CASM016 Самостоятелна работа: Анимация- теоретична студия I част

Анотация:

Курсът представлява самостоятелна работа към CASM011.

Анотация:

Курсът има за цел максимално да разшири обсега на способностите на студентите на базата на усвоения през годините опит професионално и задълбочено да анализират пакета от конкретни авторски филми в кинематографично културологичен план.

Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да имат широка информация, касаеща конкретения автор -режисьор и набор от негови филми, предмет на конкретния филмовия анализ.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

преп. Ангелина Василева  

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Ще се запознаят и професионално ще придобият способността да боравят със съвкупността от филмови компоненти и прийоми от сценария до визуално-пластичните решения, музика, звук, тайминг и монтаж, като необходим художествено-естетически монолит при създаване на всеки отделен филм.

2) могат:

Ще придобият опит и професионална квалификация по кинодраматургия, кинематографична визуализация и точни естетически критерии при оценка на отделен филм, автор или филмова школа.
Предварителни изисквания:
Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да имат широка информация, касаеща конкретения автор - режисьор и набор от негови филми, предмет на конкретния филмовия анализ.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Курсът не е аудиторен и няма тематичен план. Насоките за работа студентите получават по време на занятията в куерс CASM011.

Литература по темите:

1. John Halas – Film animation a simplifield approach

2. Giannalberto Bendazzi – One hundred year of cinema animation

3. Jack Hamm – How to drow animation

4. Sergio Micheli – Cinema di animazione in Bulgaria

5. Хук Кандл – “Анимационна библия”

6. Шандор Фея – “За анимацията въобще”

7. Студии на Били Уайт, Джон Халас и др.

8. Както и всички приказки за деца от: Братя Грим, Андерсен, Даниел Дефо, Хана и Барбара и др.

9. Brian Lemay – “Анимационен типаж”

10. Tonw White – “Анимационен типаж”

11. Jack Hamn – “Как се рисува анимация”

12. К. Герчева, Естетика на анимационния филм, С., НИ, 1979

13. Н.Маринчевска, Българско анимационно кино 1915-1995, Колибри, 2001

Средства за оценяване:

В течение на семестъра студентите изготвят по:

- едно монографично изследване, с минимален обем 5-7 стр. върху творчеството на избран от тях автор - (от българската или източно-европейските анимационни школи);

- правят устна прецентация чрез PP на написания текст пред цялата група;

- участват активно в семинарните занятия в клас;