MTAM105 Европейска политика и държавно регулиране в авиационния сектор

Анотация:

• Курсът разглежда общата рамка на европейската политика и държавното регулиране в гражданското въздухоплаване. В четиринадесет тими учебният материал разглежда основни понятия, свързани с въздушния транспорт; основните субекти във въздушния транспорт (авиационни оператори, летищни оператори, оператори на наземно обслужване, доставчици на аеронавигационно обслужване, авиационен персонал, пътници и техните права) и др. свързани теми.

• Основните цели на курса са: студентите да получат необходимия комплекс от специализирани и практически познания, свързани с европейската транспортна политика за развитие на въздушния транспорт и неговото осигуряване; студентите получават достатъчно конкретна представа по отношение дейностите и процесите във въздушния транспорт, предмет на регулиране.

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

доц. Тонко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните термини, свързани с въздушния транспорт

• характеристиките на въздушния транспорт, националната, европейска и международна правна рамка, целите и задачите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), ще са запознати с Европейската транспортна политика във въздухоплаването, основните регулативни изисквания към авиационните оператори и въздушните превозвачи, летищната политика на ЕС, основни изисквания към авиационния персонал. Правата на пътниците, общите правила за осъществяване на въздухоплавателни услуги, разследването на авиационни произшествия

• ще имат конкретна представа по отношение дейности и процеси във въздушния транспорт, предмет на регулиране

2) могат:

• да прилагат и реализират своите професионални умения в институциите на ЕС, българските държавни институции: министерства, изпълнителни агенции, в държавната и местната администрация, в медиите, в неправителствени организации, в консултански организации и структури и т.н.

• да изследват, с оглед въздухоплаването, влиянието и динамиката на външната среда върху институциите и стопанските организации от транспортния сектор;

• да извеждат научно-практически изисквания към ръководителите на публични и стопански организации относно изпълнението на политиките в областта на въздухоплаването и произтичащите от тях стратегии.


Предварителни изисквания:
За успешното овладяване на материала и оптималното постигане на целите на курса е необходимо студентите предварително да са завършили образователна степен „бакалавър”.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ – ПОНЯТИЕ, ПРАВНА РАМКА И ЗНАЧЕНИЕ. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ.СУБЕКТИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ лекция 4

2 ЧИКАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ ОТ 7.12.1944 ГОДИНА. ПРИНЦИПИ. РОЛЯТА НА ИКАО лекция 2

3 ЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА ВЪВ ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО. лекция 2

4 АВИАЦИОННИ ОПЕРАТОРИ И ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗВАЧИ. ЗАСТРАХОВАНЕ НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ лекция 2

5 ХАРМОНИЗАЦИЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ПРОЦЕДУРИТЕ В ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ УСЛУГИ

лекция 2

6 ЛЕТИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ. ЛЕТИЩНИ ОПЕРАТОРИ. ЛЕТИЩНА ПОЛИТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ лекция 2

7 НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ В ЛЕТИЩАТА лекция 2

8 ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ лекция 2

9 АВИАЦИОНЕН ПЕРСОНАЛ. ПОДГОТОВКА НА ПЕРСОНАЛА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИТЕ И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА лекция 2

10 ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ.СИСТЕМА ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПЪТНИЦИТЕ В СЛУЧАИ НА ОТКАЗ ОТ КАЧВАНЕ НА БОРДА НА САМОЛЕТ.

ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ С УВРЕЖДАНИЯ И ОГРАНИЧЕНА ПОДВИЖНОСТ лекция 2

11 ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ИНФОРМАЦИЯ НА ПЪТНИЦИТЕ.ЗАЩИТА НА ПЪТНИЦИТЕ

ОТГОВОРНОСТИ НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В СЛУЧАИ НА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ НА ПЪТНИЦИТЕ, БАГАЖИТЕ ИЛИ ТОВАРИТЕ лекция 2

12 РАЗСЛЕДВАНЕ НА АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ И ИНЦИДЕНТИ лекция 2

13 КОМПЮТЪРИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ лекция 2

14 РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ВРЕМЕВИТЕ СЛОТОВЕ В ЛЕТИЩАТА НА ОБЩНОСТТА лекция 2

Литература по темите:

1.Лекции по курса

2.Закон за гражданското въздухоплаване

3.Конвенция за международно гражданско въздухоплаване (Обн. ДВ. бр.55 от 8 юли 1994г., изм. ДВ. бр.104 от 28 ноември 2003г., изм. ДВ. бр.82 от 14 октомври 2005г.)

4. БЯЛА КНИГА. Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство –към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите / Брюксел, 28.3.2011 COM(2011) 144 окончателен

5. Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91

6. Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 05 юли 2006 година относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух

7. Регламент (ЕО) № 785/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средства

8. Регламент (ЕО) № 2027/97 на Съвета от 9 октомври 1997 година относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и на техния багаж (консолидиран)

9. Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО

10. Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО

11. Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

12. Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи (заменя Регламент 2042/2003 г)

13. Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 година за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (заменя Регламент 1702/2003 г)

14. Наредба № 37 от 23 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях (Обн. ДВ. бр.93 от 11 Ноември 2014г., доп. ДВ. бр.33 от 8 Май 2015г.)

15. Търговски закон

16. Регламент (ЕО) № 847/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите-членки и трети страни [Official Journal L 157 of 30.4.2004

17. Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (L 293, 31.10.2028)

18. Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 година относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (консолидиран)

19. Регламент (ЕО) № 80/2009 на Европейския Парламент и на Съвета от 14 януари 2009 година относно кодекс за поведение при компютризирани системи за резервация и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2299/89