OOOK018 Основи на пазарната икономика

Анотация:

Курсът предлага широка ориентация в икономическата теория, икономическата практика и в икономическия тип мислене. В него се обяснява какво е икономическа информация, как тя се създава, как се използва и интерпретира. Студентите се научават да различават икономическите факти от мненията за тях, усвояват умения за разрешаване на нелеката задача да разпознават икономическите явления зад показателите, които ги характеризират. Те узнават какво представляват категории като „брутен вътрешен продукт", „баланс", „условия за търговия", „работна сила", „инфлация", „темпове на растеж" и т.н. Запознават се с обхвата и значението на най-важните икономически показатели, с източниците за най-достоверна и надеждна информация за стопанския процес. Научават се как да обясняват икономическите феномени и да анализират критично различни гледни точки и как да използват методи за анализ.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА И ТЕОРИЯ: ПРЕДМЕТ И МЕТОД НА СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА

2. ИКОНОМИЧЕСКОТО ОБЯСНЕНИЕ НА СВЕТА: ТЕОРИЯ, МЕТОД-ПРАКТИКА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

3. ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ТИП МИСЛЕНЕ: ПОДХОД, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА

4. ОБЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ: МАКРО-МИКРО-МЕЗОИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА

5. ИКОНОМИЧЕСКА ИЛИ СТОПАНСКА АКТИВНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО, РАЗХОДИ, ДОХОДИ, СОЦИАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ

6. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ: БВП, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЛИ

7. ИКОНОМИЧЕСКИ АГЕНТИ: НАСЕЛЕНИЕ, ЗАЕТОСТ, БЕЗРАБОТИЦА, СТОПАНСКА ОРГАНИЗИРАНОСТ, ФИРМИ

8. ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ: ЛИЧЕН ДОХОД, РАЗПОЛАГАЕМ ДОХОД, СПЕСТЯВАНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛСКО ДОВЕРИЕ И ПОВЕДЕНИЕ

9. ИНВЕСТИЦИИ И СПЕСТОВНОСТ: ИНВЕСТИЦИИ И КАПИТАЛИ (КАПИТАЛОВА БАЗА), СТОКОВИ НАЛИЧНОСТИ, НАЦИОНАЛНИ СПЕСТЯВАНИЯ

10. ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ: БАЛАНСИРАН БЮДЖЕТ, НАЦИОНАЛЕН ДЪЛГ, ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ СТРУКТУРА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

11. ИНДУСТРИЯ И ТЪРГОВИЯ: БИЗНЕС УСЛОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ, СТРУКТУРА НА ИНДУСТРИЯТА И ТЪРГОВИЯТА, ВЗАИМНАТА ИМ ОБУСЛОВЕНОСТ

12. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС: ВНОС, ИЗНОС, ТЪРГОВСКИ БАЛАНС, ВЪНШЕН ДЪЛГ, СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ И Т.Н.

13. ПАРИЧНИ И КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ: ПАРИЧНО ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ, ПАРИЧЕН АГРЕГАТ, ЛИКВИДНОСТ, БАНКОВИ ЗАЕМИ, ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ – НОМИНАЛЕН И РЕАЛЕН, ЦЕННИ КНИЖА И ДОХОДНОСТ

14. ЦЕНИ И ЗАПЛАТИ: ВИДОВЕ ЦЕНИ, ЦЕНИ НА ВНОСА И НА ИЗНОСА, ЦЕНОВИ ОЧАКВАНИЯ, ЗАПЛАТИ, ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА ТРУД, ЦЕНИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ