OOOK238 Математика и изкуство

Анотация:

Курсът представлява общо въведение в историята на математиката, но през погледа на изкуството в контекста на съответната епоха. Целта е да се провокира аналитичното мислене в студентите, търсейки връзки и правене на паралелни анализи между две напълно различни научни области. Единственото общо нещо е времето и мястото, в което тези анализи ще бъдат осъществени – в древността, средновековието, ренесанса или новото време, в древен Вавилон, древен Рим или древен Китай. Основната цел на курса е да обогати общата култура на студентите, разчупвайки твърдо поставяните граници между области като математика, музика, изящни изкуства, архитектура, история, география, философия и религия.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

гл. ас. Стоян Боев  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят oсновни факти от развитието на математиката в контекста на световната културна история;

2) могат да разбират и анализират научен текст в широк културологичен контекст.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Математика и изкуство - развитие и непреходност

2 Началото на броенето в Древна Месопотамия

3 Аритметиката в Древен Египет

4 Раждането на геометрията в Древна Гърция

5 Архитектурните постижения в Древен Рим

6 Магическите квадрати в Древен Китай

7 Безкрайността в Древна Индия

8 Музикалните строеве от древността

9 Средновековието и символиката на християнството

10 Симетрията и ирационалността в Арабския свят

11 Математическата революция през Ренесанса

12 Геният на Леонардо да Винчи

13 Нерешените проблеми на Античността и възраждане на геометрията през XVII век

14 Комбинаториката в Просвещението

15 Новото време през погледа на Ешер

Литература по темите:

1. Презентационни материали в Moodle, гл. ас. д-р С. Боев, гл. ас. д-р В. Димитров;

2. „Гьодел, Ешер, Бах: една гирлянда към безкрайността”, Дъглас Хофстатър;

3. „Mathematics and Art: A Cultural History“, Lynn Gamwell;

4. "The science of art", Martin Kemp;

5. "The secret code - the mysterious formula that rules art, nature, and science", Priya Hemenway

6. "A curious history of mathematics", Joel Levy

Средства за оценяване:

Крайната оценка се формира от три компонента - резюме, презентация и участие в курса. За освобождаване от изпит с текущ контрол е необходимо студентите да покрият поне 50% от изискванията според формите на оценяване.