CCPM006 Крах на идеологиите след Студената война и нови идеологии днес

Анотация:

Курсът представя основните дебати по темата за край на идеологиите след края на Студената война. Вниманието е насочено към анализа на идеологическите дискурси в днешно време, идентифицирането на идеологически проекти и критика на новите идеологически синтези.

прочети още
Съвременни културни политики

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса студентите ще могат да изготвят дискурсивни анализи, да четат критично специализирана литература, да идентифицират идеологическите дискурси и да оценяват критично идеологически проекти. Тези познания ще ги научат да подготвят аналитични материали да политически, държавни и международни институции. Курсът предвижда и множество семинарни занятия.


Предварителни изисквания:
основни познания по политология и социология.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Лекции:

1. Идеологиите - въведение в понятието

2. Идеологическите проекти на ХХ век

3. Ляво и дясно в идеологическия дебат

4. Консервативно-либералната ос

5. Либерално-социалистическата ос

6. Популистки идеологически синтези

Семинари:

1. Фукуяма и краят на историята

2. Хънтингтън и сблъсъкът на цивилизациите

3. Неолибералният консенсус и неговият разпад

4. Съвременният религиозен консерватизъм

5. Либералният мултикултурализъм

6. Антикапиталистически и алтерглобалистки идеологии

7. Радикалният национализъм

Литература по темите:

Арент Х. Насилие и политика. Изд. Критика и хуманизъм, 2007.

Бауман, З. Глобализацията. Последиците за човека. София: ЛИК. 1999.

Бек, У. Що е глобализация. Заблудите на глобализма – отговори на глобализацията. София: Критика и хуманизъм. 2000

Бентон, Ф. Консерватизмът, С., 1992

Блекуел Енциклопедия на политическата мисъл, С.ЦИД, 1997.

Бобио, Н. Дясно и ляво – основания и значение на едно политическо разграничение. С. ЛиК, 2001.

Бурдийо П. Социално пространство и символна власт. В: Фотев Г. (съст.) Извори на социологията. Изд. Идея, 1998.

Малинов, С (съст.) Консерватизмът..Т. 1, С., 1999.

Ранд, Айн. Капитализмът: Непознатият идеал. Издателска къща МаК и Издателство Изток-Запад, 2006.

Сапир Ж. Конкуренцията – мит. В. „Монд дипломатик”, юли 2006. София.

Средства за оценяване:

Участие в семинари - 50%

Тест - 30%

Контролна работа - 20%