MEDM605 Стандарти в електронното здравеопазване

Анотация:

• Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност: теоретични аспекти по проблема – 24 часа. работни семинари – 2 часа, практически занимания – 4 часа, разработване на лично ( или групово) портфолио.

• Преподава се за пръв път в BG и се съобразява с предварителната квалификация на студентите – лекари, юристи и специалисти по здравни грижи. За целта се представя начална теоретична част, посветена на електронното здравеопазване и неговите модалности и на някои достъпни стандарти в областта. Търси се работещ вариант за академична и практическа информация, балансиран между известни български „добри практики” и световни иновации при внедряване и работа с такива стандарти. Тя е единствения световен модел за информационен мениджмънт в медицината, който ще позволи да се търсят масови решения и внедрителски адаптации, базирани и на стандартизираната информация.

прочети още
Регламенти и стандарти в медицината

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р
доц. Полина Михова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

? Какво е електронно здравеопазване и основните му модалности

? Познават превъплъщенията - като история на развитието- от медицинска кибернетика до телемедицина и високотехнологична медицина, както и основните тези по създаване на електронно здравно (медицинско) досие.

? Познават работещи и проектни варианти за компютърни версии на хартиените носители на медицинска информация – процедурата по електронизация на документалното стопанство - като стандарти на представяне и при виртуален транспорт (консултации).

? Като метод и методика за работа системата телемедицина, един модерен етап при развитие на Информационните системи в ресора.

2) могат:

• Да боравят с електронни документи като входове и изходи на Информационни системи и притежават готовност и умения за внедряването им

• Да предлагат работещи варианти при стандартизиране на документално стопанство и архиви по профили

• Да търсят BG стандарти и оценяват облигатното им внедряване, за да са възможни версии на множествен достъп, интегрирана употреба и развитие

• Да търсят източници за стандартизационни процедури – вкл. и европейски стандарти, които да анализират.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Електронно здравеопазване – същност, дефиниции, история – I част

2. Електронно здравеопазване – тенденции на развитието - II част

3. Сравнителен анализ между хартиени и електронни документи

4. Видове архитектури и потоци на информация в медицината

5. Стратегия за развитие на електронното здравеопазване в България

6. Стандартизационни организации в световен мащаб

7. Видове стандарти – технически, информационни, терминологични, комуникационни

8. Международни стандарти за работа в среда на електронна комуникация в медицината

9. ASTM International Continuity of Care Record –

10. ANSI X12 (EDI)

11. CEN - CONTSYS (EN 13940)

12. CEN - EHRcom (EN 13606)

13. CEN - HISA (EN 12967)

14. DICOM

15. HL7

16. ISO - ISO TC 215

Литература по темите:

[1]. Информационни системи в медицината и здравеопазването, НБУ, ISBN 954-535-392-9, София, 2005

[2]. Годишници на Департамент Медикобиологични науки (от 1- 4), изд. НБУ

[3]. http://www.ehealth-bg.org/bg/view_news.php?news_id=8

[4]. http://www.bgrazvitie.net/bg/192/browser.php?state=content&type=link&cat_id=0

[5]. http://www.cio.bg/?call=USE~home;&page=paper&n=1298

[6]. Речник по Телемедицина, превод от английски език на изданието на ® European Commission, Information Society Directorate- General, Application relating to Heallth, Брюксел 2001/2, Ж.Винарова, М.Вуков, София 2002, ISBN 954-535-269-8

[7]. Документи и решения на 1 ва,2 ра и 3 та Национални конференции по електронно здравеопазване. Национални програми по темата на МЗ.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ -50%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ - 25%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ – 25%