MBAM350 Проект: Корпоративни финанси

Анотация:

Целите, които се преследват чрез разработката на самостоятелната работа са следните:

• развиване на умение за формулиране на тема;

• развиване на умения за структуриране и написване на научна работа;

• развиване на умения за оформяне на научна работа;

• създаване на умения за научно дирене;

• създаване на навици и умения, които ще подпомогнат написването на дипломната работа;

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

гл. ас. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
Ще бъде оценено положително, ако самостоятелната работа е по конкретна тема в рамките на някоя от 12 те тематични области. Тоест, добре е тя да третира частен проблем (елемент) от изброените области, които така зададени са твърде “широки” за подобен тип разработка.

Изборът на конкретна тема и литература за самостоятелната работа е предоставен на студентите. За да бъде избягнат рискът от тема, непринадлежаща към изброените области, препоръчва се темите да се консултират с преподавателя. По проекта ще се работи в групи по четирима. Всички участници получават еднаква оценка. Проектът ще бъде защитаван (по време на сесията).

Самостоятелната работа трябва да е в обем 40 стандартни, написани на компютър страници с шрифт Times New Roman 12. Работата последователно трябва да съдържа следните елементи:

• титулна страница с университета, програмата, курса, темата, името на студента и факултетния му номер;

• кратка анотация на работата (не повече от една страница);

• съдържание;

• структурирано изложение, което започва с кратък увод;

• заключение;

• списък с използваната литература;

• приложения (ако има).

Изискваният обем от 40 страници обхваща: от съдържанието до списъка с литературата (включително).

Работата трябва да съдържа цитати и цитираните източници под линия, като е указан авторът, произведението, издателят, годината на издаване и страницата (страниците), върху които се позовава цитатът. Възможни са цитати и от интернет-източници. Ако те имат страници, те трябва да бъдат посочени.

Положително ще бъдат оценявани следните елементи от самостоятелната работа:

• тя се отнася до конкретна тема от изброените тематични области;

• в работата има проблемност, т.е. тя поставя проблем и прави опит за разрешаването му;

• тя се базира на достатъчен брой - над 10 литературни източника;

• тя се базира на качествени литературни източници;

• литературните източници не са използвани копи-пеист, а са преразказани със свои думи;

• тя е логично структурирана в раздели, подраздели и параграфи;

• тя има увод, в който се разбира проблема и материята, по която тя взема отношение;

• след ясно структурирано изложение, следват ясни и убедителни изводи;

• в работата има много цитати – директни и преразказани (директните се поставят в кавички, а другите не);

• цитатите са извършени коректно, т.е. дават се автор, произведение, издателство, година и страница/страници, върху които се позовава автора на самостоятелната работа или интернет-страница и страница (ако има) от материала, който се съдържа на тази интернет-страница;

• след добре оформената титулна страница има анотация, която съдържа най-накратко проблема, пътя за решаването му и основните изводи в единно изложение;

• работата съдържа съдържание (със страници) и списък с използваната литература;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Цена и доходност на финансовите инструменти.

2. Инвестиционен риск.

3. Конструиране и управление на инвестиционен портфейл.

4. Анализ на ефективността на инвестиционните проекти в реални активи.

5. Анализ и управление на инвестиционния риск при инвестиции в реални активи.

6. Дългосрочно финансиране на търговското дружество.

7. Капиталова структура на търговското дружество и възможности за нейното оптимизиране.

8. Печалба – същност и фактори.

9. Финансов анализ и оценка на финансовото състояние на търговското дружество.

10. Управление на оборотния капитал на търговското дружество.

11. Управление на пенсионните фондове на търговските дружества.

12. Преобразувания на търговските дружества.

Литература по темите:

По избор на студентите.

Средства за оценяване:

Оценка на разработката и оценка от зашитата.