DEVM105 Организационен контекст за развитие на децата и юношите в училище и в други институции

Анотация:

Курсът предлага на студентите теоретична подготовка и знания относно организационни аспекти на грижата за детето, които специалистите, работещи в такива институции, трябва добре да познават. Грижата за детето се осъществява в система от организационно взаимодействие, протичащо в институционализирана организационна среда, която се отличава със своя структура, специфична култура, доминиращ стил на управление и властови отношения, които неминуемо оказват влияние върху организацията на работата, изпълнението на задачите и удовлетвореността и мотивацията на работещите. Част от лекциите са посветени на изучаване структурата, строежа и целите на организацията. Акцент се поставя върху организационното поведение и човешката страна на организацията, т.е взаимодействието между личността и групата, както и междугруповите психични процеси в организацията като комуникация, конфликти, власт, работа в екип. Внимание се отделя и на социалнопсихологическия климат в организацията и лидерския стил, които определят отношението на работещите към работата, в случая към децата и тяхното обгрижване, и начина на нейното изпълнение и ефективност. Включени са практически упражнения относно изграждането на екипи, групово вземане на решения и разрешаване на конфликти. Подборът на темите е насочен към създаване на по-широка основа, която може да се използва за допълване и обогатяване на специализираните психологически познания на студентите, завършващи програмата “Психология на развитието”.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

доц. Елена Паспаланова  д-р
 Галина Маркова-Дерелиева  д-р
гл. ас. Соня Драгова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: ключовите теоретични концепции и актуалните изследвания в съответната сфера; познават факторите за ефективна работа в екип; познават предимствата и недостатъците на видовете организационни структури;

2) могат: да се справят успешно с прилагането на придобитите теоретични знания в социалната практика – бързо да се ориентират в конкретната организационна среда, да изучават атрибутите на организацията и прилагайки системния подход да отчитат тяхното влияние върху ефективността на работата; да могат да изграждат ефективни комуникативни мрежи на работното място и да преодоляват бариерите пред успешната комуникация; да разпознават функционалните от дисфункционалните конфликти и да ги управляват и разрешават, прилагайки адекватни стратегии; да проектират организационна структура, адекватна на изискванията на външната и вътрешна среда; да изграждат и работят в екип.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: Основни познания на студентите в сферата на социалната психология, психология на личността, трудова и организационна психология, психология на развитието.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Училището като организация: основни характеристики, формална и неформална структура. Органиграма.

2. Организационна култура: същност, равнища и функции. Типове култури

3. Анализ на длъжността “педагогически съветник”.

4. Комуникация – процес, видове, климат.

5. Проблеми на комуникацията. Разбиране поведението на другите: перцептивни и интерпретативни грешки при общуване (практическо занимание).

6. Работа в екип: фактори за ефективност на екипа. Роли в екипа.

7. Работа в екип – ролеви игри.

Литература по темите:

Андреева, Л. (1998) Социално познание и междуличностно взаимодействие. С.

Андреева, Л. (2001) Христоматия по социална психология, Дилок. С.

Армстронг, М. (1993) Преуспяващият мениджър. Делфин прес, Б.

Илиева, С. (1998) Организационно развитие. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”. С.

Карабельова, С. (2000) Христоматия по управление на човешките ресурси. Лик. С.

Карабельова, С. (2004). Управление и развитие на човешкия потенциал. София (Емпирични изследвания за организационната култура и лидерството)

Питърс, Т., Уотърман Р. (1988) Към съвършенство във фирменото управление. Наука и изкуство.

Alessandra, A. J., Hunsaker, P. (1993) Communicating at Work. Simon and Schuster.

Cole, G., A. (1998) Organizational Behavior. London.

Cooper, C., Locke, E. (2000) Industrial and Organizational Psychology. Linking Theory and Practice. Blackwell Publishing Inc.

DuBrin, A. (1999) Applying Psychology. Individual Organizational Effectiveness. (5th ed).

Ivancevich, J. M., Matteson, M. T. (1990) Organizational Behavior and Management. Homewood, Boston.

Riggio, R. (1999) Introduction to Industrial and Organizational Psychology. (3rd ed) Prentice Hall.

Robbins, S. (1990) Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and Applications. Prentice-Hall.

Средства за оценяване:

тестове - 2бр.

презентация