: Деструктивни филтри; Пикселизиращи филтри; Филтри обработващи контурите; Деформиращи филтри; Създаване на светлинни ефекти;

11: Оформяне на комплексно изображение: Променяне размера на фона; Цветова корекция; Ретуширане на сенките; Нагласяване на насищането в определени области; Добавяне на части от други изображения; Създаване на сенки на вмъкнатите части; Създаване на прозрачен текст.

12: Конвертиране на изображения: Конвертиране на RGB изображения в CMYK, Lab, монохромни (Grayscale) и изображения с индексирани цветове; Конвертиране на изображение в многоканално изображение (multichannel); Създаване на двутоново изображение; Инвертиране на цветовете; конвертиране на монохромно изображение в bitmapped изображение. Комбиниране изображения в едно.

13: Цветоотделяне и отпечатване: Създаване на цветоотделка; Показване на отделните канали; Работа в режим RGB и CMYK; Конвертиране на RGB изображения в CMYK формат за отпечатване; Нагласяване на цветоотделките; Отпечатване композитно цветно изображение; Отпечатване отделна част от изображението; Отпечатване на полутонови изображения.

14: Импортиране и експортиране на файлове: Отваряне и записване на JPEG файлове; Записване в EPS формат; Експортиране на файлове с прозрачен фон..

15: Използуване на различни изображения и типове графични системи: Създаване на правоъгълници с фиксирани размери; Копиране на селекция от друго изображение; Инвертиране на цвета на селекция; Записване на селекция като пътека; Добавяне на текста от векторна система; Вмъкване на текст; Вмъкване на двуцветно каре; Променяне на опциите за мастилата;

Литература по темите:

1.Adobe Team, Adobe Photoshop CS5 Classroom in a Book, Adobe Press ,June 6, 2010

2.Adobe Team Adobe Photoshop CS5 - Официален учебен курс, СофтПрес, 21-11-2011 г.

3.Lesa Snider, Photoshop CS5: The Missing Manual, O’REILLI, June 1, 2010

4.http://www.adobe.com/communities/,

5.http://adobe.start.bg/#b_34836

Средства за оценяване:

Формиране на оценката зависи от активността на студента по време на протичането на курса и от изпитния резултат по време на сесията. Изпитването е чрез писмен изпит и изпълнение на практически задания. Предвижда се самостоятелна работа в екип по предварително зададени теми и участие в дискусии.

Оценяването се извършва на два етапа:

• Изпит (50%) – писмен изпит с два теоретични въпроса.

• Реферат (50%)

Окончателната оценка на студента се формира както следва: 50% от оценката на представеният реферат и 50% от оценката, получена по време на изпита.