MSCM905 Историческа география на Древен Египет

Анотация:

Курсът цели изучаване на географските и климатични особености на Древен Египет и обкръжаващите го региони. Студентите ще бъдат въведени в историята на по-важните области и селища на Египет в древността и запознати с основните писмени и археологически паметници открити на територията им.

прочети още
Управление на културно-историческия туризъм в Египет

Преподавател(и):

доц. Емил Бузов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

историята на по-важните селища в Древен Египет, паметниците открити на територията им, както и тяхното значение за историческото и културно развитие на страната..

2) могат:

Да дискутират по проблемите, засегнати в теметиката на курса, като представят собствени тези и аргументация


Предварителни изисквания:
• Общи познания върху историята на Древен Египет

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Географски и климатични особености на Древен Египет и обкръжаващите го региони през доисторическата и историческа епохи.

2. Историческа география на Горен Египет - от Елефантина до Есна (1,2,3 ном).

3. Историческа география на Горен Египет - Армант и Тива (4-ти ном).

4. Историческа география на Горен Египет - Нагада, Коптос, Дендера (5,6,7 ном).

5. Историческа география на Горен Египет - от Абидос до Асют (8-11 ном).

6. Историческа география на Горен Египет - ел-Амарна, Деир ел-Берша, ел-Ашмумейн, Бени Хасан (12-19 ном).

7. Историческа география на Горен Египет - Хераклеопол, ел-Лахун, Фаюм, Медум, ел-Лишт (20-22 ном).

8. Историческа география на Долен Египет - Мемфис и некрополите.

9. Историческа география на Долен Египет - Хелиопол.

10. Историческа география на Долен Египет - Саис, Буто, Мендес.

11. Историческа география на Долен Египет - северозападна Делта (Навкратис, Александрия, Ком ел-Хисн).

12. Историческа география на Долен Египет - североизточна Делта (Тел ел-Йахудия, Аварис, Танис).

13. Историческа география на Нубия, оазисите и Синай.

Литература по темите:

С.Игнатов. Папирусът не расте на скала. София 1987

С.Игнатов. Египет на фараоните. София 1993

О.И.Павлова, А.И.Зубов. Религиозны аспекты политической культуры Древнего Востока: образ царя. –Религии Древнего Восока. Москва 1995

H.Frankfort. Kingship and the Gods. Chicago 1948

Lana Troy. Patterns of Quinship. Uppsala 1986

Р.Антес. "Мифология в древнем Египте" -Мифология древнего Мира. Москва 1977, 55-120

А.Л.Вассоевич. Духовный мир народов класического Востока. Санкт-Петербург 1998

М.А.Коростовцев. Религия Древнего Египта.Москва 1976

И.А.Лапис, М.Э.Матье. Древнеегипетская скульптура в собрании Государственого Эрмитажа. Москва 1969

Н.А.Померанцева. Эстетические основы искусства Древнего Египта. Москва 1985

James P.Allen. Genesis in Egypt.The Philosophy of Ancient Egyptian Creation Accounts. YES.2 New Haven 1988

A.O.Bolshakov. A Man and his Double in Egyptian Ideology of the Old Kingdom. (Aegypten und Altes Testament. Studien zur Geschichte, Kultur und Religion Aegyptens und des Alten Testament, 37), Wiesbaden 1997

H.Bonnet. Reallexikon der Aegyptischen Religionsgeschichte. Berlin 1952

J.H.Breasted. Development of Religion and Thought in Ancient Egypt 1912;

E.Hornung. Conceptions of God in Ancient Egypt. The One and the Many. New York 1982

E.Hornung. Idea into Image. Essays on Ancient Egyptian Thought. Princeton 1992

H.Kees. Totenglauben und Jenseitsvorstellungen der Alten Aegypter. Grundlagen und Entwicklung bis zum Ende des Mittleren Reiches. (4.Auf.), Berlin 1980

H.Kees. Der Goeterglaube im alten Aegypten. (5. Auf.) Berlin 1983

K.Koch. Geschichte der aegyptischen Religion. Stuttgart 1993

Morenz 1973 = S.Morenz. Egyptian Religion. Cornell University Press. Ithaca, New York 1973

S.Morenz. Religion und Geschichte des Alten Aegypten. Koeln-Wien 1975

E.A.Reymond. The Mythical Origin of the Egyptian Temple. New York 1969

R.Ritner. The Mechanics of Ancient Egyptian Practice. SAOC.54 Chicago 1993

Средства за оценяване:

- реферат

- курсова работа