CSTM106 Художествено проектиране и оформление

Анотация:

• Усвояване на знания и умения в сферата на приложната печатна графика като средство за създаване на корпоративен графичен дизайн. Теоретична и практическа подготовка със средствата на рисунката и компютърната техника и технологии на дизайна като графичен език

• Усвояване на етапите на формиране на идеята до реализацията на графичния проект

• Усвоявани на изобразителните средства за визуална реклама и създаване на комбинаторни варианти. Знака и знаковата информация като средство за визуална комуникация

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

 Лилия Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• На практика как да създават идейни проекти за запазен фирмен знак, да проектират и реализират рекламна графика, корпоративен дизайн в графичното оформление на фирмена кореспондентска и рекламна графика

• Да проектират художествени дизайн продукти – фирмена марка,( лого) фирмени материали като визитка, бланка, фирмен плик,, печат, опаковъчна хартия, рекламна папка, брошура, календар, рекламен търговски плик, плакат, билборд, рекламен фирмен подарък или всичко което обхваща корпоративния дизайн


Предварителни изисквания:
художествени умения и компютърна грамотност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Цели и средства на рекламния графичен език

• Графичен знак:

• Видове графични знаци – пиктограма, търговска марка, логотип

• Графичен знак – история, хералдика, емблеми и гербове

• Специфика на фирмения знак като средство за идентификация и реклама

• Корпоративен дизайн – значение на единния графичен език като изобразително средство и авторски почерк

• Значение на фирмения шрифт и запазен фирмен цвят за композиционното единство на фирмената графика

• Разнообразие на изобразителните средства за визуална информация и реклама: рекламна папка, плик-торбичка, фирмен календар, листовка, брошура, опаковъчна хартия, поздравителен адрес и др.

• Линия, щрих, петно и цвят, фактура и текстура като количествени и качествени изразни средства на художествения проект

• Динамичност и статичност на графичната информация в рекламата

• Видове графична реклама: плакат, афиш, билборд, като средства и носители на информация

• Рекламата като подтекст при ознаменуване на празнични събития

• Фирмения подарък и неговото значение

Литература по темите:

• Йончев,В., Шрифтът през вековете БХ София, 1964

• Макуейд,Д. Професионален дизайн на бизнес материали Изд. СофтПрес ООД, 2007

• Михайлов,И.,Предпечатна подготовка на Изд.”Асеневци” София 2010

• Райън,У., Коновър,Т. Графичната комуникация днес част І и част ІІ Изд. Дуо Дизайн ООД София 2002

Средства за оценяване:

Ако студента е посещавал учебни занятия и има текущи оценки с двукомпонентно оценяване от които е доволен се освобождава от финален изпит

Ако има една текуща оценка през семестъра се явява на финален изпит, като подготви и представи портфолио с изпълнените от него останали проекти и писмено описание на изразните средства за двукомпонентно оценяване

Ако студента не е посещавал учебни занятия през семестъра, може да се явина финален изпит с портфолио за двукомпонентно оценяване