OOOK208 Етика

Анотация:

• По своето съдържание курсът представлява начално открояване на етиката като специална сфера на философията, която разглежда моралното съдържание на основните философски въпроси. Главните цели на курса са:

• да запознае студентите с историята на етическите учения от античността до края на XX век;

• да въведе и систематизира основната терминология, свързана с моралната проблематика, като изясни спецификата на етическия дискурс;

• да създаде у студентите умения за практическо прилагане на усвоените знания, както и предпоставки за по-широко осмисляне на връзките с други области на философията (естетика, политическа философия) или с други сродни дисциплини (социология, антропология, право, икономика, психология);

• да ориентира студентите към основните морални проблеми на съвременността и етиката на бъдещето.

Курсът има:авторски учебник: Лидия Денкова: "Етика. Начален курс" /НБУ, 2003, 2007/;

• авторско учебно помагало (reader) "Философски учения за човека"; антологии от философски текстове, налични в електронния архив на НБУ;

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

проф. Лидия Денкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните етически понятия в историята на тяхното възникване и съвременните етически дебати;

• да правят критичен анализ на важни философски текстове и да работят с библиографски източници;

• да разпознават и анализират проблемни ситуации от морален характер.

2) могат:

• да обогатяват академичната си мотивация за обучение, да виждат практическата приложимост на придобитите знания, да разбират и водят значими дискусии;

• да се ориентират в интердисциплинния характер на етическата проблематика; да виждат връзката между Етика и Естетика;

• да осмислят гражданската си позиция в обществото и реализацията си в избраните професионални сфери.


Предварителни изисквания:
• Основни знания по главните хуманитарни дисциплини, изучавани като предмети в средния курс: философия, етика и право, история, литература.

• Добра мотивация за участие в дискусии и способност за аргументиране.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 ЩО Е ЕТИКА? ЕТИКА И МОРАЛ. Необходимост от знанието за морала. Културата като развитие на моралните отношения. Религиозен и нерелигиозен морал. Лекция 2

2 МОРАЛНИ КОДОВЕ. Историята на ценностите. Дискусия върху Илиада и Одисея. Античната калокагатия Дискусия 2

3 ОСНОВНИ ЕТИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ: Добро и зло. Етиката като философия на ценностите Лекция 2

4 СМИСЪЛ на живота. Идеи, идеали, идоли. “Добрият живот” във философията на Платон и Аристотел. Лекция 2

5 СВОБОДА И ИЗБОР. Проблемът за свободната воля и моралните дилеми. Лекция 2

6 ВЪПРОСЪТ ЗА ЩАСТИЕТО и съвременният евдемонизъм. Съвременни модели на щастието. Дискусия 2

7 ОСНОВАНИЯТА за различните философии на морала: от Кант до Ницше и съвременните теории. Неоаристотелизмът и теорията за “естественото добро”. Лекция 2

8 ЛЮБОВ И ПРИЯТЕЛСТВО. Големите литературни примери и философски теории. Лекция 2

9 ЕТИКА НА ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ: Достойнство и чест, Дълг и дължимо. Съвест и отговорност. Уважение. Категоричен императив. Лекция 2

10 ПРАВА НА ЧОВЕКА. Безусловност на фундаменталните права на човека. История на правата: Декларация за правата на човека и гражданина (1789) и Всеобща декларация за правата на човека (1948). Права и задължения днес. Дискусия 2

11 ЕТИЧЕСКИТЕ ПОНЯТИЯ В ПРАКТИКАТА. Нормативност. Деонтология. Проблеми пред биоетиката. Лекция 2

12 Философски теории за справедливостта. Лекция 2

13 Етическото задължаване в публичната и частната сфера. Морал и политика. Морал и право. Моралът в глобалната мрежа: нетикет Дискусия 2

14 ЕТИКА И ЕСТЕТИКА. Моралните чувства. Лекция 2

15 Семинар: ОСНОВНИТЕ МОРАЛНИ ВЪПРОСИ ДНЕС И ЕТИКАТА НА БЪДЕЩЕТО. Морал, възпитание и образование. Новият хуманизъм. Етичните кодекси. Практическо занятие 2

Литература по темите:

Основна: Исторически извори:

Аристотел. Никомахова етика. С., 1993.

Аристотел, Политика, 1995.

Блез Паскал. Мисли. С., 1978.

Готфрид Лайбниц. Нови опити върху човешкия разум. С., 1974.

Готфрид Лайбниц. Монадология. С., Изток-Запад, 2015.

Диоген Лаерций. Животът на философите. С., 1985.

Дьони Дидро. Философът в търсене на истината. С., 2013.

Епиктет. Наръчник за живота. С., 2000.

Епиктет. Диатриби. НБУ, 2015.

Епикур. За щастието. С., 1999.

Жан-Жак Русо. Избрани педагогически произведения. 1976.

Имануел Кант, Основи на метафизиката на нравите. С., 1974.

Имануел Кант. Избрани произведения 1755-1770. С., 1998.

Карл Ясперс. Въведение във философията. С., 1994.

Класици на политическото мислене. Том I. Състав. Ханс Майер, Хорст Денцер. НБУ, 2009.

Луций Аней Сенека, Нравствени писма до Луцилий, т.1-2, С., 1996.

Луций Аней Сенека. Диалози. С., 2002.

Марк Аврелий. Към себе си. С., 2003.

Монтен. Опити. Т.1-3. С., 1980.

Пиер Абелар. Избрани съчинения. С., 1986.

Платон. Диалози. Т.1-4. С., 1979-1990.

Спиноза. Етика. С., 1981.

Томас Хобс. Левиатан. С., 1979.

Фихте, Предназначението на човека. С., 1998.

Homo culturalis. Идеи в културологията. С., 1998.

Допълнигтелна:

Антология по етика.Том 1. Наука и изкуство, С., 1987

Алберт Швайцер. Култура и етика. С., 1990.

Аласдър Макинтайър. След добродетелта, С., 1999.

Виктор Франкъл, Смисълът в живота. С., 1994.

Владислав Татаркевич. За щастието. С., 1986.

Джон Кийн. Гражданското общество. С., 2002.

Джордж Мур, Основи на етиката. С., 1996.

Джон Ролс. Теория на справедливостта. С.1998.

Европейски екзистенциалисти. Антология /"Философия за всички"/. С., 1993.

Ерих Фром, Човекът за себе си. С., 1995.

Едуард Фукс. Илюстрирана история на нравите. Епохата на Ренесанса. С., 1999.

Жан Херш. Философското удивление. С., Университетска философска поредица, НБУ, 2014.

Жан-Пиер Вернан. Мит и религия в древна Гръция. С., Университетска философска поредица, НБУ, 2016.

Жан-Кле Мартен. 100 думи за 100 философи. С, 2006.

Зигмунт Бауман. Постмодерната етика. С., 2001.

Йохан Хьойзинха, Homo ludens, Изследване на игровия елемент на културата. С., 1982.

Карел Чапек. Критика на думите. Университетска философска поредица Какво значи това? НБУ,2011.

Лидия Денкова. Етика. Начален курс. Основни книги по общо образование. Artes liberales. НБУ, 2003,2007.

Лидия Денкова, състав. Що е политическа философия. Студии и фрагменти. Университетска философска поредица, 2013.

Мултикултурализмът. - Сп. Критика и хуманизъм, кн.16,бр.2/ 2003.

Роман Ингарден. Човекът. С., 2003.

Философия на толерантността. Антология от античността до края на XX век. (състав. Л.Денкова, Е.Григоров, А. Лозев). С., НБУ, 2002.

Ф. Форест. 50 ключови думи на съвременната култура. С., 2001.

Хана Арент. Човешката ситуация. С., 1997.

Хосе Ортега-и-Гасет. По повод на Галилей. Схема на кризите. С., 2004.

Цветан Тодоров. Завладяването на Америка. Въпросът за другия. С., 1992.

Цветан Тодоров. Недовършената градина. НБУ, 2014.

Чарлз Тейлър, Мултикултурализъм. С., 1999.

Чарлз Тейлър. Изворите на Аза. Формирането на модерната идентичност. С., 2003.

Юзеф Тишнер. Мислене според ценностите. С., 2004.

Blackwell Encyclopedic Dictionary of Business Ethics. Malden MA, 1997.

Статии от рубриката Аpplied ethics и deontological Ethics в Станфордската енциклопедия по философия:

http/: plato.stanford.edu.

B. Williams. Moral Luck. Cambridge – Cambridge University Press, 1981.

D. Gauthier. Morals by Agreement. Oxford: Clarendon Press, 1986.

Ethics in Practice. An Anthology. Edited by Hugh LaFollette. Blackwell Publishing, 2004.

H. Steiner. An Essay on Rights. Oxford – Blackwell, 1994.

J. Raz. The Morality of Freedom. Oxford, 1986.

Philippa Foot. Natural Goodness. Clarendon Press Oxford, 2001.

Philippa Foot, Virtues and Vices. Oxford - Blackwell, 1978.

Средства за оценяване:

Анализ, есе, семинар, тест, дискусия