CCPM001 Политическо и културно развитие на България през втората половина на ХХ в.

Анотация:

• Курсът проследява обществено-политическото и културно развитие на България от средата на 40-те до края на 80-те години на ХХ в.

• Целта е студентите да се запознаят с факти, процеси и явления от българския обществен живот в годините на социализма.

• Да анализират добросъвестно, както и задълбочено да осмислят случващото се през този период, да разбират обществото като цялостен организъм, в който политика и култура са взаимозависими и взаимообуславящи се.

• Да използват получените знания при анализа и ориентацията си в днешния ден, да формират самостоятелни стратегии на политическо поведение и културни реализации.

прочети още
Съвременни културни политики

Преподавател(и):

доц. Наталия Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни факти, процеси и явления от българския политически и културен живот в годините на социализма.

• Основни културни институции, определяли културната политика през различните периоди на социализма.

• Политици и интелектуалци със съществено влияние при формиране на обществените процеси и културните реализации.

2) могат:

• Да проблематизират външната и вътрешната политика на България в годините 1944-1989;

• Да разработват проекти, свързани с управлението на културата;

• Да формират адекватни на съвременността политики на творчески организации и институти.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Върху българското модерно политическо и културно развитие.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Втората световна война, политическите промени и реакциите на различните обществени групи в България - лекция

2 Взаимовръзка политика-култура в средата на 40-те години на ХХ век - лекция

3 Налагане на социализъм от съветски тип и монопол на т.нар. “социалистически реализъм” в литературата и изкуствата - лекция

4 Българското общество и култура между “народната демокрация” и ускорената съветизация - лекция

5 Културни институции 1944-1956 г. - семинар

6 1956 г. България, СССР и източноевропейските държави - лекция

7 Политика и култура в България в края на 1950-те – началото на1960-те години - лекция

8 Българското общество 1962-1971 г. - лекция

9 Политическо разитие на България през 1970-те години - лекция

10 Културна политика и проекти през 1970-те години - лекция

11 Всенародна програма за естетическо възпитание - семинар

12 Политически промени и нови културни проекти в годините на “перестройката” 1985-1989 г. - лекция

13 Политика и култура в България от средата на 1950-те до края на 1980-те. - семинар-дискусия

14 Извънинституционални културни форуми 1987-1989 г. - лекция

15 Ценностният свят на българите след Втората световна война - семинар-дискусия

Литература по темите:

• Аренд, Х. Тоталитаризмът. Панорама, 1993.

• Тоталитаризмите на ХХ век в сравнителна перспектива. Сборник статии, съставител Ивайло Знеполски. Сиела, 2010.

• Попов, Ч. Тоталитарното изкуство. Идеология, организация, практика. С., 2002.

• Знеполски, И. Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория. Сиела, 2008.

• Аврамов, Д. Летопис на едно драматично десетилетие 1955-1965. С., 1994.

• Аврамов, Д. Диалог между две изкуства. С., 1993.

• Христова, Н. Политика на „психотерапията”. Щрихи към художествения живот в началото на 50-те години на ХХ век. В: Лица на времето (Власт и опозиция), т. ІІ, 1997, 99-129.

• Христова, Н. Специфика на българското „дисидентство”. Власт и интелигенция 1956-1989. Летера, 2005.

• Дойнов, Пл. Българският соцреализъм. 1956, 1968, 1989. Норма и криза в литературата на НРБ. Сиела, 2011.

• Социалистическият реализъм. Нови изследвания. съставител Пламен Дойнов. НБУ, С., 2008.

• Социалистически канон / Алтернативен канон. Официално и неофициално в българската литература и култура между 1944 и 1989 г. съставител Пламен Дойнов. ИК “Пан”, НБУ, С., 2009.

• Еленков, И. Културният фронт. Българската култура през епохата на комунизма – политическо управление, идеологически основания, институционални режими. Сиела, 2008.

• Калинова, Е. Българската култура и политическият императив 1944-1989. Парадигма, 2011.

• Калинова, Е., И. Баева. Българские преходи 1939-2010. Парадигма, 2010.

• НРБ от началото до края. Под общата редакция на Ивайло Знеполски. Институт за изследване на близкото минало, 2011.

• Брунбауер, У. “Социалистическият начин на живот”. Идеология, общество, семейсво и политика в България (1944-1989). МД Елиас Канети, 2010.

Средства за оценяване:

Писмени задачи - 50 %

Практическа задача - 50 %