DEVM101 Мозък и развитие на психичните функции

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

• Целта на този курс е да се разгледат основните страни от развитието на човешкия мозък и развитието на психичните функции.

• Запознаване с развитието на сетивни, двигателни, вегетативни и когнитивни функции на нервната система

• Запознаване с прилаганите методи за изследване развитието на нервната система

• Да се изясни ролята на генетичните фактори и факторите на средата по време на вътреутробното и послеродово развитие,

• Да се покаже значението на медиаторните система и на хормоните за структурното и функционално развитие на мозъка и психичните процеси.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

гл. ас. Армине Джанян  д-р
проф. Ивайло Търнев  д.н.
гл. ас. Иво Попиванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) Знания:

• Да знаят кои са генетично заложените закономерности за структурната и функционална организация на нервната система и какви фактори на средата, или личния опит в хода на индивидуалното развитие допринасят за оформяне на висшите мозъчни процеси.

• Чрез съпоставяне ролята на наследствеността и средата като фактори за растежа и развитието да се разберат възможностите за подпомагане на развитието за достигане на генетично заложената програма.

2) Умения:

• Да оценяват качествените промени настъпили в резултат от развитието на детето.

• Да разглеждат в критичен план различните фактори определящи човешкото развитие.

• Да разглеждат в критичен план резултати от изследвания на нервната система

• Да придобият умения за контрол върху факторите на средата, които опеделят развитието на езиковите функции, емоциите, психичните особености, и интелектуалния потенциал.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Общи принципи на нервно-хуморалната регулация в оранизма. Структурна и функционална характеристика на нервната система - централна, периферна, вегетативна.

2. Ембрионално развитие на мозъка. Неврогенеза, синаптогенеза и миелинизация в развитието на мозъка.

3. Генетични фактори и фактори на средата в развитието на мозъка и психичните процеси.

4. Използване на образната мозъчна диагностика, генетични, молекулно-биологични и други методи за изучаване развитието на мозъка и неговото функциониране.

5. Мозъчни медиаторни система и значението им за протичане на психичните функции.

6. Влияние на хормоните върху структурното и функционално развитие на мозъка.

7. Пластичност на нервната система.

8. Развитие на сетивните функции на нервната система. Общи принципи за приемане и преработка на сетивната информация. Периферни и централни рецептивни полета. Общи принципи на коровата обработка на сетивната информация.

9. Развитие на сензомоторните системи. Физиология на мускулите и регулация на движенията. Гръбначно-мозъчни, стволови и корови механизми на регулация на движенията. Роля на базалните ганглии и малкия мозък в регулацията на движенията. Волеви движения.

10. Вегетативни функции на нервната система. Структурни и функционални особености на вегетативната нервна система. Центрове регулиращи вегетативните функции. Неврофизиология на хипоталамуса и лимбичната система.

11. Интегративни и когнитивни функции на нервната система. Специфични функции на отделните дялове и полета на мозъчната кора.

12. Развитие и функционална роля на префронталната кора.

13. Функционална асиметрия на мозъчните хемисфери и полов диморфизъм.

14. Неврофизиологични основи и развитие на обучение, памет и езикови функции.

15. Неврофизиологични основи и развитие на емоции, мотивация, мислене и съзнание.

Литература по темите:

Пирьова, Б. – Невробиологични основи на детското развитие (2008). Изд. НБУ

Това е специализиран учебник за студенти по психология и по-специално за студенти от магистърската програма “Психология на развитието”. Представя съвременните разбирания за взаимоотношенията между наследствените фактори и влиянието на средата за детското развитие, най-често срещаните вродени и наследствени заболявания и др. (Намира се на книжния пазар и в Библиотека НБУ)

Крайг, Г. и Д. Бокум (2002) – Психология развития (превод от руски) Изд. Питер Москва, Санкт-Петербург

Това е книга, в която са отразени научни знания от психологията, биологията, социологията на детското развитие, едновременно с принципите на здравословното отглеждане на децата. (Намира се в Библиотека НБУ, сигн.)

Пирьова, Б. – Биологична психология (учебник за студенти по психология), Изд. Веда Словена – ЖГ, София, 2000

Това е специализиран учебник за студенти по психология към НБУ и представя съвременните разбирания за биологичните процеси, които влияят върху човешкото поведение. Препоръчва се ползването на гл.гл. 6, 11, 13 и 14. (Намира се на книжния пазар и в Библиотека НБУ, сигн. 61 П 539)

Сиймън Джон, Кенрик Дъглас – Психология. Изд. НБУ 2002 от сериятиа "Основни книги по общо образование - Artes liberales" Превод от английски под редакцията на Е. Паспаланова

Това е специализиран учебник за студенти по психология, в който са застъпени и проблемите на невробиологията. Препоръчва се ползването на гл. 9 до 14. (Намира се на книжния пазар и в Библиотека НБУ)

Маслоу Ейбрахам. Мотивация и личност. София, Изд. скъща "Кибея", 2001 (1-ва и 2-ра част)

Авторът принадлежи към една от най-популарните школи в съвременната психология - "хуманистичната психология", която дава насоки за всеки един човек да постигане личен успех и прогрес на обществото в което живее. Неговата теория за иерархията на потребностите е част от съвременната психология. (Намира се на книжния пазар и в библиотеката на НБУ, сигн. 159 923/М 377)

Корочкин, Л.И., А.Т. Михайлов Введение в нейрогенетику. Москва, Изд. Наука 2000.

Книгата е предназначена за студенти изучаващи невробиология и неврогенетика. Разгледани са проблемите за генен контрол в развитието на нервната система и връзката между гени и поведение. Представени са експериментални модели в областта на генетичната определеност на поведението.

(библиотеката на НБУ, сигн. 57, К 857)

Чавдаров Д. (2006). Проблемни деца. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”

В книгата са представении етапите на умственото развитие на децата и отклоненията в интеектуалното развитие, способността за обучение и поведението. Специален интерес представлява изложението за влиянието на лекарствените средства върху мозъчните функции.

Vander Zander, J.W. Human development. Mc. Grow Hill, Inc. 1993.

Книгата е четвърто попълнено издание на основен учебник на университета в Охайо. В нея в интердисциплинарен план са представени основните проблеми на физическото и психическо развитие на човека от ембрионалния период до неговата смърт. Богато илюстриран, с множество примери, обяснителни речници към всеки раздел и дискусионни текстове. Препоръчват се ползването на глави от 1-ва до 12-а вкл.

(библиотеката на НБУ, сигн. 195 923 V26)

Papalia, D.E., Olds, S.W. Human development. McGrow-Hill, Inc. 1995

Книгата е разширено учебно ръководство за изучаване продължаващото през целия жизнен цикъл развитие на човека с посочване на взаимодействията от наследствеността и факторите на средата. Разглежда се физическото интелектуалното, социално и личностово развитие. Препоръчва се ползването на глави 1- ва до 11-а вкл.

(библиотеката на НБУ, сигн. 159 923, Р23 )

Nelson, Charles and Monica Luciana (Ed). Handbook of Developmental Cognitive Neuroscience. Massachusetts Inst. of Technology Press, 2001.

Основно международно утвърдено ръководство. Намира се в библиотеката на НБУ. Сигн. 159.93, Н22

Mitchell, Peter & Fenja Ziegler (2007). Funddmentals of Development. The Psychology of Childhood. Psychology Press, East Sussex, UK

Книгата е въвеждащо учебно помагало в областта на социалното, емоционално и когнитивно развитие на децата с обобщение на най-съвременните схващания в областта.

Намира се в библиотеката на НБУ. Сигн. 159.922, М76

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ ..20 % ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ............60%

РЕФЕРАТ......................20%