MBAM605 Управленски информационни системи в туризма

Анотация:

Курсът запознава студентите с изискванията на бизнеса към информационните системи, служещи за управление на бизнес процеса. Разглеждат се видове информационни системи, приложими във всяко ниво на управление. Въвеждат се съвременни подходи за използване на информационните системи като мобилен бизнес, облачни технологии.

прочети още
Управление на туризма (на български и чужд език)

Преподавател(и):

доц. Мария Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Цели на курса:

• Да разгледа приложението на информационните системи от гледна точка на мениджъра.

• Да даде подходите за разработване и приложение на информационни системи в бизнеса.

• Да запознае с новите решения за използване на информационните системи в глобална бизнес среда.


Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Информационни системи в бизнеса – история. Управленска пирамида. Тенденции в управленската пирамида и в организационната структура в информационното общество.

2. Класификация на ИС в бизнеса – според организационно, функционално ниво, според тяхната полза и според системната архитектура. Транзакционни ИС. Управленски ИС. DSS. ЕИС. ЕС.

3. Същност на интегрираните информационни системи (ERP). Доставчици на ERP. Предимства и недостатъци на ERP. История на появата на ERP. Избор на ERP.

4. Тенденции в развитието на интегрираните ИС за бизнеса 2020. PLM. Примерни решения за използване на ИС в бизнеса. Конверсия на данните.

5. Жизнен цикъл на развитие на информационна система (SDLC). Етапи – характеристики, документация, дейности. Диаграма на Гант. Аутсорсинг.

6. Изисквания към бизнеса за внедряване на ERP. Реинженеринг в организацията – видове, оценка на риска. План за възстановяване на загубите.

7. Основни функции от бизнеса, подкрепяни от ИС. Ползи за бизнеса, използващ ИС.

8. Методи за доставка на бизнес софтуер.

9. Системи за автоматизация на офиса. Системи за документооборот. Системи за е-гласуване. Примери. Предимства за бизнеса.

10. BI (Бизнес интелигентни системи). ИС в подкрепа на вземане на решения в бизнеса.

11. Географски информационни системи (ГИС). Приложение на ГИС в бизнеса и в публичната сфера.

12. Пространствена инфраструктура от данни.

13. Технологични иновационни решения в управлението на бизнеса – Big Data, мобилен бизнес, LBS (location based services).

14. Добри практики.

Литература по темите:

1. Туризмът – предизвикателства в условията на икономическа криза. Съставител: Соня Алексиева. НБУ, София, 2011.

2. P. Bocij, D. Chaffey - Business Information Systems, 2006.

3. K. Laudon, J. Laudon – Management Information Systems, 6 ed., 2006

4. А. Геров.Управленски информационни системи в туризма. НБУ, София, 2008

5. Списание CIO – тематични броеве за информационни системи

Средства за оценяване:

Самостоятелен проект - 40%

Казус - 40%

Презентация - 20%