OOOK228 Основи на химията

Анотация:

Курсът «Основи на химията» е едносеместриален в основното научно направление „Природни науки”. Целта на курса е да обогати общонаучната култура, да разшири и задълбочи общото образование на студентите в научното направление на основната им програма, както и да усъвършенства уменията им за устно и писмено изразяване чрез изготвяне на самостоятелни работи по възложени теми, тяхното дискутиране и презентиране. Курсът включва лекции и практически занятия по обща, неорганична и органична химия. В рамките на курса студентите формират основни знания в областта на химията с оглед разбирането и усвояването на химични и биологични дисциплини от раздели на различни програми в базовата и бакалавърската степен на специалностите опазване на околната среда, приложна биология и др., като: неорганична, органична, аналитична химия, биология, екология, биохимия, биотехнология, физиология, биологични основи на поведението биогеохимия, замърсяване на околната среда, пречистване на флуиди и твърди отпадъци, почвознание и др.

Практикумът към лекционния материал включва: техника и безопасност при работа в химична лаборатория, основни лабораторни операции, качествени определения, свойства на разтворите, свойства на електролитите, свойства на някои елементи и техни съединения.

Знанията и уменията, придобити в курса, до голяма степен определят възможностите за успешна работа на студентите през следващите семестри.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

проф. Вилма Стоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни понятия от химията – атом, строеж на атома, химична връзка, свойства на химичните елементи и техните съединения, топлинни ефекти;

• понятия, свързани с основни химични закони, теории и хипотези, описващи различните видове химични реакции и процеси;

• специализирана терминологии

• основни знания за химичните елементи и техни съединения, реакциите, свойствата на водата, дисперсните системи, химия на неорганичните свързващи вещества и полимерите, електрохимия и корозия на основни строителни материали.

2) могат:

• умение за боравене с основна терминология в областта;

• умения за устно и писмено изразяване;

• умения за дискутиране по възложена тема;

• умения за боравене със специализирани текстове;

• други.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• знания по обща химия, математика и физика от средния курс на обучение.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Модул 1. Въведение

Класификация на веществата. Агрегатни състояния.

Модул 2. Обща и неорганична химия

Съвременни представи за строежа на атома.

Електронни структури и Периодичен закон на химичните елементи

Учение за химичната връзка – ковалентна химична връзка

Йонна химична връзка, други химични връзка – междумолекулна, водородна, метална

Течно агрегатно състояние - Разтвори. Разтвори на неелектролити. Хидролизни процеси.

Течно агрегатно състояние - Разтвори. Разтвори на електролити. Теория на електролитната дисоциация

Твърдо агрегатно състояние. Изоморфизъм и полиморфизъм.

Модул 3. Органична химия

Химия на въглерода. Видове реакции в органичната химия

Основни класове на алифатните въглеводороди – алкани, алкени, алкини, алкохоли, алдехиди и кетони, карбоксилни киселини

Основни класове на ароматните въглеводороди – арени, феноли, ароматни киселини и др.

Високомолекулни органични съединения – вещества, изграждащи живата материя

Практически занимания

Разтворимост на веществата и определяне на рН на разтвори на киселини и основи.

Приложение на окислително-редукционните процеси.

Коагулация на протеини.

Литература по темите:

I. Основна литература

Материали в Мудъл

II. Допълнителна литература

1. Д. Лазаров, Обща и неорганична химия, Наука и изкуство, София, 2001 и всички други издания

2. Е. Киркова, Обща химия, Унив. изд. София, 2001 г . и всички други издания

3. Б. Дякова, Обща химия, Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", София 1995 г. и всички други издания

4. Ф. Котън, Дж. Уилкинсън: Съвременна неорганична химия I и II част, Наука и изкуство, С., 1977 и всички други издания.4. Л. Генов, М. Манева- Петрова, Неорганична химия, Наука и изкуство, 1989 г и всички други издания.

5. Е. Соколова, С. Райчева: Физикохимия, Техника, София, 1983.

6. Дей, Д. Селбин, Теоретическая неорганическая химия, Мир, Изд. Химия, 1976 и всички други издания.

7. Mark J. Winter: Periodic table of the elements (http://www.webelements.com)

8. Mohammed Hashmat Ali, Fundamentals of General, Organic & Biological Chemistry 4th Edition Southeast Missouri State Universityã2003 Prentice Hall, Inc.

9. Галин Петров, Органична химия, изд. СУ „Св. Климент Охридски”, 2006

Практикум

1. Р. Дафинова, Ст. Манев, Е. Радков, В. Пелова, Лабораторни упражнения и задачи по неорганична химия, Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, София,2000 г.

2. В.Димитрова,Ст.Манев, Ръководство по Обща химия, изд. ВПИ -Благоевград, 1989 г.

3. В.Димитрова, М.Митов, Ст.Манев, Практикум по неоорганична химия, изд. ВПИ - Благоевград, 1990 г.

4. Данчо Даналев, Николай Калоянов, Емилия Найденова, Любомир Везенков, Ръководство за лабораторни упражнения по Органична химия, изд. „ХТМУ-София”, 2008

III. Интернет:

• http://cwx.prenhall.com/petrucci/chapter1/deluxe.html

• http://nasascience.nasa.gov/earth-science/

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ТЕКУЩ КОМБИНИРАНО ФИНАЛЕН

ОЦЕНЯВАНЕ КОНТРОЛ ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПИТ

ТЕСТ (1 бр.) –

задължителна форма Да Да Да

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ:

- реферат (1 бр.) –

задължителна задача; Да Да Да

- протоколи от изпълнение

на практическо занимание,

задължителна задача Да Да Да

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА:

лабораторни упражнения–

задължителна задача Да