MEDM603 Регламенти и стандарти за лекарства - добри практики

Анотация:

Курсът по Регламенти и стандарти за лекарства - добри практики, цели да запознае студентите с историческото развитие на лекарствената стандартизация и хармонизация в света и прилагането на тези категории в съвременната българска фармацевтична практика. Обучението дава нов поглед върху термини и методология, залегнали широко в ежедневието като запознава със задължителността, принципите на приложение и значението на нормативната рамка за стандартизиране на изискванията към лекарствата и дейностите с тях. Представят се съдържанието, елементите, инструментариума, приложението на добрите практики във фармацевтичния сектор, както и реализирането им в действащото фармацевтично законодателство.

прочети още
Регламенти и стандарти в медицината

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р
проф. Илко Гетов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания по:

Стандартите за Добри практики и нормативните изисквания към лекарствата и дейностите с тях;

Подходи за практическо приложение на изискванията за спазване на Добрите практики;

2) умения по:

Стандартизиране по ISO и създаване на стандартни оперативни процедури;

Прилагане на изискванията за:

- Добра Производствена Практика;

- Добра Клинична Практика;

- Добра Дистрибуторска Практика;

- Добра Практика за Хуманитарна помощ.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Лекарствена политика и регулация

" Фармакология, клинична фармакология и токсикология

" Медицинско право

" Етика в медицината

" Основни проблеми в биоетикатаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на курса:

Тема №1: Стандартизиране и хармонизация на изискванията към лекарствата - Международна Конференция по хармонизация (ICH) - историческо развитие и съвременни насоки.

Лекция: 2 часа / Семинар: 1 час

Тема №2: ISO стандарти за дейности с лекарства - историческо развитие, съвременен обхват и приложение във фармацевтичната индустрия. Стандартни оперативни процедури - съдържание, обхват и методика за създаването.

Лекция: 2 часа / Семинар: 1 час

Тема №3: Добра производствена практика. Съдържание. Инструментариум и приложение.

Лекция: 2 часа / Семинар: 1 час

Тема №4: Национална регулация и принципи на приложение на Добрата производствена практика в България.

Лекция: 2 часа / Семинар: 1 час

Тема №5: Добра Клинична практика. Съдържание. Изисквания, елементи и приложение.

Лекция: 2 часа / Семинар: 1 час

Тема №6: Национална регулация и принципи на приложение на Добрата клинична практика в България.

Лекция: 2 часа / Семинар: 1 час

Тема №7: Добра Дистрибуторска практика. Съдържание. Изисквания и приложение.

Лекция: 2 часа / Семинар: 1 час

Тема №8: Национална регулация и принципи на приложение на Добрата дистрибуторска практика в България.

Лекция: 2 часа / Семинар: 1 час

Тема №9: Добра Дарителска Практика. Стандарти за лекарства, като елемент от хуманитарна помощ. Изисквания за прилагане и значение за лечебните заведения и неправителствените организации.

Лекция: 2 часа / Семинар: 1 час

Тема №10: Стандарти за оценка на ефективността на лекарствения подбор, доставка и употреба.

Лекция: 2 часа / Семинар: 1 час

Литература по темите:

1. Зиколов П., Ръководство за добра производствена практика(GMP), НИЛС, С.,1999;

2. Узунов Ю., Добрата производствена практика (GMP) във фармацевтичния сектор: животоспасяващо лекарство за индустрията, С., 2005;

3. Директива 2001/83/ЕЕС;

4. Директива 2005/28/ЕЕС;

5. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), ДВ 31/2007;

6. S.A. Oke and O.E. Charles-Owaba, Implementation of ISO-based quality management systems: a review of the literature, International Journal of Productivity and Quality Management, Vol.2, No.1 (2007), pp.81-111;

7. Наредба № 39/13.09.2007 г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика, ДВ 77/2007;

8. Наредба № 31/12.08.2007 г. за определяне на правилата за добра клинична практика, ДВ 67/2007.

Средства за оценяване:

Курсов проект 50%

Реферат 50%