CCPM004 Политическо развитие в годините на прехода

Анотация:

Курсът обсъжда основните насоки на посткомунистическия преход в България в политиката, икономиката и обществото. Той е основан върху изследването на казуси и обобщението им. Курсът предвижда и множество семинари.

прочети още
Съвременни културни политики

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното завършване на курса студентите ще умеят да анализират сравнително казуси и да ги обобщават, като познават основните автори и текстове за прехода в България и основните обяснителни теории за демократичния преход. Това знание е основата на уменията за изготвяне на аналитични материали за държавни и международни учреждения.


Предварителни изисквания:
основни познания по политология, социология и съвременна българска история.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Лекции:

1. Посткомунистическият преход като обект на изследване

2. Комунистическите режими от съветски тип

3. Геополитическата рамка на прехода

4. Политически институции на прехода

5. Преходът към пазарна икономика

6. Социални измерения на прехода

Семинари:

1. Ляво и дясно в посткомунистическа България

2. Политическата култура БСП

3. СДС като политическа култура

4. ДПС и малцинствата

5. Новите политически проекти след 2000 г.

6. Политическите крайности

7. Протестните движения на посткомунизма

Литература по темите:

АЛЕКСАНДРИЕВА Л. (ред. и съст.) Махалото на Дарендорф: „Ляво” и „дясно” в българския политически живот”. София, Асоциация АКСЕС, 1995.

БЕНОВСКА-СЪБКОВА М. Политически преход и всекидневна култура. София, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2001.

БОБИО Н. Дясно и ляво. Основания и значения на едно политическо разграничение. София: ЛИК, 2001.

ГЕОРГИЕВ БЛ. Власт и неравенство при социализма. София, 1990.

ГЕОРГИЕВ, ПЛАМЕН. Българската политическа култура. София, K&M, 2000.

ДАЙНОВ Е. Политическият дебат и преходът в България. София, Фондация „Българска наука и култура”, 2000.

ДАЛ Р. Съвременният политически анализ. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1996.

ДИМИТРОВ Г. България в орбитите на модернизацията. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1995.

ЗНЕПОЛСКИ, Ивайло. Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория. София, Институт за изследване на близкото минало, Сиела, 2008.

ИВАНОВА, Е. (съст. и ред.) Страх и жажда за възмездие. В. Търново: ФАБЕР, 2007

КАЛИНОВА Е., БАЕВА И. Българските преходи 1939-2001. София, Парадигма, 2001.

КОЛЕВ К. Социалната стратификация в България (1999-2007 г.). В: Мизов М. (съставител) Социална стратификация и социални конфликти в съвременна България. София, Фондация „Фридрих Еберт”, 2008.

МАЛИНОВ СВ. Размисли за българския популизъм. Сп. „Критика и хуманизъм”, кн. 23, бр. 1 / 2007, с. 71-84

МИТЕВ, ПЕТЪР-ЕМИЛ. Новите млади: Българската младеж и европейската перспектива. София, Институт за социални ценности и структури "Иван Хаджийски" и Фондация "Изследване на младежта" Министерство на младежта и спорта, 2005.

РАЙЧЕВ А., СТОЙЧЕВ К. Какво се случи? Преработено и допълнено издание. София, Труд, 2008.

РАЙЧЕВ А., КОЛЕВ К., БУНДЖУЛОВ А., ДИМОВА Л., Социалната стратификация в България София, Фондация “Фридрих Еберт”, 2000

СЕЛЕНИ И. Бедността при посткомунизма. София, Изток-Запад, 2003.

ТИЛКИДЖИЕВ, НИКОЛАЙ, МАРТИН ДИМОВ. Статусна основа на демократичната консолидация при посткомунизма. Изток-Запад, 2003

ТОДОРОВ А. Граждани, избори, партии: България 1879-2009.

ФОТЕВ Г., JАКИМОВСКИ J. Социjално раслоjување во Бугариjа и република Македониjа. София, ЛиК, 1998.

ЧАЛЪКОВ И., БУНДЖУЛОВ А., ДЕЯНОВА, Л., НИКОЛОВА Н., ДЕЯНОВ Д., МИТЕВ Т., СЛАВЕНКОВ Б., СИМЕОНОВ О., ЧИПЕВ П., СТОЙНЕВ В., ФЕЛИСИ С. Мрежите на прехода. Какво всъщност се случи в България след 1989 г., София 2008.

Средства за оценяване:

Участие в семинарите - 50%

Тест - 30%

Контролна работа - 20%