OOOK007 Световни религии

Анотация:

В курса се проследяват в хронологическа последователност вярата, ученията и култовете на най-известните и разпространени религиозни системи от древността до наше време.

Индуизмът е представен в неговите три етапа от историческото му развитие - Ведаизъм, Ранен брахманизъм и Класически индуизъм.

Будизмът се разглежда предимно в неговия ранен период (известен като индийски будизъм), но едновременно с това се проследява и развитието на неговите основни школи и направления.

На монотеистичните религиозни системи е обърнато специално внимание.

Юдаизмът е представен в неговите основни исторически етапи - Древен период, Староюдаизъм, Новоюдаизъм, Средновековие и Нов период, като успоредно с това се проследява неговото развитие и същност.

Християнската религия, като произлизаща от юдаизма, но развиваща се самостоятелно, играе основна роля за формирането на европейската цивилизация. При нея се проследява възникването и развитието на християнската църква, като акцента е върху учението на Иисус Христос-Богочовекът, чието слово не престава да е актуално до днес.

Възникнал хронологично последен, Ислямът също се разглежда от към неговата същност, проследявайки неговото формиране и история.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

проф. Пламен Бочков  д-р
гл. ас. Росица Генчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)Ще познават:

Структурата, оформяща историческото развитие на световните религиозни системи – терминология, хронология, личности, учение, култ, есхатологични възгледи, съвременни проблеми, произхождащи от това. (Всичко, влизащо в понятието религиозна култура.)

2)Ще могат:

- Да се ориентират в основните религиозни системи и да ги отличават;

- Да изградят толерантно отношение към изучаваните религии и техните членове.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.СЪЩНОСТ НА РЕЛИГИЯТА; ПРИНЦИПИ И ПРИЗНАЦИ; МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ (4ч.).

2.ИНДУИЗЪМ:

А.ВЕДАИЗЪМ (2ч.):

а)Ведите - наименование, разделение и съдържание;

б)Същност на ведийската религия.

Б.РАНЕН БРАХМАНИЗЪМ (2ч.):

а)Терминология; източници; школи;

б)Същност на брахманизма.

В.КЛАСИЧЕСКИ ИНДУИЗЪМ (2ч.):

а)Епосите: "Махабхарата" ("Бхагавад Гита”) и "Рамаяна". Пурани;

б)Същност на религиозната система; Сравнителен анализ.

3.БУДДИЗЪМ (4ч.):

а)Наименование. Предварителни сведения;

б)Живот и дейност на Будда Шакиамуни;

г)Религиозни школи. Буддиски канон;

д)Учение.

4.ИУДАИЗЪМ (6ч.):

а)Иудейски канон. Наименование, деление и авторство на ТАНАХ;

б)Историческо развитие на иудаизма;

в)Иудейски мистицизъм. Кабала. Анализ;

г)Съвременен иудаизъм.

5.ХРИСТИЯНСТВО (6ч.):

а)Исторически анализ на времето около появата на Иисус Христос. Новозаветна писменост. Канонични и неканонични книги;

б)Живот, дело и учение на Иисус Христос;

в)Кратка история на християнскятя църква;

г)Съвременно състояние на християнските общности. Анализ;

д)Християнско богослужение. Тайнства и обреди. Анализ.

6. ИСЛЯМ (4ч.):

а) Религия и култ на Арабския п-ов преди появата на Мохамед;

б) Поява на Мохамед и начало на религиозната проповед;

в) Формиране на ислямската държавност.Петте стълба на исляма;

д) Учението на Исляма.

Литература по темите:

1.Костов, Ив., СВЕТОВНИ РЕЛИГИИ (История и анализ на религиозните системи, АСКОНИ-ИЗДАТ,С.2008; (основна)

2.ИЛЮСТРИРОВАНАЯ ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ,в двух томах,под ред.проф.Д.П. Шантепи де ля Соссей,изд.второе,М.1992;

3.МИФы НАРОДОВ МИРА,Этциклопедия в двух томах,М.1987;

4.Григориев,Вл.,Религиите по света,С.1995;

5.Елиаде,М.,Трактат по история на религиите,С.1995;

6.Елиаде,М.,Исторя на религиозните вярвания и идеи,С.1997;

7.ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК НА ИЗТОЧНАТА МЪДРОСТ, Будизъм, Индуизъм, Даосизъм,Дзен;ГУТОРАНОВ,1996;

8.РЕЛИГИИТЕ, Будизъм, Християнство, Ислям, кратък речник, С.1994г.;

9.ИНДИЙСКИ САНСКРИТСКИ ПЪРВОИЗТОЧНИЦИ, Веди, Упанишади, Бхагавад-гита, превод от санскрит,С.1996;

10.Радхакришнан,С.,Индийская философия,т.I-II,М.1993;

11.Чаттерджи, С.,Датта,Дх., Индийская философия, М.1994;

12.Бонград-Левин,Г.М.,Древноиндийска цивилизация - философия, наука, религия, С.1986;

13.Уйлкинс,У.Дж.,Митология на древна Индия,С.1993;

14.МАХАБХАРАТА и РАМАЯНА,под ред.на С.Кумар,С.1981;

15.Шанкара Ачаря,Божествената Йога (Бхагавадгита-бхашя), Евразия,'96

16.Бойс,М.,Зороастрийцы,верования и обычаи,Сан Петерб.,1994;

17.Рис-Дейвидс,Т.У.,Животът и учението на Буда,I,IIч.,Шамбала,С.1991/92;

18.Ринпоче,К.К.,Пътят на Буда, прев.от фр.,,Шамбала,С.1997г.;

19.ДХАММАПАДА,Словата на Буда,С.1991;

20.Самуелс,Рут,По пътеките на еврейската история, "Шалом", С. 1994г.;

21.БИБЛИЯ, сиреч Книгите на Св.Писание на Стария и Нов Завет,изд. Св.Синод на БПЦ,С.1991;

22.НАШАТА ВЯРА,Свещена история на Ст.и Н.Завет,С.1991-92г.;

23.Шиваров,Н.,Библейска археология,С.1992;

24.Коев,Т.,Бакалов,Г.,Въведение в християнството,С.1992;

25.Поснов,М.Е.,История на християнската църква,т.I-II,С.1993;

26.Малицки,П.И.,История на християнската църква,т.I-III,С.1994;

27.Панчовски,Ив.,Личността на Иисус Христос, изд.7М/Логис, С.1990;

28.ПРЕВОД НА СВ.КОРАН,от араб.Цв.Теофанов,Изд.Тайба Ал-Хайрия,'97;

29.Бюкай,Морис,Библията,Коранът и науката,С.1994;

30.Ашар,П.,Мохамед,С.1992;

31.Пеев,Йордан,История и философия на една религия: Ислямът - минало и настояще,С.1985;

32.Чуков,Зараждането на ислямската държавност,С.1994.

Средства за оценяване:

Тест. Дискусии.