CCPM052 Практика в художествена институция: музей, галерия

Анотация:

Целта на практиката е студент(к)ите да придобият практически умения за робата в

реална среда на художествени музеи и галерии.

прочети още
Съвременни културни политики

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното приключване на практиката студент(к)ите:

- познават различните дейности в художествени музеи и галерии;

- умеят да правят изложбени проекти.
Предварителни изисквания:
проведен курс CCPM012 Художествена сцена и художествен музей в глобалната

ситуация след падането на Берлинската стена

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Планът варира според конкретните музеи и галерии, в които студент(к)ите

практикуват в съответния семестър и изложбения календар на тези институции.

Литература по темите:

Литературата за курса CCPM012 Художествена сцена и художествен музей в глобалната

ситуация след падането на Берлинската стена и

каталози на музеите и галериите

Средства за оценяване:

Присъствие и участие

Самостоятелна практическа разработка