DEVM106 Въведение в теорията и методите на консултиране

Анотация:

Курсът предоставя базисни знания и умения за работа по случай: изграждане на формулировка, оценка, договоряне, предоставяне на консултации в контекста на програма от грижи. Специален акцент е поставен върху работата в екип и служба за психично здраве.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

доц. Никола Атанасов  д-р
доц. Светлозар Василев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• целите и основните процедури на консултиране на деца и юноши;

• основните феноменологични и психоаналитични концепции и тяхното приложение в процеса на консултиране;

• кои са най-честите проблеми в детска възраст изискващи консултиране и какви практики съществуват в България.

2) могат:

• да извършват клинична оценка на дете и юноши;

• да разграничават случаите нуждаещи се от консултиране от случаите изискващи други терапевтични методи (психотерапия, семейно консултиране, медицински или социални интервенции);

• да изготвят формулировка за случая и да съставят терапевтичен план като ползват парадигмата на клиничната психопатология или психоанализата;

• да договорят с детето и родителите провеждане на консултации или да насочат случая към друга служба/специалист;


Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата

Форма на преподаване Брой часове

1 Консултирането в контекста на помагащите професии. Консултиране, психотерапия, социална работа и медицински интервенции. Консултирането като метод и процедури-оценка, формулировка, договаряне, консултации, приключване. Терапевтична рамка. Лекция

2 Теоретични основи на консултирането. Лекция

3 Оценка. Цели, формат и метод. Практическо упражнение

4 Първичното интервю – създаване на контакт и събиране на информация за проблема, отношенията в семейството. Изисквания към сетинга. Практическо упражнение

5 Изграждане на формулировка. Ролята на специализираните интервюта за изграждане на хипотеза по случая. Оплакванията в контекста на развитието на детето и семейството. Лекция

6 Формулировка акцентираща върху детето спрямо формулировка акцентираща върху родителите. Практическо упражнение

7 Договоряне. Постигане на обща идея за природата на проблема. Ангажиране на родителите и детето в процеса на консултиране Лекция

8 Предлагане и договаряне за целите и формата на консултациите (честота, продължителност, участници, техника и др.). Пренасочване. Практическо упражнение

9 Процес на консултиране. Въвличане на детето като партньор в консултирането. Лекция

10 Техника на работа с различни възрастови групи и патология. Практическо упражнение

11 Приключване на консултациите. Въвеждане и работа с темата за сепарацията. Формално приключване – заключителна сесия: обсъждане на постигнатите резултати. Приключване, продължаване, пренасочване. Практическо упражнение

12 Организация на служба (програма) за психично здраве. Мисия, работна задача, специфика. Лекция

13 Екипна работа – цели, формат и процедури Лекция

14 Работа в мрежа от служби. Как се изгражда и поддържа работа в мрежа. Програми и служби в България. Лекция

15 Обощение и преговор Лекция

Литература по темите:

Hansen, J. (1986): “”Counseling: Theory and Process”, Allyn and Bacon, USA 1986.

Kestenbaum, C. & Williams, D. (1988): “Handbook of Clinical assessment of Children and Adolescents”, Kestenbaum and Williams (eds.), New York University Press, Vol. I, II;

Mishne, J. (1983): “Clinical work with Children”, Free Press 1983.

Rustin, M. & Quagliatta, E. (2000): “Assessment in Child Psychoterapy”, M. Rustin (ed.), Karnac 2000.

Допълнителна

Blos, P. (1962): “The Adolescent passage – developmental issues”, IUP 1962;

Pine, F. (1985): “Developmental Theory and Clinical Process”, Yale University Press.

Weinniger, O. (1993): “View from the Cradle: Children’s Emotions in Everyday Life”, Karnac Books 1993;

Уиникът, Д. (1971): “Игра и реалност”, ЛИК 1999, София.

Средства за оценяване:

тест

участие

работа по казус