CCPM051 Практика в културна институция

Анотация:

• Запознаването на място с практиките в българските културни институции обогатява студентите с конкретни знания и умения за реално действащите механизми на формиране на културните политики, както и на тяхното реално приложение. Особено полезни са наблюдения и включване в дейността като стажанти в Министерството на образованието и науката и Министерството на културата, както и в културните отдели на общините. Предвижда се практиките на студентите да бъдат осигурени именно в тези институции.

прочети още
Съвременни културни политики

Преподавател(и):

доц. Наталия Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните политики в различни сфери на културата.

2) могат:

• Да анализират отделни програми, както и да съставят такива, свързани с дейността на различните творчески организации и институции.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да са записали и успешно да се представят в курсовете на програмата, предвидени за I семестърФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Сайт на Министерството на културата www.mc.government.bg/

• Сайт на Министерството на образованието и науката www.minedu.government.bg/

• Сайтове на общините на големите български градове.

Средства за оценяване:

Писмени задачи - 50 %

Практическа задача - 50 %

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Студенти, които нямат две оценки от текущ контрол, се явяват на финален изпит, по време на който представят устно писмената работа и презентират практическата задача.