ALHM110 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - френски)

Анотация:

Курсът представлява въведение в изучаването на френския като трети чужд език - задължително условие за успешната работа на служителите и мениджърите в луксозното хотелиерство.Целта е студентите да придобият умения за комуникация с колеги, партньори и клиенти на френски език, както и необходимата писмена култура за поддържане на делови отношения.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  
преп. Мирослав Станчев  
преп. Георги Рашев  
преп. Даниела Димитрова  
преп. Десислава Илиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните граматични категории, базов речников запас на френски език за общуване по основни житейски теми

2) могат:

Да комуникират на френски език на ниво дебютант


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

•Знания и умения в икономиката на хотелиерството

•Знания и умения по български език и граматика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Bonjour a tous

Conjugaison des verbes

Presentation

Masculin / Feminin

Singulier / Pluriel

Interrogation (intonation)

Negation simple

2. Au travail

Conjugaison (verbes en –er)

Accord des noms et des adjectifs

Articles indefinis et definis

Interrogation (Est-ce que – Qu’est-ce que c’est – Ou)

3. On se detend ?

Conjugaison (faire – aller – venir – vouloir – pouvoir – devoir)

Futur proche

Pronoms moi, toi, lui, elle etc., apres une preposition

4. Racontez-moi

Passe compose (presentation d’un evenement passe)

La date et l’heure

Литература по темите:

J.JIRARDET, J.PECHEUR, C.GIBLE, ECHO 1 – Methode de francais, CLE INTERNATIONAL

J.JIRARDET, J.PECHEUR, C.GIBLE, ECHO 1 – Cahier personnel d’apprentissage, CLE INTERNATIONAL

S. CORBEAU, CH.DUBOIS, JL.PENFORNIS, L. SEMICHON, HOTELLERIE-RESTAURATION.COM - Methode de francais professionnel, CLE INTERNATIONAL

M. GREGOIRE, O.TIEVNASE – Grammaire progressive du francais, CLE INTERNATIONAL/ COLIBRI

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %