CASM017 Сценарий - дипломен проект

Анотация:

ЦЕЛТА НА тази самостоятелна работа, както и на курса, е да да помогне на всеки един от студентите да напише сценария за дипломния си филм, като осмисли своите артистични търсения в един по-широк контекст. Различните практически сценарни задачи са насочени към изграждане на сценарни умения за структуриране и пластическото разгръщане на анимационния разказ, за прецизиране на записа, за поставяне на смислови акценти чрез визията и звука.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

доц. Невелина Попова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• колко важно е да : могат да редактират своя текст - да се доведе един замисъл докрай – доработвайки сценария, синопсиса, експликацията.

2) могат:

… да намерят най-органичния сюжет за своя замисъл, да го разгрърнат максимално изразително в прецизен сценарен запис; да защитят своята работа и артистичните си търсения с добър синопсис и експликация.


Предварителни изисквания:
Да имат най-основните сценарни умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Самостоятелната работа към основния драматургичен курс курс е изцяло практическа; теоретичните полета не са обособени, а са вплетени в конкретната работа. Ще ги обсъждаме в конкретността на всеки замисъл. Ето постоянните ни теми:

• Драматургичните кодове в твоя сценарий.

• Тактове и скокове в повествованието. Началото, кулминацията, финала.

• Анимационните техники и драматургията. Органичност на разказа и образите.

- Хибридните драматургични форми.Уникалните по своята експресивност симбиози между анимация, документално и игрално кино. Актуализирани драматургични примери от последните години.

• Сценарният запис – като ритъм и графика.

• Изисквания към синопсиса и експликацията.

Литература по темите:

1. Bendazzi, Giannalberto – Cartoons, One hundred years of cinema animation,1994 John Libbey & Company Ltd., с.118.

2. Герчева, Красимира К. – Естетиката на анимационния филм, Наука и изкуство, С., 1979, с.13.

3. Маринчевска, Надежда М. – Българско анимационно кино 1915 – 1995, ИК “Колибри”, София, 2001, с.183.

4. Эйзенштейн, С.М. – Дисни, в сб. “Проблемы синтеза в художественной культуре”, Москва, “Наука”, 1985.

5. Маринчевска, Надежда М.- Квадрати на въображението – Естетика на анимационните техники, С.”Титра”, 2005.

6. Кривуля Н.Г. Лабиринты анимации, ИД „Граал”, Москва, 2002.

7. Wells, Paul- Understanding animation, London and New York, Routledge,1998

8. Wells, Paul.Short cuts, London, Wallflower Press, 2002

9. Норштейн, Юрий- Ярбусова, Франческа – Сказка сказок, Москва, „Красная площадь”, 2005.

10. A Reader in Animation studies,edited by Jayne Pilling; London-Sydney, John Libbey Company,1997.

11. Halas John. Masters of Animation, London, BBC books,1987.

12.Вендерс, Вим – Логиката на образите, ИК „Колибри”, С., 1992.

13. Вендерс, Вим – Усещане за място, ИК „Колибри”, С., 2007.

14.Бергман, Ингмар – Образи, „Хемус груп”,С., 2004.

15. Кариер, Жан-Клод - Невидимият филм,ИК "Колибри", 2003.

16. Крумов, Красимир – Поетика на киното, С., Agata, 2000

17. Христова, Светла. Сценарийният сюжет, С. НБУ, 2010.

18. Bordwell, David / Thompson, Kristin – Film Art, published by Alfred A. Knopf, New York

19. Богданов, Богдан – Мит и литература, “Хемус”ООД, София, 1998

20. Милев, Неделчо – Драматичният екран, “Народна култура, 1995.

21. Мелетински, Елеазар – Поетика на мита, ИК “Христо Ботев”, София, 1995.

22. Барт, Ролан – Въображението на знака, “Народна култура”, София, 1991.

23. Кракауер, Зигфрид – Природа фильма – Реабилитация физической реальности, М., Искусство, 1974.

24. Манов, Божидар – Еволюция на екранното изображение, С., 2004.

25. Field, Syd – Screenplay, The Foundations of Screenwriting, Dell Publishing Co., 1982.

Средства за оценяване:

Текущите оценки върху конкретната работа по сценариите - два пъти по време на семестъра.

Критерият е качеството на сценарните текстове, активността на студента по време на семестъра и неговото развитие.