OOOK014D Увод в семиотиката

Анотация:

С курса Увод в семиотиката се извършва една балансирана интродукция в най-утвърдените приноси на семиотиката, разкриващи механизмите на съвременната силно комуникативна култура. Материалът в учебното помагало е изнесен систематично, но забавно, набляга се на приложните аспекти на теорията, използват се многобройни видео и мултимедийни примери за илюстрирането на полезността на метода. Курсът е подходящ за студенти от всички програми, подготвящи се за професионална реализация в съвременната творческа и комуникативна обществена среда.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

проф. Кристиан Банков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• за характеристиките на съвременната комуникативна култура и общество, базирано на знанието и информацията;

• за приложимостта на семиотичния метод в обясняването на различните изразни системи на изкуствата;

• за конструирането на нашия имидж пред другите във всекидневния живот и общуване.

2) могат:

• да разпознават различни типове комуникативни явления в съвременната културна ситуация;

• да правят анализ на текстове от литературата, изобразителното изкуство, киното, театъра, фотографията, медиите и интернет;


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Увод Семиотиката, науката, нейната истина и образованието

Лекция 1 Култура - Семиозис - Знак - Семиотика

Лекция 2 Фердинанд дьо Сосюр (1857-1913)

Лекция 3 Чарлз Сандърс Пърс (1839 - 1914)

Лекция 4 Комуникация. Понятие за текст. Интерпретация на текст

Лекция 5 Форма и съдържание на текста. Структура. Някои идеи на Владимир Проп (1895-1970)

Лекция 6 Примерен анализ: морфология на филмите за Джеймс Бонд

Лекция 7 Поглед върху структуралната семиотика на А. Ж. Греймас (1917-1992)

Лекция 8 Денотация и конотация. Ролан Барт (1915-1980) и понятието “Мит”

Лекция 9 Речник и енциклопедия: модел за текстуален анализ, предложен от Умберто Еко (р. 1932)

Лекция 10 Юрий Лотман (1922-1993): моделиращи системи, типологии на културата и семиосфера

Лекция 11 Ролята на читателя (Lector in Fabula)

Лекция 12 Семиотика и общуване

Лекция 13 Семиотика и идентичност I: роли и самоопределение

Лекция 14 Семиотика и идентичност II: знаковите механизми на идентичността

Литература по темите:

http://e-edu.nbu.bg/mod/resource/view.php?id=63530

Банков, Кристиан (2001) Семиотични тетрадки част 1: Уводни лекции по семиотика, София: НБУ.

Банков, Кристиан (2004) Семиотични тетрадки част 2: Семиотика, памет, идентичност, София: НБУ.

Средства за оценяване:

Материалът се усвоява индивидуално от учебното помагало. На студента се предоставя възможност за две консултации. На първата преподавателят разяснява изискванията за писмената работа и отговаря на въпроси около учебния материал. На втората консултация, минимум две седмици след първата, преподавателят провежда разговор с всички студенти, които вече са предали писмена работа. Целта е да се установи авторството на предадените работи. В случай на положителна оценка на писмената работа и потвърдено авторство студентът получава крайна оценка и се освобождава от тест. Втората консултация може да бъде използвана и за допълнителни въпроси около заданието и учебния материал.

В локалните центрове организацията е различна. Там се провежда само една консултация на живо с преподавателя. За сметка на това студентите от локалните центрове имат възможност чрез Moodle да гледат на видео цялата първа консултация в София. Следователно и тяхната среща с преподавателя е минимум две седмици след първата консултация в София и съответно след предоставянето на видеозаписа за достъп в Moodle. Студентите от локалните центрове също биха могли да представят писмена работа преди консултацията с преподавателя, така че на срещата да бъде установено авторството и те да получат крайна оценка, освобождавайки се по този начин от тест. За останалите студенти консултацията преминава стандартно – разяснения около заданието и учебния материал.

Всички студенти, които не са получили оценка по описания по-горе начин задължително се явяват на тест. Те също така трябва да представят писмена работа (задължително писмената работа се въвежда в Moodle, в обозначеното за това място, за да бъде автоматично проверена за плагиатство), която се оценява от 2 до 6. Ако студент не предаде писмена работа също може да получи крайна оценка, стига да се яви на тест и там да изкара оценка над 3.75. В тези случаи крайната оценка е средно аритметично между оценката от теста и 2 на писмената работа. По такава схема се изчислява крайната оценка и на всички останали студенти, предали писмена работа, като се взема предвид оценката от теста и оценката от писмената работа. ВНИМАНИЕ – с оценка слаб 2 на теста и крайната оценка е 2, независимо каква е оценката на писмената работа. В такъв случай оценката от писмената работа се запазва в архива на преподавателя и студентът се явява отново само на тест следващата сесия. При положителен резултат на теста се образува крайна оценка като средно аритметично със оценката от вече предадената писмена работа.

За повече подробности вижте така наречения „казус”