MBAM300 Управление на капитала

Анотация:

Учебната дисциплина „Управление на капитала” има за цел да даде базови, теоретични и приложни знания на студентите относно управлението на капитала, различните форми на финансиране на дейността и взаимовръзката им със стойността на компанията. Курсът дава представа за принципите на формиране на капитала на компанията, капиталовите разходи и методите за тяхната оценка, ефекта на финансовия левъридж, съществуващите теории за оптимизиране на капиталовата структура, основните финансови пропорции в управлението на капитала, както и факторите определящи дивидентната политика на компанията.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

гл. ас. Ралица Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1. Знаят:

• Основните предимства и недостатъци на различните форми на финансиране на бизнеса;

• Алгоритмите за управление и привличане на допълнителни капиталови ресурси;

• Как да изберат оптималната капиталова структура на компанията;

• Моделите за оценка на цената на капитала и използването им при вземането на инвестиционни решения;

• Ролята на агентските разходи и влиянието им върху стойността на бизнеса;

• Видовете дивидентна политика и механизмите за регулиране на цената на акциите на компанията.

2. Могат:

• Да разработват различни стратегии за избор на конкретни форми на финансиране;

• Да анализират цената на капитала на компанията и да предлагат практически решения за нейното минимизиране;

• Да определят оптималната капиталова структура, която максимизира стойността на компанията, отчитайки фактора риск;

• Да анализират резултатите от различните финансови стратегии на компанията.


Предварителни изисквания:
счетоводство, финансов анализ, финанси

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМА 1: Цели и задачи при управлението на капитала на компанията. Показатели за капиталова структура. Фактори влияещи върху капиталовата структура на компанията.

ТЕМА 2: Финансови ресурси на компанията – източници (собствен капитал, привлечен капитал), класификация, особености, сравнителен анализ.

ТЕМА 3: Формиране на политика по привличане на собствен капитал (емисионна политика на компанията). Публично предлагане на акции, предимства и недостатъци.

ТЕМА 4: Формиране на политика по привличане на заемен капитал. Сравнителна характеристика между дълговия и дяловия механизъм за финансиране. Амортизиране на дълга.

ТЕМА 5: Алтернативно финансиране на компанията – рисков капитал (особености, етапи на инвестицията, бизнес-ангели), лизинг, факторинг.

ТЕМА 6: Среднопретеглена цена на капитала (WACC). Пределна цена на капитала. Точка на прелом. Критерии при вземане на инвестиционни решения.

ТЕМА 7: Определяне на цената на финансиране със собствен капитал - стойност на обикновените акции (модели - CAPM, DDM, пазарна премия, Р/Е); стойност на привилегированите акции; стойност на неразпределената печалба; стойност на амортизационните отчисления.

ТЕМА 8: Определяне на цената на финансиране със заемен капитал - стойност на банков кредит; стойност на облигационен заем (YTM); стойност на финансиране с лизинг, кредиторска задлъжнялост.

ТЕМА 9: Ефект на финансовия левъридж. Бизнес и финансов риск. Точка на безразличие. Анализ EPS-EBIT. Методи за увеличаване на рентабилността на СК.

ТЕМА10: Теории за капиталовата структура (ММ, традиционна, компромисна, йерархия) и тяхната роля при избора на оптимална структура на капитала на компанията.

ТЕМА11: Зависимост между капиталовата структура и стойността на компанията. Моделът APV (коригирана настояща стойност) - данъчна защита, агентски разходи и разходи за фалит.

ТЕМА 12: Дивидентна политика на компанията. Основни теории, видове дивидентна политика, фактори влияещи на избора. Механизми за регулиране на курса на акциите.

Литература по темите:

1. Адамов, В., Холст, Д., Захариев, А. – “Финансов анализ”, Абагар, В. Търново, 2002

2. Александрова, М. и колектив - “Финанси – теория и практика”, Университетско издателство Стопанство, София, 2000

3. Боди, З., Кейн, А., Маркъс, Д. – “Инвестиции”, Натурела, София, 2000

4. Матеев, М. –„Сборник задачи и казуси по корпоративни финанси”, Тракия-М, София, 2000

5. Петров, Г. и др. –„Корпоративни финанси”, Тракия М, София, 2004

6. Трифонов, Т., Трифонова, С. – “Финансов анализ на фирмата”, Сиела, София, 2001

7. Трифонов, Т. – “Финансово - инвестиционнен и счетоводен анализ на корпоративния капитал”, Тракия-М, София, 2002

8. Бланк, И. – “Управление использованием капитала”, Ника-центр, Киев, 2000

9. Бригхэм, Ю. – “Энциклопедия финансового менеджмента”, Рагс – Экономика, М., 1998

10. Бригхем Ю., Гапенски Л. - "Финансовый менеджмент" Экономическая школа, С-ПБ, 1997

11. Коупленд, Т., Коллер, Т., Мурин, Дж. – “Стоимость компаний: оценка и управление”, Олимп-Бизнес, М., 1999

12. Модильяни, Ф., Миллер, М. – “Сколько стоит фирма?”, Дело, М., 1999

13. Щарп, У., Александер, Г., Бейли, Дж. – “Инвестиции”, Инфра-М, М., 2001

14. Brealey R., Myers S., Marcus A. – “Fundamentals of Corporate Finance”, McGraw Hill, 2001

15. Copeland, T., Koller, T. – “Valuation workbook”, John Wiley & Sons, Inc, New York, 2000

16. Helfert E. – “Financial Analysis Tools And Techniques A Guide”, McGraw Hill, 2001

17. Fabozzi F., Peterson P. – “Financial Management and Analysis”, John Wiley & Sons, Inc, New York, 2003

18. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. - „Fundamentals of Corporate Finance” – R.D.Irwin, 1991.

Интернет ресурси

@ http://www.damodaran.com

@ http://www.epi-bg.org

@ http://svishtov.com

@ http://www.easibulgaria.org/

@ http://econ05-2001.ru/corfin.php

@ http://www.gaap.ru

@ http://beginnersinvest.about.com/od/investinglessons/

@ http://www.valuebasedmanagement.net/

@ http://www.investorguide.com/igubondintro.html

@ http://www.bcci.bg/bulgarian/creditrate.htm

@ http://www.cfin.ru

@ http://www.mckinsey.com

@ http://www.ibbotson.com/

@ http://www.bizstats.com/

@ http://teachmefinance.com/

Средства за оценяване:

По време на семестъра студентите правят два теста и две самостоятелни домашни работи. Окончателната оценка се формира по следния начин:

-60 % оценка от тестовете;

-30 % оценка от домашните работи;

-10 % оценка от присъствие на лекциите.