CASM014 Анимация за напреднали I част

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти, които са по-напреднали и с по-задълбочен интерес към анимацията като изкуство.Курсът има и теоретична насоченост - да изследва богатите възможности на анимацията като изкуства; както и практическа -да помогне на студентите да изберат най-подходящата за дипломния им проект анимационна технология и в процеса на реализирането му да го овладеят максимално.Третата важна цел на курса е да окуражи студентите да експериментират с необятните средства на анимацията.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

преп. Красимир Иванов  

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят:

1. Студентите ще имат по-задълбочени познания по анимация, надграждайки върху основните й характеристики.

2. Ще имат необходимите знания в областта на традиционната анимация, които ще им позволят свободата да избират анимационна техника не заради страх от трудоемкост и други външни причини, а защото смятат, че тя е най-подходяща за конкретната драматургия.

3. Студентите ще придобият необходимите знания, за да могат да експериментират и да търсят нови средства в широката палитра на анимационни техники.

3. Могат да разработват собствени проекти за филми, както и да работят като дизайнери, аниматори и режисьори в по-големи филмови или телевизионни продукции и студия.


Предварителни изисквания:
Да са завършили успешно бакалавърската програма "Анимационно кино" с анимационен дипломен филм и да имат дипломен проект за магистърската програма.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Разликата между пълна и ограничена анимация. – 2 часа.

2.Кратка история на „Юнайтед Продакшънз ъв Америка” като опозиция на Дисни стила, влиянието им върху развитието на световната анимация и в частност – на телевизионната анимация. – 2 часа.

3.Практически упражнения по анимация в стил "Попай морякът"– 2 часа.

4. Практически упражнения по анимация в стил "Дисни" – 2 часа.

5. Практически упражнения по анимация в стила на „ЮПи Ей” – 2 часа.

6. Анимиране на 20 секундна шапка за телевизионен сериал – 2 часа.

7. Анимацията и ренесансовата рисунка. Етюд: анимиране на образ от известен ренесансов художник. – 4 часа.

8. Етюд: анимиране на бързо направени скици от натура. Анализиране разликите на този тип анимация от стила Дисни. – 2 часа.

9. Етюд: анимиране на наблюдавана случка по памет. – 2 часа.

10. Етюд: анимиране на емоционално състояние без много движение и действие - 2 ч.

11.Етюд: анимиране на наситено с динамика действие - 2 ч.

12. Експерименти с темпоритъма и значението му за изграждането на пълнокръвен художествен образ. – 2 часа.

13. Системата на Лабан и как я ползват някои анимационни студии в обучението на аниматорите си. – 2 часа.

14. Езикът на жестовете, пресъздаден в различни анимационни стилистики. – 2ч.

15. Упражнение в анимирана артикулация и синхронизация на говора.– 2ч.

Литература по темите:

ІІІ. Библиография по темите:

• На английски език, непреведена

1. Brian Lemay – “ Designing Cartoon Characters for Animation”

2. Tony White – “ The Animator's Workbook: Step-By-Step Techniques of Drawn Animation”

3. Richard Williams – “The Animator’s Survival Kit”

4. Frank Thomas and Ollie Johnston – “The Illusion of Life”

5. Leonard Maltin -‘Of Mice and Magic”

6. Harold Whitaker and John Halas – “Timing for Animation”

7. Shamus Culhane –” Animation from Script to Screen”

8. Ted Sennett – “The Art of Hanna-Barbera”

9. Chuck Jones – “Chuck Amuck”

10. Roger Noake –” Animation”

11. Kit Laybourne – “The Animation Book”

12. Gene Deitch – “How to Succeed in Animation”

13. Frank Thompson – Tim Burton’s “The Night Before Christmas”

14. Edward Muybridge – “The Human Figure in Motion”

15. Edward Muybridge – “Animals in Motion”

16. Ken Hultgren – “Тhe Art of Animal Drawing”

17. Gottfried Bammes –„The Artist’s Guide to Human Anatomy”

18. Gottfried Bammes – „The Artist’s Guide to Animal Anatomy”

19. Don Bluth –The Art of Storyboarding

20. Mark Byrne – The Art of Layouts and Storyboarding

• На френски език

• Jackie Bretaudeau – “Le Layout”

• Bernard Deyries –“Le Storyboard d’Animation de Series”

На руски език

• Иван Иванов-Вано –„Кадр за кадром”

• „Мастера советской мультипликации” –сборник статей

• Юрий Норштейн -„Снег на траве”

На сърбо-хърватски език

• Боривой Довникович - ‘Skola Crtamog Filma”

На български език

• Красимира Герчева –„Естетика на анимационния филм”

• Надежда Маринчевска –„Квадрати на въображението”

• Надежда Маринчевска – „ Българско анимационно кино 1915-1995г.”

• Тодор Андрейков –„Комичното на екрана”

• Тодор Андрейков –„В света на киното”

• Шандор Фейа - „За анимацията въобще”

• Сергей Есенин –„Вълшебниците на екрана”

• Джани Родари – „Граматика на фантазията”

• Илия Бешков – „Слово и образ”

• Петър Чуховски – „Рисунката”

• Петър Чуховски – „ Конструктивна перспектива”

• Д-р Кр. Чоканов – „ Пластична анатомия”

• Статии и студии от периодичния печат, посветени на анимационното кино

Средства за оценяване:

5. Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/.

Текущи оценки: Изпит:

ТЕСТОВЕ ...25………. % Писмен изпит: 10%

КОНФЕРАНС ……25….... % Устен изпит: 10%

Задачи по курсовата работа.…50……... % Курсова работа: 80%

6. Дата на провеждане на текущия контрол. Всяка пета седмица.

7. Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване.

Теоретичните лекции по всички теми ще бъдат задължително придружени с практически упражнения – домашни работи и аудиторни упражнения. Освен текущите упражнения и домашни работи, студентите ще показват анимацията(традиционна) по собствените си курсови и дипломни работи. В рамките на двата семестъра студентите ще имат и по два теста за правене(със стандартната технологическа записка) на сториборд и лейаут.

Критериите при оценяването на курсовата работа са:

•Яснота и сила на идеята и визуалната концепция

•Добър темпоритъм

•Доколко стилът, естетиката и анимационното движение са съобразени с драматургичния материал

• Изграждането на пълнокръвен художествен образ със средствата на анимацията.