DEVM126 Самостоятелна работа: Организационен контекст в развитието

Анотация:

Този курс представлява извънаудиторна форма, съпътстваща лекционния курс DEVM105 Организационен контекст на грижата за децата. Неговата идея е студентите, под формата на презентации върху избрана от тях тема, да задълбочат своите познания върху училището и другите институции, грижещи се за децата, като организации. Курсът синтезира в себе си допирните точки между психология на развитието, училищна психология, организационна психология и социална психология, благодарение на което организационният контекст в развитието на грижите за децата, може да бъде разбран по-задълбочено и многоаспектно.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

гл. ас. Соня Драгова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

- усъвършенстват своите презентационни умения

- могат да диагностицират училището като организация

- запознати са с професията "училищен педагог" и предизвикателствата пред нея.


Предварителни изисквания:
Студентите да посещават курс DEVM105 Организационен контекст на грижата за децата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

презентация