OOOK219 Византийският Константинопол

Анотация:

За малко над хиляда години (330 - 1453), като наследник на Рим в Източното Средиземноморие, Византия е една от най-напредналите и сложни цивилизации на света.

Родена в края на Класическия период, тя процъфтявала през Средните векове и допринесла за развитието на Ренесанса. Жителите на империята – гърци, сирийци, арменци, славяни, копти и др. – се нарекли “ромеи”, подчертавайки по този начин приемствеността с древноримските традиции. Християнството сплотило разнородните народности, гръцкият език, считан за държавен, придал дълбочина и образност на литературните творения на византийците, а столицата на империята Константинопол – център на тогавашния цивилизован свят. Византия достигнала апогея на своето развитие при Юстиниан І Велики и се превърнала в могъща средиземноморска държава. Със своята търговска мрежа, простираща се от Скандинавия до Шри Ланка, и благоприятно разположена географски столица тя служела като жизненоважен мост между мюсюлманският Изток и католическият Запад. През целия период на своето съществуване Константинопол чрез своите учени, богослови, художници, търговци, дипломати и занаятчии достигнали в своята дейност невероятни върхове се превърнал в образец за подражание и предмет на завист за останалия свят. От столицата тръгвали византийските мисионери-разпространители на православното християнство, което и до днес е вяра на милиони по света. Великолепието на Константинопол поразявало и примамвало с магнетична сила, превръщайки византийската столица в непостижим блян за мнозина владетели. Курсът е въвеждащо изложение в света на Византия чрез нейната столица Константинопол.

От методологична гледна точка курсът ще протече като асоциативно водени дискусии на мултимедийни презентации, които ще насочат вниманието на студентите върху ключови моменти от историята и знакови паметници на византийската столица и ще ги накара да вникнат в нея през погледа на византиеца.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят :

• основните тенденции в развитието на ежедневният живот в средновековния град;

• да извеждат причините и предпоставките за промените в градския живот на византийското общество;

• да познават основните паметници, стилове и иконография на византийското изкуство и култура.

2) могат:

• да овладеят и боравят с основни исторически понятия

• да формират мнения, анализират и осмислят основни исторически факти и процеси.

• да разпознават “византийското културно наследство” в модерното общество

• да се ориентират в научната продукция засягаща различни сфери от византийската култура

• да разпознават стиловите характеристики на отделните епохи в културното градско наследство на Византия


Предварителни изисквания:
• Не се поставят такива, освен очакваната любознателност и желание да се вникне в света на средновековния човек.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Легенди и предания за възникването на Константинопол.

2. Архитектурен облик при Константин І Велики, династиите на Македонците, Комнините и Палелозите.

3. Градска администрация и служби.

4. Организация и уредба на градските квартали.

5. Места за социални контакти: от античните форуми, амфитеатри и терми към средновековните пазари и площади.

6. Водоснабдяване и съоръжения за вода.

7. Светът на бедните и богатите.

8. Обликът на пазара. “Книга на епарха”.

9. Пазарната тълпа. Слухът и неговата употреба през средните векове.

10. Пристанища, митници и търговия. Чужденците и техните колонии.

11. Да живееш и умреш в предградията.

12. „Забраненият град“ на византийските императори.

13. Храмове, покровители и реликви.

14. Талисманите на Константинопол – въображаемия град.

15. Наследено от Византион-Константинопол-Истанбул.

Литература по темите:

Основна л-ра:

Т. Томов, Византия, позната и непозната, София, 2012

В. Тъпкова, Р. Пенджекова, Византия през погледа на съвременниците u, Пловдив, 2002;

А. П. Рудаков, Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии, Москва, 1917.

C. Mango, Le developpement urbain de Constantinople (IVe – VIIe siecles), Paris, 1985.

P. Magdalinо, Constantinople medievale: Etudes sur l'evolution des structures urbaines, Paris, 1996.

Допълнителна л-ра:

Ив. Божилов и др. Византийските василевси, София, 1997.

Ив. Божилов, Византийският свят, София, 2008.

Жан-Ноел Капферер, Слуховете – най-старата медия, София, 1992.

В. Тъпкова-Заимова, Д. Димитров, Пл. Павлов, Хронологична енциклопедия на света, т. VІ, Византия и византийския свят, В. Търново, 1995.

Л. Симеонова, Пътуване към Константинопол. Търговия и комуникации в Средиземноморския свят (края на IХ - 70те години на ХI в.), София, 2006

И. Попова, Византия – Италия. Аспекти на културните взаимодействия през ХІV-ХV век, Фабер, 2004

И. Попова, Византийската дипломация и Западът (1391-1425), Фабер, 2005.

Д. Димитров, Тъмните векове на Византия – културно-исторически очерци, Фабер, 2005.

Е. Кемърън, Византийците, София, 2011.

В. Тъпкова-Заимова, Д. Димитров, Пл. Павлов, Византия и византийският свят, Просвета, 2011.

Ж. Дагрон, Императорът и свещеникът, София, 2006.

Ст. Рънсиман, Византийската теокрация, София, 2007.

Й. Майендорф, Византийско богословие, София, 1995.

Д. Оболенски, Византийската общност: Източна Европа 500 - 1453, София, 2001.

A. Berger, Untersuchungen zu den Patria Konstantinupoleos, ΠΟΙΚΙΛΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 8. Bonn,1988.

G. Dagron, Constantinople imaginaire: etudes sur le recueil des 'Patria', Paris, 1984.

P. Magdalino. “The Maritime Neighborhoods of Constantinople: Commercial and Residential Functions, Sixth to Twelfth Centuries”, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 54, (2000), 209-226.

Maguire, Henry (ed.). Byzantine Court Culture from 829 to I204. Dumbarton. Oaks Research Library and Collection, Washington, D.C., I997.

C. Mango, Antique Statuary and the Byzantine Beholder, DOP 17 (1963), 53-75.

C. Mango, The Brazen House, Kopenhagen 1959.

M. Mundell Mango, 'The commercial map of Constantinople', Dumbarton Oaks Papers, 54 (2000), 189–207.

The Oxford Dictionary of Byzantium, т. 1-3, New York, Oxford, 1991.

W. Muller-Wiener, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls, Tubingen 1977.

P. Magdalino. Studies on the History and Topography of Byzantine Constantinople. Ashgate 2007.

Средства за оценяване:

ТЕСТ - 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 25%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА - 25%