MTAM107 Политики за стратегическо развитие и управление на транспортния сектор

Анотация:

Настоящият курс поставя акцент върху взаимовръзката научни методи за стратегическо развитие и особеностите на политиките за стратегическо развитие на транспортния сектор в ЕС. До момента дисциплината не е преподавана и е разработена специално за настоящия курс.

Основната цел на дисциплината е да запознае студентите с методологията, подходите и техниките за разработване и прилагане на политиките и стратегиите за стратегическо развитие на транспортния сектор в ЕС и в частност в Р България.

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същностните особености на политиките на ЕС за стратегическо развитие и управление на транспортния сектор в Общността;

• Значението и характеристики на факторите, оказващи пряко влияние върху практическото прилагане на целите и принципите на транспортната политика на ЕС;

• Съдържателните и технологичните особености на научните модели, методи, подходи и техники, приложими за целите на анализа и оценяването на изпълнението на политиките и стратегиите;

• Видовете и особеностите на компонентите на външната среда на институциите и организациите, разработващи и изпълняващи политиките и програмите за развитие на транспортния сектор в ЕС и в Р България;

• Функциите и ролите на институциите и управителните органи на стопанските организации относно ефективното и ефикасно постигане на политиките и стратегиите.

2) могат:

• Да дефинират същността и да оценяват политиките за стратегическо развитие на транспортния сектор в страните от ЕС;

• Да идентифицират и анализират общите характеристики на политиките и стратегиите на ЕС в областта на транспорта;

• Да анализират и оценяват стратегическите алтернативи, използвайки за целта научните модели, методи, подходи и техники;

• Да изследват влиянието и динамиката на компонентите на външната среда на компетентните институции и стопанските организации от транспортния сектор;

• Да извеждат научно-практическите изисквания към ръководителите на институциите и стопанските организации относно изпълнението на транспортните политики и произтичащите от тях стратегии;


Предварителни изисквания:
За успешното овладяване на материала и оптималното постигане на целите на курса е необходимо студентите предварително да са завършили образователна степен „бакалавър”, в рамките на която да са придобили знания и/или умения, присъщи на дисциплините:

o Основи на управлението;

o Икономика и управление на предприятието;

o Маркетинг;

o Управление на операциите;

o Корпоративен мениджмънт;

o Иновации;

o Търговски операции;

o Организационна култура;

o Организационно поведение.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема първа:

ВЪВЕДЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР В ЕС

Същност, предмет и видове европейски политики в транспортния сектор на Общността. Същност на стратегическия мениджмънт в европейския и националния транспортен сектор. Основни понятия, концепции и терминология на политиките за стратегическо развитие и управление в транспорта. История на политиките и стратегическия мениджмънт в транспортния сектор на ЕС и Р България

Тема втора:

ПРОЦЕСИ И РОЛИ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ В ТРАНСПОРТА

Йерархия на целите. Научен инструментариум. Мениджърите и стратегическия процес

Тема трета:

ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКИТЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ В ТРАНСПОРТА

Външна среда – обща и специфична (понятие, класификация, характеристики и компоненти). Научен инструментариум за прогнозиране и анализ на външната среда на транспортния сектор. Институционални и организационни действия за постигане на баланс между компонентите на външната и вътрешната среда на транспортния сектор.

Тема четвърта:

СТРАТЕГИЧЕСКО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ В ЕС

Методи и подходи за взимане стратегически решения в транспортния сектор на ЕС. Прогнозиране и управление на риска. Научен инструментариум за разработване на общи и секторни транспортни политики и стратегии

Тема пета:

ФОРМУЛИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА

Същностни и съдържателни характеристики и особености. Научен инструментариум

Тема шеста:

ТИПОЛОГИЯ НА СТРАТЕГИИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПОЛИТИКИТЕ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР В ЕС

Класификация и характеристики на секторните транспортни политики. Стратегии за развитие на транспортния сектор – типология, същност и приложимост

Тема седма:

ИЗБОР НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА

Оценка на стратегическите ситуации. Оценка на стратегическите алтернативи и избор на институционални и организационни политики и стратегии за развитие на транспорта. Корпоративни транспортни политики и стратегии.

Тема осма:

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ

Функции и роли на институциите и управителните органи на стопанските организации в транспортния сектор. Операционно осигуряване на транспортните политики и стратегии. Внедряване на европейските транспортни политики и стратегии в условията на националния транспортен сектор.

Тема девета:

КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА

Съдържателни характеристики и особености на контролната функция. Класификация на стратегическия контрол. Научен инструментариум

Тема десета:

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ

Оценка на стратегическите алтернативи за развитие на транспортния сектор. Оценка на управлението на политиките и стратегиите за развитие на транспорта. Оценка на изпълнението на европейските транспортни политики и стратегии в условията на националния транспортен сектор.

Литература по темите:

Основна литература

1. Лекции по курса, доц. д-р инж. Кирил Радев

2. Първанов, Хр., Европейската интеграция на транспорта,

УИ “Стопанство”, София, 2007;

3. Sustainable transport: priorities for policy reform, The International bank for

Reconstruction and Development / THE WORLD BANK, 1996;

Допълнителна литература и информационни източници

1. Lester, A. Digman, Strategic management – concepts, decision, cases, Business publications, inc, Plano, 1986;

2. Тарраго, Ф., Мирчев, М., Шереметов, Г., Стратегическо управление, УИ “Стопанство”, С., 1999;

3. Almany, A., Strategic management: A Framework for decision Making and Problem solving, 1992;

4. Pearce, J., R. Robinson, Strategic Management – Formulation and implementation, Illinois, 1985;

5. www.europa.eu;

6. www.mtitc.government.bg

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на компетенциите на студентите ще се извърши чрез текущ контрол под формата на тестове (2 бр.) и курсова работа. Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Крайната оценка от текущ контрол е сума от средноаритметичната стойност на оценките от тестовете (с тегло 60%) и оценката от курсовата работа (с тегло 40%).