CCPM007 Град и градска култура

Анотация:

Курсът има за цел да даде познание за конструирането на града, градската култура и понятието за “градското”, изхождайки най-вече от примерите на социалистическия и пост-социалистически град. Представят се основни съчинения по проблема, изследващи появата и развитието на градската култура като основна характеристика на модерния и постмодерен свят.

• Цели на курса:

- да запознае студентите с историческата динамика и различните аспекти на конструирането на града и градската култура

- да създаде умения за академично писане и презентиране на

реферат.

прочети още
Съвременни културни политики

Преподавател(и):

доц. Евгения Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• основните характеристики на града и градската култура

• спецификите на различните типове град и съответстващите им форми на урбанизъм и урбанизация

2) могат:

• да четат и анализират научен текст

• да подготвят и презентират реферат


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Градът – истории на възникване

“Градското” и “селското” в българската култура

История на българския град – между Ориента и Европа

Социалистическата рурбанизация- 1

Социалистическата рурбанизация- 2

Виладжийската култура като селско-градски феномен

Текущ контрол

Постсоциалистическата градска трансформация в България

Град и репрезентации

Образи на града и конструиране на наследства.

Места на памет в града

Град и идентичности

Град и ежедневен живот

Презентации на реферати

Литература по темите:

Вуков, Н. Въображението на мъртвите останки. Смърт и виталност на паметниците от социалистическото минало на България. В: Антропологични изследвания, т. V, 51-71, НБУ

Дичев, Ив. От принадлежност към идентичност. Политики на образа. Лик, 2002

Дичев, Ив. Пространства на желанието, желания за пространство. Етюди по градска антропология. С, 2005, Изток- Запад

Златкова, М. Градски общности и пространства на града – наследство и културно взаимодействие. – Български фолклор, 2004, кн. 1-2, 56-68

Bell, D., Jayne, M. (eds). City of Quarters: Urban Villages in the Contemporary City. 2004, Aldershot: Ashgate

Castells, M. City, Class and Power. 1978, London: Edward Arnold

Jayne, M. Cities and Consumption. 2006, London: Routledge

Jewson, N, and MacGregor, S. (eds). Transforming Cities: Contested Governance and New Spatial Divisions. 1997, London: Routledge

Enyedi, G. Transformation in Central European Postsocialist Cities. In: Enyedi, G (ed). Social Change and Urban Restructuring in Central Europe. Budapest, Academiai Kiado,1998, 9-34

Harloe, M. Cities in the Transition. In: Andrusz,G, Harloe,M., Szelenyi, Iv. (eds). Cities After Socialism. Blackwell, 1996, 1-29

Jayne, Mark. Cities and Consumption. Routledge, 2006

Krasteva- Blagoeva, E. Country-House Ownership: a Rural-Urban Phenomenon in Bulgaria. – Ethnologia Balkanica, vol. 9, 2005, 169-185

Simic, A. The Peasant Urbanities. A Study of Rural-Urban Mobility in Serbia. New York, London, Seminar Press, 1973

Szelenyi, Ivan. Cities Under Socialism – and After. In: Andrusz, G. Harloe, M. and Szelenyi, I. (eds). Cities After Socialism. Blackwell, 1996, 286-317

Средства за оценяване:

Тестове - 50 %

семинари- 25 %

реферат - 25 %