CASM584 Цифрова фотография

Анотация:

Запознаване на магистрите с основите на цифровата фотография

прочети още
Фотографско изкуство

Преподавател(и):

 Велин Петков  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: кога и как се изпълняват различните видове дигитални фотографски техники

2) могат: да обработват дигитални изображения, да изпълняват фотографски проекти, решени в различни видове фотографски техники


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Основни знания и умения по аналогова фотографияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Лична презентация на преподавателя лекция 2

2 Устройство на дигитален фотоапарат лекция 2

3 Апарати по вид и предназначение лекция 2

4 Обективи по вид и предназначение лекция 2

5 Носители на фотографска дигитална информация лекция 2

6 Конвертиране на RAW формат лекция 2

7 Особенности при снимане на дневна светлина практическа 4

8 Особенности при снимане на изкуствена светлина – твърдо осветление

практическа 4

9 Особенности при снимане на изкуствена светлина – импулсно осветление

практическа 4

10 Особенности при снимане на смесено осветление практическа 2

11 Обработка на дигитално изображение практическа 2

12 Обработка на дигитално изображение практическа 2

Литература по темите:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ТЕКУЩ КОНТРОЛ-50% КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ-50% ФИНАЛЕН ИЗПИТ-50%

УСТЕН ИЗПИТ

ТЕКУЩ КОНТРОЛ-50% КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ-50% ФИНАЛЕН ИЗПИТ-50%