MBAM612 Стратегическо управление в туризма

Анотация:

Дисциплината е предназначена за изучаване от студенти от специалността “Управление на туризма” на образователно–квалификационната степен “Магистър” на НБУ.В нея са включени основните проблеми на теорията и практиката на стратегическото управление на туризма в национален и международен аспект. Учебното съдържание включва принципите, методите и техниките на приложение на стратегическото управление в сферата на туризма. Програмата е структурирана в девет основни теми. Съобразно теоретико- методологическите основи на стратегическото управление и специфичните особености на туризма, като обект на управленско въздействие, са обхванати въпросите на субектите в процеса на управление, анализ на средата, формулирането и избора на мисия, цели и стратегии, както и механизмите на реализация и контрол. Разгледани структуроопределящите компоненти на туризма, институционалната му рамка и фирмено управление, екологичните, социалните и културните аспекти. и отговорности. Обхванати са и разработването на туристическа политика на национално, регионално и местно равнище, формулирането и реализацията на различните видове туристически стратегии. Общо лекциите са 30 часа, в които се включват и семинарни занятия.

прочети още
Управление на туризма (на български и чужд език)

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1) знаят:

• субектите на стратегическо управление и техните функции и правомощия

• технологията и отделните етапи на процеса на стратегическото управление на туризма

• структуроопределящите компоненти и взаимовръзките им на обектите на управление на туризма

2) могат:

• да прилагат техниките на стратегически анализ на национално, регионално и локално равнище на управление

• да разработват цели, подходи и стратегии на развитие при управлението на туризма

• да разработват функционални стратегии в сферата на туризма – маркетингови, продуктови, финансови (инвестиционни) и за управление на човешките ресурси


Предварителни изисквания:
Студентите да са преминали курсовете по Основи на управлението и Въведение в туризма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Система на управление на туризма

1.1. Структура на управление на туризма

1.2. Аспекти, видове и нива на управление

1.3. Фази и функции

2. Стратегическо управление на туризма

2.1. Подходи и методология на стратегическото управление на туризма

2.2. Структура на стратегическото управление на туризма

2.3. Процес на стратегическо управление на туризма

3. Правна рамка и субекти на управление на туризма

3.1. Нормативна база на туризма

3.2. Институционални структури в туризма

3.3. Стопански субекти на управление в туризма

4. Туризмът като обект на стратегическо управление

4.1. Специфични характеристики и структуроопределящи компоненти

4.2. Туристически ресурси

4.3.Туристически дейности и продукти

5. Анализ на средата на функциониране и развитие на туризма

5.1. Методология и инструментариум на анализа

5.2. Видове среди и техники за анализ

5.3. Анализ на туризма в България

6. Целева ориентация на стратегиите

6.1. Визия, мисия и цели на стратегическото управление на туризма

6.2. Типология на стратегиите

6.3. Стратегическо планиране в туризма

7. Национална туристическа политика

7.1. Стратегически промени и реакции на средата.

7.2. Направления и обхват

7.3. Стратегическо управление на туризма на регионално и локално равнище

8. Реализация на стратегиите в туризма

8.1. Технология на стратегическото управление

8.2. Принципи, модели и схеми

8.3. Мотивация, етика и бизнес-култура

9. Стратегически контрол

9.1. Мониторинг и оценка на контрола в туризма

9.2. Контрол на стратегиите в туризма

10. Функционални стратегии в туризма

10.1. Маркетингова стратегия в туризма

10.2. Продуктови стратегии

10.3. Стратегически подходи в управлението на финансите и човешките ресурси

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ

РАЗРАБОТКА НА КУРСОВИ ПРОЕКТИ

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ