MBAM304 Банков мениджмънт

Анотация:

Този курс има за задача да даде базови и специализирани знания на студенти с висше образование и специализация в банковото дело и финансовото посредничество.

Курсът изследва функционирането на банковата система и отделните търговски банки, като финансови посредници и продавачи на услуги, регулирането на банковата система, установяването и практиката на вътрешните баланси и пропорции, разпределението на финансовите ресурси и други специални въпроси.

Програмата е подготвена за курс с продължителност от един семестър.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. Ще знаят: За същността, целите и функционирането на банковата система и нейното регулиране, ролята на централната банка и търговските банки като продавачи на услуги, както и за пътищата осигуряващи оптимизиране на тяхната дейност.

2. Ще могат: Да анализират отделни операции и/или цялостната дейност на отделна търговска банка, да предлагат решения за повишава ефективността й като център на печалба. Да анализират и предлагат решения за подобряване дейността на търговските банки отчитайки влиянието което оказват решенията на централната банка при реализирането на провежданата от нея парична политика.


Предварителни изисквания:
При разработването на курса автора отчита факта, че студентите са слушали и издържали успешно курсове по макро и микро -икономика, както и основните университетски курсове. Това дава основание за стремеж към преподаване предимно на специализирани знания и умения и основно да се наблегне на практиката в страната, съпоставена с достиженията на развитите в това отношение страни.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМА І. ОТЧЕТИ

1.1. Видове банкови отчети. Особености.

1.2. Баланс на търговските банки. Видове.

1.3.Анализ на баланса. 12-те стъпки на анализа.

Продължителност 4 часа

ТЕМА ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА БАНКИТЕ

2.1.Банков капитал - същност, функции, роля, възможности за неговото създаване и нарастване.

2.2.Източници на банков капитал.

2.3.Дастатъчност на банковия капитал и надеждност на банките.

2.4.Банкови фалити.Причини.Предпазване на банковата система от каскадни фалити.Сливания и

изкупуване на банки.

Продължителност 2 часа

ТЕМА ІІІ. БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПАСИВИТЕ. ПАСИВНИ ОПЕРАЦИ

3.1. Икономическа същност и правни основи на банковите операции. Видове банкови сделки, банкови продукти и услуги.

3.2. Видове банкови операции. Класификации. Пасивни и активни операции. Същност и структура. Информационни и парични потоци в банките.

3.3. Обща характеристика на пасивите и пасивните банкови операции. Състав и структура на пасивите.

3.4. Методи за управление на пасивните операции. Операции свързани с привличането на

паричен ресурс -срочни и безсрочни.

3.5. Видове депозитори. Междубанкови пасивни операции. Рефинансиране на търговските

банки. Лихвена политика.

3.6. Управление на пасивните операции.

Продължителност 3 часа

ТЕМА ІV.УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ. АКТИВНИ ОПЕРАЦИИ БАНКОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПЛАЩАНИЯТА

4.1. Обща характеристика на активите и активните банкови операции. Състав и структура на активите.

4.2. Парични наличности и вземания от банки. Портфейли -видове. Междубанкови активни операции.

4.3. Собствени дълготрайни активи на банката.

4.4. Управление на активните операции.

4.5. Платежен процес и платежна система. Нормативна уредба.

4.6. Форми на плащане -вирмент, инкасо, чекове, акредитиви,

4.7. Автоматизирана система за плащане - клиринг, сетълмент,RINGS, SWIFT.

4.8. Електронни плащания - ЕДК, ЕКК, автоматични касиери (АТМ), ПОС, Електронно банкиране.

Продължителност 3 часа

ТЕМА V. ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ

5.1. Същност и значение. Показатели за нейното установяване.

5.2. Управление на банковата ликвидност. Концепции и методи за управление на ликвидността на банките.

5.3. Работа в режим на ликвидна криза.

5.4. Ликвидност и рентабилност на банките - критерии за формиране състава и структурата на активите и пасивите на търговските банки.

Продължителност 3 часа

ТЕМА VІ. УПРАВЛЕНИЕ НА БАНКОВАТА РЕНТАБИЛНОСТ

6.1. Рентабилност на банките. Същност. Роля. Магически триъгълник.

6.2. Доход на банките.Видове.Фактори, от които зависи техния размер.

6.3. Разходи на банките. Видове. Възможности за намаляването им.

6.4. Печалба на търговските банки. Рентабилност. Показатели за измерване на рентабилността.Фактори от които зависи рентабилността на банките. Достатъчност на банковата печалба.

6.5. Норма на печалбата -към съвкупните активи и капитала на банките. Тенденции. Проблеми.

Продължителност 3 часа

ТЕМА VІІ. КРЕДИТНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

7.1. Кредитно посредничество. Същност. Функции. Общи условия и ред за кредитиране.

7.2. Видове кредити. Характеристика.

7.3. Управление на кредитния процес -мониторинг и контролинг.

7.4. Работа в режим на претоварване.

7.5. Лихва и лихвена политика. Цена на кредита.

Продължителност 4 часа

ТЕМА VІІІ. ОЦЕНКА НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ

8.1. Анализ и оценка дейността на търговската банка.

8.2. Същност на SWOT анализа.

8.3. Мониторинг и контролинг на банковата дейност.

8.4. Планиране дейността на търговската банка.

Продължителност 3 часа

ТЕМА ІХ. УПРАВЛЕНИЯ НА БАНКОВИТЕ РИСКОВЕ

9.1. Видове банкови рискове. Същност. Класификация.

9.2.Принципи и методи на управление.

Продължителност 3 часа

Литература по темите:

Основна литература:

1.Вачков, Ст. и колектив, Въведение в банковото дело, Стено, 2009

2.Младенов, М. Пари Банки кредит. Princeps, 1998

3.Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. Тракия, 2000

4.Димитрова, Р. Банки и банково обслужване, Ромина, 2011

5.Закон за кредитните институции

6.Закон за гарантиране на влоговете

7.Закон за потребителския кредит

Допълнителна литература:

1.Александрова, М. и екип . Финанси – практически моменти, С., 2005

2.Заутер, В. Основи на банковото дело. Делфинпрес, 1994

3.Завадска, З и колектив, Банково дело, УИ Стопанство-УНСС, 2004

4.Михайлов, Ев. и колектив. Пари и банково дело, Мартилен, 1998

Средства за оценяване:

-Казуси - 90%

-Други -10%

Дата на провеждане на текущия контрол.

-Казус №1 , след Тема №4 - продължителност 1 час;

-Казус №2, след Тема № 9 - продължителност 1 час;