MUNM104 Мениджмънт на качеството I

Анотация:

В курса са представени същностните и методичните особености на управлението на качеството.

Основните цели на курса са студентите да добият теоретични знания и практически умения за управление на качеството в бизнес организациите.

прочети още
Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

същността, особеностите, основните фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност;

основните роли на стандартизацията, в т.ч. на международните организации по стандартизация за развитие на качеството;

генеричните характеристики, подходите и основните концепции за управление на качеството;

съдържателните и технологични особености на системния подход в контекста на стратегическия мениджмънт на качеството;

основните технологични инструменти за повишаване на ефективността на подходите и процесите, използвани при стратегическото управление на качеството;

типовете стратегии за управление на качеството и техните особености;

основополагащите подходи, методи и процедури за формулиране, избор, разработване, реализиране, контрол и оценка на стратегиите за управление на качеството;

2) ще могат:

да дефинират същността, особеностите, основните фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност;

да идентифицират основните роли на стандартизацията, в т.ч. на международните организации по стандартизация за развитие на качеството;

комплексно да анализират и оценяват генеричните характеристики, подходите и основните концепции за управление на качеството;

да извеждат и анализират съдържателните и технологични особености на системния подход в контекста на стратегическия мениджмънт на качеството;

да прилагат основните технологични инструменти за повишаване на ефективността на подходите и процесите, използвани при стратегическото управление на качеството

да формулират, класифицират и оценяват по характерни признаци стратегиите за управление на качеството;

да дефинират основните изисквания към мениджърите, към организационното проектиране и ресурсно осигуряване, с оглед качественото изпълнение на стратегиите за управление на качеството;

да вземат решения за прилагането на основополагащите подходи, методи и процедури за формулиране, избор, разработване, реализиране, контрол и оценка на стратегиите за управление на качеството.
Предварителни изисквания:
За успешното възприемане и изучаване на предмета, студентите трябва да имат придобити знания и/или умения по дисциплините:

Основи на управлението;

Стратегически мениджмънт;

Управление на иновационния процес;

Производствен мениджмънт.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема първа:

Същност и особености на качеството на продукцията. Основни фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност.

Тема втора:

Ролята на стандартизацията за развитието на качеството: Международни организации, видове, особености, стандарти.

Тема трета:

Генерични характеристики на управлението на качеството. Подходи и концепции за управление на качеството.

Тема четвърта:

Системен подход при управлението на качеството.

Тема пета:

Въведение в стратегическия мениджмънт на качеството. Съвременни подходи за управление на качеството. Технологичен инструментариум за повишаване на ефективността на стратегическото управление на качеството.

Тема шеста:

Формулиране на стратегиите за управление на качеството

Литература по темите:

Основна литература:

1. Лекционен курс – доц. д-р инж. Кирил Радев;

2. Гъргарова, А., Технологични основи и управление на качеството на продукцията на индустриалната фирма, УИ „Стопанство”, София, 1996;

3. Дюкеджиев, Г., Контрол и управление на качеството, Софтрейд, София, 2008;

4. Рибов, М., Системи за качество, УИ „Стопанство”, София, 2000.

5. Закон за националната стандартизация;

6. Закон за българската акредитация на органи за оценяване на съответствието;

7. Закон за техническите изисквания към продуктите.

Допълнителна литература:

1. Решение № 768/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 09.07.08г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на директива 93/465/ЕИО

2. Guide to the implementation of Directives based on the New Approach and the Global approach;

3. Legal aspects of standardization in the Member States of the EC and EFTA, Harm Schepel, Josef Falke 2000;

4. Dale H. Besterfield, Total Quality Management, Dorling kindersley, 2011

5. Rose Kenneth, Project Quality Management: Why, what and how, Publisking. Inc., 2005

6. Rumane Abdul, Quality Management in Construction Projects, Taylor and Francis Group, 2011

7. http://www.bds-bg.org/

8. www.europa.eu;

9. http://www.iso.org/iso/home.htm;

10. http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm;

11. http://www.iec.ch/;

Средства за оценяване:

Тест и разработване на казус, съответно с тежести 60% и 40 %