OOOK025 Въведение в основите на информатиката

Анотация:

Всички говорят за информатиката, мнозина имат (или могат да усвоят) умения да ползват компютри, интернет. Същевременно тези практическите знания, както и техническите средства на информатиката бързо остаряват и се нуждаят от обновяване.

Съвременният специалист с университетско образование трябва да познава информатиката като наука за работа с информация, относително трайните и непреходните u основи, основните понятия и принципи, същността на информационните структури и дейности, възможностите и средствата за приложения на информатиката в различни области, за да притежава необходимата обща култура и за да може да преценява как да използва успешно информатиката и в личните, и в професионалните си дейности.

Курсът цели студентите да се запознаят с основните понятия, принципи и раздели на информатиката и със сведения от теоретичните основи на информатиката.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

доц. Петя Асенова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът е общообразователен. Завършилите успешно курса ще познават основните (относително трайни, непреходни) понятия, принципи и раздели на информатиката за да могат да се ориентират в различните направления и приложения на информатиката и да преценяват как да ползват възможностите на информатиката в своята дейност.


Предварителни изисквания:
Курсът е предназначен за студенти от различни специалности, не изисква предварителни познания, но предполага активно участие на студентите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Информация, информационни дейности, информатика. Същност на информацията; носители; свойства. Дискретна информация. Дискретизация. Данни. Информационни дейности. Същност и характерни особености на информатиката.

2. Информационно общество. Същност, развитие и характерни особености. Eлектронна търговия.

3. Модели и моделиране. Предимства и недостатъци на моделите. Информационно моделиране.

4. Управление. Алгоритми. Същност и основни понятия при управлението. Видове управление. Алгоритми – същност, свойства, представяне, примери, алгоритми за подреждане и търсене.

5. Бройни системи. Същност на бройните системи. Позиционни бройни системи. Двоична бройна система и нейната роля в информатиката. Представяне на числата в двоична бройна система. Преобразуване на числа от десетична в двоична бройна система и обратно.

6. Булева алгебра. Двоични функции на един двоичен аргумент. Двоични функции на два двоични аргумента. Базови двоични функции. Представяне на произволна двоична функция чрез базовите функции. Същност на булевата алгебра. Тъждества и преобразувания. Роля на булевата алгебра в информатиката. Логически схеми.

7. Архитектура на компютри и изчислителни системи. Обща структура на компютрите. Други технически средства за работа с информация.

8. Компютърни мрежи. Комуникационни системи. Локални и глобални компютърни мрежи – същност, предназначение, предимства и недостатъци. Обща структура и принципи на действие на Интернет. Електронна поща. WWW. Търсене и оценка на информация. Мобилна информатика.

9. Величини и данни. Структури от данни. Величини и операции. Същност на величините. Тип и начин на задаването му. Същност и основни операции при структурите от данни. Основни линейни и нелинейни структури от данни.

10. Общи сведения за програмирането и методите за автоматизация на програмирането. Програми. Основни структури на програмите. Програмиране. Методи за програмиране и за автоматизиране на програмирането. Езици за програмиране. Равнища в езиците за програмиране.

11. Информационни технологии. Същност на информационните технологии. Видове. Текстообработка, електронни таблици, информационни системи и бази от данни.

12. Работа с изображения. Векторна и растерна компютърна графика. Двумерна и тримерна компютърна графика. Анимация. Мултимедии. Анализ на изображения. Географски информационни системи. Бази от изображения.

13. Изкуствен интелект. Компютърна лингвистика.

14. Приложения на информатиката. Моделиране с използване на технически средства на информатиката чрез структури от данни, алгоритми, размити множества, фрактали. Приложения в природните и хуманитарните науки, техниката, изкуството.

15. Исторически бележки и тенденции в развитието на информатиката.

Литература по темите:

Няма учебник, който да съдържа сведения по всички въпроси, включени в учебната програма. Курсът не е представен систематизирано и по Интернет. Студентите, посещаващи и следящи редовно лекциите, ще могат да усвоят материала без да ползват специална литература. Сведения за мнозинството въпроси от учебната програма могат да се намерят в:

Г. Момчева, П. Асенова и др. Диск към Информационни технологии 8, Просвета, 2009.

Г. Тотков и др. Компютърна информатика. Пловдив 1999. (Към всяка глава на книгата е посочена допълнителна литература).

П. Бърнев, Ст. Керпеджиев. Основни понятия в информатиката. ДИ "Д-р П. Берон", София, 1988.

Средства за оценяване:

Крайната оценка се формира от следните форми:

- Тест 1 - 50 %

- Курсов проект - 50 %

Студентите се явяват на изпит в следните случаи:

- ако желаят да повишат резултата си по някой от посочените по-горе компоненти за оценяване

- ако са пропуснали компонент за оценяване (явяват се само по него)

- ако имат слаба оценка по даден компонент, явяването на изпит по него е задължително.