APLM120 Академично писане

Анотация:

Курсът запознава студентите с основни положения за изграждане на научни текстове въз основа на работа с научна литература, разнообразни текстове с резултати от теренно изследване и писането на етнографски текст по конкретна тема

прочети още
Културна и социална антропология

Преподавател(и):

проф. Васил Гарнизов  д-р
доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни антропологични концепции и теории, основни идеи за връзката на антрополога с терена и начините на създаване на антропологичен текст (доклад от теренно изследване, статия, концепция за теренно изследване, концепция за дипломна работа).

2) могат:

• да подготвят концепция за самостоятелно теренно изследване;

• да създават научен текст въз основа на самостоятелно теренно изследване;

• да участват в научна дискусия с представяне на конкретна тема и нейната защита.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Антропологичният текст – между лингвистичното и визуалното. Лекция 2

2 Теории на етнографското описание (позитивизъм, структурализъм, гещалт теория, феноменология, херменевтика) Лекция 2

3 Описание и обяснение (описание, разказване/нарация, аргументация). Лекция

2

4 Теренното изследване - доклад Практическо занимание 2

5 Постоянното връщане към терена – между видяното и чутото Дискусия 2

6 Концепция за теренно изследване и етнографско писане Практическо занимание 2

7 Етнографското писане – превръщането на видимото в текст. Дискусия 2

8 Статия – от описанието към обяснението Практическо занимание 2

9 Модели на описанието – природни науки, художествен текст, портретно изображене, фотография Дискусия 2

10 Визуалното като текст Практическо занимание 2

11 Фотография, видеодокументация, филм Практическо занимание 2

12 Антропологичният текст като диалог Практическо занимание 2

13 Представяне на студентски научни текстове (концепции) Дискусия 2

14 Представяне на студентски научни текстове (концепции) Дискусия

2

15 Академичното писане на антрополога Семинар

2

Литература по темите:

Основна

Барт, Р. 2012 Удоволствието от текста. НБУ

Барт, Р. 2010 Записка за фотографията. Агата – А.

Гаймер, П. 2011 Теории на фотографията. Изток – Запад.

Дичев, И. 2009 Граждани отвъд местата. Нови мобилности, нови граници, нови форми на обитаване. Просвета.

Леви-Строс, Кл. 2008 Тъжните тропици. ЛиК

Ловци на умове. 2011 Т. 4. Антропологът и теренът (И. Бокова, М. Елчинова – съст.). НБУ

Допълнителна

Rouet, G, Y. Ditchev (sous la direction). 2012 LA PHOTOGRAPHIE, MYTHE GLOBAL ET USAGE LOCAL

Средства за оценяване:

Писане на анотация, теренен доклад, статия.