MBAM395 Финансови пазари

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

В курса студентите придобиват основни теоретични знания за финансовите пазари. Разглеждат се общи въпроси на инвестициите и финансовите инструменти, търгувани на финансовите пазари, на видовете сделки и групите инвеститори на тези пазари. Акцентира се върху инфраструктурата на финансовите пазари и в частност на тази на финансовия пазар в България, обслужваща търговията на регулираните пазари. Отделя се внимание на основните метози за анализ на паричните и капиталови пазари.

Целите на курса са:

• Да предостави знания и умения в областта на инвестициите в основните видове финансови инструменти;

• Да представи съвременната инфраструктура на финансовите пазари;

• Да разкрие същностните характеристики на видовете сделки на финансовите пазари;

• Да предостави на студентите знания, свързани с анализа на финансовите пазари.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р
гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

• Същността и видовете финансови пазари;

• Етапите на първичното предлагане на ценни книжа;

• Технологията на осъществяване на сделки с ценни книжа;

• Какви са основните видове базови и производни финансови инструменти и тяхното използване;

• Видовете и класификацията на пазарните индикатори –пазарни средни и пазарни индекси;

• Какви са основните инструменти на фундаменталния и на техническия анализи;

2) могат:

• Да разграничават инструментите, търгувани на капиталовия пазар от тези, търгувани на паричния пазар;

• Да разграничават първичния от вторичния пазар на ценни книжа;

• Да дискутират особеностите на вторичната търговия с различни финансови инструменти.

• Да разпознават индикаторите на финансовите пазари;


Предварителни изисквания:
• Студентите да имат знания и/или умения: по макроикономика, микроикономика и корпоративни финанси

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата

1 Финансов пазар-същност, обхват, видове

2 Пазар на краткосрочни ценни книжа-инструменти и участници

3 Валутен пазар-обекти, участници, организация на пазара.

4 Капиталов пазар – същност, инструменти и участници.

5 Първичен пазар на акции и облигации.Процес на емитиране и пласиране.

6 Търговия на регулираните пазари на ценни книжа- обхват, видове сделки.

7 Инфраструктура на капиталовия пазар в България.

8 Индикатори на капиталовите пазари-същност, предназначение, изчисляване.

9 Инвестиционен анализ - Фундаментален и технически анализ

10 Пазар на деривати- характеристика, видове, доходност, организация на пазарите.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Основна литература

1. Зви, Боди, Алекс Кейн и Алън Дж. Маркъс. Инвестиции. С.,2000

2. Петранов, Ст. Инвестиции. С., 2010.

3.Пътев, П., Канарян, Н., - Управление на портфейла, Абагар, Велико Търново, 2008;

4. Стоянов, С. Фючърси, опции и синтетични ценни книжа, София, 1999

5. Шарп, У., Гордон, Ж. и Джеффри А.Инвестиции, М.,1998

6. Матеев, М. Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика. С., Сиела, 2012

Допълнителна литература

1.Китанов, Н. Нова книга за акциите и борсата.С.,2000

2.Калайджиев, А., Димитров, В. и др. Коментар на Закона за публичното предлагане за ценни книжа.С., 2000

3.Петкова, И. Сделки с ценни книжа, Варна, 1994

4.Попов,Д. Акции и фондови борси.С.,1997

5.Първанов, Хр. и Св.Божилкова. Борси и борсови операции. С.,1999

Интернет страници

www.investor.bg www.investopedia.com

www.bfb-sofia.bg www.profit.bg

www.fsc.bg

Средства за оценяване:

тест или презентация по зададена тема - 50%

курсовпроект - 50%