MTAM111 Самостоятелна работа: Политики за стратегическо управление на транспортния сектор

Анотация:

Основната цел на курса е студентите да придобият допълнителни знания и умения за практическото прилагане на методологията, подходите и техниките за разработване и прилагане на политиките и стратегиите за стратегическо развитие на транспортния сектор в ЕС и в Р България.

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След провеждането на курса студентите ще знаят:

• същността, особеностите и политиките на ЕС за стратегическо развитие и управление на транспортния сектор;

• значението и приложимостта на научния инструментариум за анализ на елементите и факторите, оказващи влияние върху крайните резултати от прилагането на политиките за стратегическо развитие и управление на транспортния сектор в Общността;

• методологията за разработване и изпълнение на инвестиционни проекти в транспортния сектор на ЕС, и в частност в Р България;

• значението и характеристиките на факторите, оказващи пряко влияние върху практическото прилагане на целите и принципите на транспортната политика на ЕС;

• Функциите и ролите на институциите и управителните органи на стопанските организации относно ефективното и ефикасно постигане на целите на политиките за стратегическо развитие и управление в националния транспортен сектор

и ще могат на практика:

• да дефинират същността и особеностите на политиките за стратегическо развитие на транспортния сектор в ЕС;

• да анализират и оценяват стратегическите алтернативи за развитие на транспортния сектор, използвайки за целта подходящ научен инструментариум;

• да изследват влиянието и динамиката на външната среда на институциите и стопанските организации от транспортния сектор;

• да извеждат научно-практически изисквания към ръководителите на публични и стопански организации относно изпълнението на транспортните политики и произтичащите от тях стратегии;

• да разработват планове за внедряване на европейските транспортни политики и стратегии в условията на националния транспортен сектор.


Предварителни изисквания:
За успешното овладяване на материала и оптималното постигане на целите на курса е необходимо студентите предварително да са завършили образователна степен „бакалавър”, в рамките на която да са придобили знания и/или умения, присъщи на дисциплините:

• Основи на управлението;

• Икономика и управление на предприятието;

• Маркетинг;

• Корпоративен мениджмънт;

• Иновации;

• Търговски операции;

• Организационна култура;

• Организационно поведение;

• Стратегическо управление;

• Управление на промените;

• Проектиране на системи за управление;

• Организационно поведение.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема първа:

ВЪВЕДЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР В ЕС

1. Същност, предмет и видове европейски политики в транспортния сектор на Общността

2. Същност на стратегическия мениджмънт в европейския и националния транспортен сектор

3. Основни понятия, концепции и терминология на политиките за стратегическо развитие и управление в транспорта

4. История на политиките и стратегическия мениджмънт в транспортния сектор на ЕС и Р България

Тема втора:

ПРОЦЕСИ И РОЛИ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ В ТРАНСПОРТА

1. Йерархия на целите

2. Научен инструментариум;

3. Мениджърите и стратегическия процес

Тема трета:

ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКИТЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ В ТРАНСПОРТА

1. Външна среда – обща и специфична (понятие, класификация, характеристики и компоненти)

2. Научен инструментариум за прогнозиране и анализ на външната среда на транспортния сектор

3. Институционални и организационни действия за постигане на баланс между компонентите на външната и вътрешната среда на транспортния сектор

Тема четвърта:

СТРАТЕГИЧЕСКО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ В ЕС

1. Методи и подходи за взимане стратегически решения в транспортния сектор на ЕС

2. Прогнозиране и управление на риска

3. Научен инструментариум за разработване на общи и секторни транспортни политики и стратегии

Тема пета:

ФОРМУЛИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА

1. Същностни и съдържателни характеристики и особености

2. Научен инструментариум

Тема шеста:

ТИПОЛОГИЯ НА СТРАТЕГИИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПОЛИТИКИТЕ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР В ЕС

1. Класификация и характеристики на секторните транспортни политики

2. Стратегии за развитие на транспортния сектор – типология, същност и приложимост

Тема седма:

ИЗБОР НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА

1. Оценка на стратегическите ситуации

2. Оценка на стратегическите алтернативи и избор на институционални и организационни политики и стратегии за развитие на транспорта

3. Корпоративни транспортни политики и стратегии

Тема осма:

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ

1. Функции и роли на институциите и управителните органи на стопанските организации в транспортния сектор

2. Операционно осигуряване на транспортните политики и стратегии

3. Внедряване на европейските транспортни политики и стратегии в условията на националния транспортен сектор

Тема девета:

КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА

1. Съдържателни характеристики и особености на контролната функция

2. Класификация на стратегическия контрол

3. Научен инструментариум

Тема десета:

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ

1. Оценка на стратегическите алтернативи за развитие на транспортния сектор

2. Оценка на управлението на политиките и стратегиите за развитие на транспорта

3. Оценка на изпълнението на европейските транспортни политики и стратегии в условията на националния транспортен сектор

Литература по темите:

Основна литература

1. Лекции по курса - доц. д-р инж. Кирил Радев

2. Първанов, Хр., Европейската интеграция на транспорта,

УИ “Стопанство”, София, 2007;

3. Sustainable transport: priorities for policy reform, The International bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK, 1996;

Допълнителна литература и информационни източници

1. Lester, A. Digman, Strategic management – concepts, decision, cases, Business publications, inc, Plano, 1986;

2. Тарраго, Ф., Мирчев, М., Шереметов, Г., Стратегическо управление, УИ “Стопанство”, С., 1999;

3. Almany, A., Strategic management: A Framework for decision Making and Problem solving, 1992;

4. Pearce, J., R. Robinson, Strategic Management – Formulation and implementation, Illinois, 1985;

5. www.europa.eu;

6. www.mtitc.government.bg

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа - 100%