MBAM620 Актуални проблеми на устойчивото развитие в туризма

Анотация:

Курсът "Актуални проблеми на устойчивото развитие в туризма” е теоретико приложна дисциплина, която има за цел да запознае студентите-магистри с концепцията за устойчивото развитие, която е основополагаща и жизненонеобходима за бъдещото развитие на човешкото общество. По-специално курсът разглежда устойчивото развитие и неговото приложение в сферата на туризма, като се обръща внимание както на положителното, така и на отрицателното влияние на отрасъла. В процеса на обучение се анализират основните градивни елементи на устойчивото развитие, като специално внимание са отделя на чуждия опит и на достигнатите добри практики по отношение на устойчивото развитие на туризма в световен мащаб. Обърнато е внимание на стратегиите, програмите и проектите за устойчиво развитие. Дисциплината подготвя обучаваните за бъдещото развитие и управление на туризма като мениджъри във всяка една от туристическите дейности.

прочети още
Управление на туризма (на български и чужд език)

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р
доц. Еленита Великова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Концепциите и стратегиите за устойчиво развитие на туризма;

• Възможностите за развитие на устойчив туризъм в България;

• Законодателството в областта на устойчивото развитие на туризма.

2) могат:

• Да определят устойчивостта на туристическите региони;

• Да разработват стратегии за устойчиво развитие на туризма;

• Да анализират състоянието на туристическите региони по отношение на устойчивостта.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• За разработване и анализ на проекти в сферата на туризма;

• Ползване на компютър и по-специално програмни продукти MS WINDOWS (3.11, 95, 97, 98, 2000, ХР); MS OFFICE и Интернет.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМА 1. ВЪВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНАТА - 2 ч.

ТЕМА 2. ВИДОВЕТЕ ТУРИЗЪМ КАТО ОСНОВА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - 2 ч.

ТЕМА 3. РАЗВИТИЕ НА ТЕОРИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА - 4 ч.

ТЕМА 4. ДОБРИ ПРАКТИКИ В УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА - 2 ч.

ТЕМА 5. ИКОНОМИКАТА КАТО КОМПОНЕНТ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА - 2 ч.

ТЕМА 6. ОКОЛНАТА СРЕДА КАТО КОМПОНЕНТ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА - 2 ч.

ТЕМА 7. КУЛТУРАТА КАТО КОМПОНЕНТ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА - 2 ч.

ТЕМА 8. СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ - 2 ч.

ТЕМА 9. СТРАТИГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - 4 ч.

ТЕМА 10. ПРОГРАМИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - 2 ч.

ТЕМА 11. ПРОЕКТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - 2 ч.

ТЕМА 12. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ - 2 ч.

ТЕМА 13. ОПЕРАЦИОНАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА В ТУРИЗМА - 2 ч.

Литература по темите:

1. Михайлов, М., Лекционен курс по „Актуални проблеми на устойчивото развитие в туризма”, 2011

2. Великова, Е., Лекционен курс по „Актуални проблеми на устойчивото развитие в туризма”, 2011

3. Михайлов, М., Стратегическо управление на туризма, Издателство НБУ, С., 2005;

4. Рибов, М., Туризмът в ерата на качеството, Тракия – М, С., 2003;

5. Апостолов, А., Разработване на проекти за устойчиво развитие, Проджекта ООД, 2006

Средства за оценяване:

Текущ контрол

- реферат - 40 %

- есе - 30 %

- участие в дискусии - 30 %

Изпит

- Писмен изпит - 70 %

- Устен изпит - 30 %