MTAM103 Европейска политика и държавно регулиране в железопътния сектор

Анотация:

•Дисциплината „Европейска политика и държавно регулиране в железопътния сектор” поставя акцент върху проблематиките, свързани със същността, приоритетите и целите на европейската транспортна политика, процеса на преструктуриране и степента на държавно регулиране в страната, процедурите и принципите при транспониране на европейското законодателство в националното законодателство. Дисциплината е нова и е разработена конкретно за настоящата магистърска програма за студентите от НБУ.

•Учебният материал е разделен на 11 теми, всяка от които се допълва с разработване на актуални въпроси, допълващи материята по дадената тема. Хорариумът на всяка тема е съобразен с нейния обхват и значимост на разглежданата в нея проблематика.

•Курсът има за цел да даде на студентите необходимия комплекс от специализирани и практически познания, свързани с европейската транспортна политика за развитие на железопътния транспорт и протичащите процеси по преструктуриране и държавното регулиране на железопътния сектор в страната, работа с базата данни свързани с правото на ЕС и основните документи на европейските институции, които формират достиженията на правото на ЕС, термилогични познания в областта на европейското право, както и за процесите и процедурите по транспониране на европейското законодателство в националните нормативни актове, изграждане на умения за разработване и извършване на сравнителни анализи относно тенденциите за развитие и прилагане на транспортните политики на ЕС в условията на националния транспортен сектор.

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

 Любка Савова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•същността, особеностите и политиките на ЕС за развитие и управление на транспортния сектор;

•значението и приложимостта на научния инструментариум за анализ на елементите и факторите, оказващи влияние върху крайните резултати от прилагането на политиките за развитие и управление на железопътния сектор в Общността;

•основните приоритети, послание и цели на бъдещото развитие и реформата в националната железопътна транспортна система;

•основните процеси и процедури при транспониране на европейското законодателство и процесите за нотификация на националното законодателство пред ЕК;

•да работят с базата данни свързани с правото на ЕС и основните документи на европейските институции, които формират достиженията на правото на ЕС;

•термилогията в областта на европейското право.

2) могат:

•да дефинират същността и особеностите на политиките за развитие на железопътния транспортен сектор в ЕС;

•да анализират и оценяват алтернативите за развитие на железопътния сектор, използвайки за целта подходящ научен инструментариум;

•да подготвят национална позиция по проект на европейски нормативен документ,

•да използват и работят с базата данни свързани с правото на ЕС и основните документи на европейските институции, които формират достиженията на правото на ЕС;

•да разработват планове за внедряване на европейските транспортни политики и в условията на националната железопътна система;

•да прилагат и реализират своите професионални умения в институциите на ЕС, българските държавни институции: министерства, изпълнителни агенции, в държавната и местната администрация, в медиите, в неправителствени организации, в консултански организации и структури и т.н.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

За успешното овладяване на материала и оптималното постигане на целите на курса е необходимо студентите предварително да са завършили образователна степен „бакалавър”, в рамките на която да са придобили знания и/или умения, присъщи на дисциплините:

•Технология и управление на транспорта;

•Железопътна техника;

•Транспортно строителство;

•Комуникационна и осигурителна техника;

•Електроенергетика и електрообзавеждане;

•Икономика на транспорта.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.ЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ - лекция

2.ПОЛИТИКА НА СВОБОДЕН ДОСТЪП - лекция

3.ПОЛИТИКА НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ - лекция

4.ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ - дискусия

5.ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - лекция

6.СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ СЕКТОР НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ-дискусия

7.ТРАНСПОНИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО -лекция

8.РАБОТА С БАЗАТА ДАННИ СВЪРЗАНИ С ПРАВОТО НА ЕС И ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ФОРМИРАТ ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО НА ЕС - лекция

9.ПОДГОТОВКА НА РАМКОВА ПОЗИЦИЯ И ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ -практическо занимание

10.ЛИЦЕНЗИРАНЕ И ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ -лекция

11.РЕФЕРЕНТЕН ДОКУМЕНТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА-лекция

Литература по темите:

Основна литература:

•Европейско и национално законодателство в областта на железопътния транспорт

•Sustainable transport: priorities for policy reform, The International bank for

? Reconstruction and Development / THE WORLD BANK, 1996;

•Първанов, Хр., Европейската интеграция на транспорта, УИ “Стопанство”, София, 2007

•Съобщение на Комисията „Устойчиво бъдеще на транспорта: интегрирана, основана на технологии и лесна за ползване система”, 23.06.2009 г., СОМ(2009)279.

•Evaluation of the Common Transport Policy (CTP) of EU from 2000 to 2008 and analysis of the evolution and structure of the European transport sector in the context of the long-term development of the CTP, European Commission, August 2009 (Steer Davies Gleave, London)

Допълнителна литература:

•Government Regulation of Railway Rates: A Study of the Experience of the United States, Germany, France, Austria-Hungary, Russia, and Australia by Hugo Richard Meyer

•Калин Томов, Кръстьо Преславски, Калоян Симеонов, Живка Станева, Зинаида Велева, Ръководство за участие в работата на институциите на ЕС, ИПАЕИ, София, декември 2007 г.

•Ръководство за стратегическо планиране и разработване на политики в България, проект по програма PHARE BG-0103.01 „Стратегическо планиране и координация”, МС

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на компетенциите на студентите ще се извърши чрез текущ контрол под формата на тестове(2 бр.) и курсова работа. Предмет на оценяване ще бъдат освен овладените знания и формираните умения по дисциплината, така също и дейността на всеки студент по време на лекционните занятия (в т. ч. присъствие, активност, прилежност, дисциплина и др.). Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Крайната оценка ще бъде средноаритметичната стойност на сумата от оценките на тестовете, курсовата работа и дейността на студента. Тогава когато крайната оценка от текущия контрол е по-ниска от "Добър (4)", студента ще полага писмен и устен изпит по дисциплината. На писмения изпит той трябва да развие два теоретични въпроси и да отговори на зададените от преподавателя въпроси.