MUNM103 Информационни системи за устойчивото развитие на фирмата и пазара I

Анотация:

Основна задача на настоящия курс е да запознае студентите с принципите на информационните системи. Той покрива теми, свързани с моделирането на софтуерните процеси, анализ и моделиране на данните и организиране разработването на информационни системи. В допълнение се разглеждат въпроси, свързани с класификацията на информационните системи. Дискутират се основни понятия от теорията на информационните системи, управление на данните, подходите за разработване на софтуер и свързаните с това дейности. Студентите придобиват умения за работа в екип, както и за правилно планиране и организиране на процеса на разработка.

Цели:

•да запознае студентите с основните понятия, свързани с информационните системи и с подходите за тяхното разработване;

•да разгледа подходите за моделиране на информационни системи;

•да акцентира върху моделирането на данни и процеси;

•да осигури основа за решаване на специфични задачи при разработването на конкретни информационни системи;

•да разшири и задълбочи познанията на студентите в областта "Бази от данни" (разработване на приложения от тип “база от данни”).

•да развие умения за работа в екип и документиране на софтуерни проекти.

прочети още
Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Юлиана Пенева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•етапите и методите за информационно моделиране

2) могат:

•да анализират, проектират и реализират проекти, свързани с различни предметни области.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: компютърна грамотност, операционни системи.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Информационни системи – основни понятия.

2.Класификация на информационните системи.

3.Моделиране при информационните системи.

4.Управление на хардуерните и софтуерни ресурси

5.Управление на данните.

6.Управление на мрежовите ресурси.

7.Подходи за разработване на информационни системи.

Литература по темите:

1.McLeod R., Schell G. Management Information Systems, X-th Ed., Prentice Hall, 2006.

2.Halpin T. Information Modelling and Relational Databases, II-nd ed. Morgan Kaufmann, 2008.

3.Bernus P. et al. Handbook on Architectures of Information Systems. Springer-Verlag, 2006.

4.Laudon, K. C., & Laudon, J. P. Management information systems: Managing the digital firm (13th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. (2014).

5.O’Brien J., Marakas G. Management information systems (10th ed.). McGraw Hill/ Irwin, 2010.

6.Halpin T. Information Modelling and Relational Databases, II-nd ed. Morgan Kaufmann, 2008.

7.Curtis G., Cabman D. Business Information Systems, VI-th ed., Prentice Hall, 2008.

8.Alter S. Information systems: the foundation of e-business, IV-th Ed, 2002, Prentice Hall

9.Turban E., Volonino L. Information Technology for Management, 7-th ed., Wiley & Sons 2010.

10.Stair R., Reynolds G. Fundamentals of Information Systems, 8-th ed. Cengage Learning, 2016.

Средства за оценяване:

Два теста с тегло 50% всеки.