DEVM127 Практика в институции, работещи с деца

Анотация:

Целта на този практически курс е овладяването на умения и придобиването на опит в работата с деца в предучилищна и училищна възраст. Студентите ще имат възможност да усвоят умения за планирането и провеждането на психологическа оценка с деца, диагностика на общо ниво на развитие, да се запознаят и прилагат оценяване в различните области на развитие (адаптивно поведение, когнитивно, езиково, социално-емоционално, физическо развитие), да разпознават предиктори на нарушения на развитието, изготвяне на профили на развитието, индивидуални програми за работа с детето, неговото семейство и социалното му обкръжение.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

гл. ас. Надя Колчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно преминалите практика студенти ще развиват умения за:

• оценка и диагностика на деца в предучилищна и училищна възраст

• оценка и диагностика на отделни области на развитие при деца в предучилищна възраст

• изготвяне на профили на развитието на деца в предучилищна възраст

• създаване на инидивидуални програми за работа с деца, техните семейство и социално им обкръжение


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат знания в областта на психология на развитието и психопатология на развитието.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Програма на практиката се изготвя на място, с помощта на ръководителя на стажа. Практиката включва часове за работа под супервизия с деца в предучилищна и училищна възраст.

Литература по темите:

Дава се допълнителна литература при необходимост.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

УСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ