DEVM111 Социално развитие

Анотация:

Целта на курса е да предостави на студентите по-задълбочени познания за социалното развитие на децата. Разглеждат се биологични основи на социалното поведение, привързаността, знанието на детето за себе си (формиране на идентичност) и знания на детето за другите (разбиране на норми и намерения). Разглеждат се социалните взаимоотношения на детето в семейството, с връстниците, в учебното заведение, влиянието на медиите. Специално внимание се обръща на просоциалното поведение и интервенции развитието на социалните умения.

Студентите ще се запознаят и ще бъдат обучени да прилагат инструменти за оценка на социалното поведение при деца.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

проф. Елена Андонова  д-р
гл. ас. Надя Колчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Ще знаят:

• Развитийни специфики в социалното развитие на децата и юношите

• Социалните взаимоотношения на детето в семейството, с връстниците, в учебното заведение, влиянието на медиите

• Интервенции за развитието на социалните умения

• Конкретни методи за оценка на социалното поведение при деца

Ще могат:

• Да прилагат инструменти за оценка на социалното поведение при деца

• Да обработят и представят резултатите от проведено изследване


Предварителни изисквания:
Базисни познания по:

• психология на развитиетоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Социално развитие – концепции и теории

2 Изследователски методи. Инструменти за измерване на социалните умения при деца

3 Биологични основи на социалното поведение

4 Привързаност: формиране на близки взаимоотношения

5 Емоции: развитие, разбиране, регулация. Социализация на емоциите

6 Аз и другите: формиране на идентичност, разбиране на норми и намерения

7 Семейството: отношения, взаимни влияния, родителски практики

8 Връстниците: развитийни патерни на взаимодействие, приятелството, социален статус и групата на връстниците романтични взаимоотношения

9 Учебни заведения: ролята им в социалното развитие, влияние на учителя

10 Медии: ролята на телевизията

11 Полови различия в социалното поведение

12 Морал: саморегулация на поведението. Просоциално поведение

13 Представяне на индивидуални студентски проекти

14 Интервенции за развитие на социалните умения при деца

15 Представяне на индивидуални студентски проекти

Литература по темите:

• Левтерова, Д., Социална компетентност: Ч. I – IV. - Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2009

• Clarke-Stewart, A., R. Parke, (2014), Social Development, 2nd Edition, Wiley-Blackwell

• Durkin, K., (1995), Developmental Social Psyhology from Infancy to Old Age, Blackwell Publishing

• Handbook of Childhood Social Development, (2013), Peter K. Smith (Editor), Craig H. Hart (Editor), Wiley-Blackwell, 2nd Edition

• Kostelnik, М., А.Soderman, А.Whiren, М.Rupiper, K.Gregory, (2015), Guiding Children’s Social Development and Learning, Theory and Skills, 8th Edition, Cengage Learning

• Social Development in Childhood and Adolescence: A Contemporary Reader, (2011), Melanie Killen (Editor), Robert J. Coplan (Editor), Wiley-Blackwell

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ