OOOK048 Увод в психоанализата

Анотация:

Едносеместериален курс, предлагащ въведение в основните теми, идеи и направления в съвременната психоанализа. Цели да запознае студентите с основни психоаналитични възгледи върху функционирането на психиката, теории за психичното развитие, мотивацията, общуването и поведението.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

проф. Орлин Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите знаят:

Основни психоаналитични понятия, теоретични перспективи и възгледи върху

човека и неговата психика.

могат:

да разграничат психоанализата от други терапевтични и изследователски методи; способни са на рефлексия върху несъзнаваните феномени.
Предварителни изисквания:
Курсът е уводен и отворен за посещение към всички специалности!

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1) Фройдовото откритие – Несъзнаваното

1.1 Теории за психичния апарат и сънищата като психичен феномен

1.2 Функции и смисъл на съня

1.3 Психоаналитична теория за грешките и забравянето

1.4 Теории за неврозата и смисъл на невротичните симптоми

2) Mодели за психичното функциониране

2.1 Топографския модел (отношения между системи Сзн, Псзн, Нсзн)

2.2 Структурен модел (Аз, То, Свръх аз)

2.3 Теории за психичната травма (събитие , желание, изтласкване...)

2.4 Теории за психичния конфликт (Невроза и Психоза)

3) Психоаналитични теории за отношенията с обекти: Фройд, М. Клаин, Д. Уиникът

3.1 Вътрешна и външна реалност

3.2 Страхове, желания, фантазии и защитни механизми

4) Основни концепции и теоретични построения

4.1 Едиповият комплекс и теориите за развитието в психоанализата

4.2 Едиповият комплекс и културата

5) Приложни аспекти на психоанализата

5.1 Полето на културния опит: Институции, литература и изкуството

5.2 Биографии на Фройд и образи на психоанализата

5.3 Образи на психоанализата в масовата култура (кино)

6) Теории за практиката и целите на психоанализата

6.1 Психоаналитичната рамка

7) Психоанализата и другите научни дисциплини

Литература по темите:

Орлин Тодоров "Психоанализата:фрагменти от едно въведение", София,ЛИК, 2006.

(съст.) Съвремената психоанализа (София, 2004)

Фройд, З.,

Съвети кьм лекаря (София,1997) ( Трудове върху техниката и др.)

Катарзис (София,1997) (Дора, Човекът Пльх, Шребер)

Детската душа (София,1994) ( Ханс, Човекът Вълк, Три студии...)

Изкуството на психоанализата (София,1994) ( Очерк по п-а, Анализата крайна и безкрайна)

Психоалогия на религията (София,1994) (Тотем и табу, Моисей)

Аз и То (София,1997) ( Отвъд..., Аз и то, Несъзнаваното и др.)

Тайната на живота, (4. 2. Фройд,

Психология на сексуалността.,(София 1991)

Въведение в психоанализата, Наука и изкуство, 1991.

Отвъд принципа на удоволствието, Наука и изкуство, 1992.

Естетика, изкуство, литература, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", С. 1991

Тотем и табу, Критика и хуманизъм, С. 1991

Книги и монографии

Абрам,Н., Торок,М., Кора и Ядро (София 2000) гл.2,3,4

Бренър,Ч., Увод в психоанализата (София,1996)

Фройд, Ана; Егото и защитимте мехаиизми (София, 2000)

Кейсмънт П. ,Да се Учим от Пациента (София, 1999) гл. 1,5,6,9,20

Клайн, М., Любов, Завист, Благодарност (София,2002) гл. 1,

Уиникът,Д. Игра и реалност (София,1999) гл. 1,3,9

Енциклопедии и речници

Бонгар и Бютлър, Пълен наръчник по психотерапия (София, 2002)

Рудинеско и Плон, Речник на психоанализата (София, 2001)

Hinshelwood,R., A Dictionary of Kleinian Thought (London, 1989)

Laplanche,J& Pontalis,J-P. The Language of Psychoanalysis (London, 1968)

Средства за оценяване:

3 резюмета на статии или резюме и реферат.