OOOK207 Съвременна Турция

Анотация:

• Курсът запознава студентите с турското общество и култура. Турция е сред страните с най-голям икономически растеж в света в последните години. Тя е и важен геостратегически фактор в Европа и Азия. Като членка на НАТО и кандидат за приемане в ЕС Турция оказва голямо влияние върху икономиката и културата на България и на ЕС като цяло.

• Курсът ще очертае основните особености на турското общество, в това число пазар, политическа система, гражданско общество, държавна организация, геостратегически интереси

• Ще запознае студентите с ролята на исляма в Турция

• Ще въведе студентите в основни характеристики на турската култура, като брак, семейство и родство, политики на пола, етнични и религиозни общности и др.

• Ще дискутира ролята на Турция в областта на международната сигурност като цялост и на националната сигурност на България в частност

• Специално внимание ще бъде отделено на мегаполиса Истанбул и на българските места и общности там, както и на възможностите за туристически обмен между България и Турция

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

проф. Магдалена Елчинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основите на географията, историята и културата на Турция

• Основите на политическата система, на гражданското общество и икономиката на Турция

• Най-отличителните черти на турската култура като брак, родство, религия, етническа принадлежност и др.

• Влиянието на Турция в международен план

• Основни туристически дестинации в Турция

2) могат:

• Да правят задълбочен коментар или анализ на въпроси от областта на социалното устройство и културата на Турция

• Да правят задълбочено сравнение между българското и турското общество, както и между Турция и страните от ЕС


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Турция – географски, исторически и геополитически преглед

Възникването на съвременната турска държава

Мустафа Кемал Ататюрк като човек, политик и символ (включва и обсъждане на филм)

Кемализмът като модернизираща и националистична доктрина

Политическата система на Турция след Ататюрк – неолиберализъм, ислямизъм, неоосманизъм

Ислямът в Турция

Турция като туристическа дестинация

Турция и нейните съседи – символна география и популярни стереотипи

Турция и сигурността на Балканите и в Европа

Политика към етническите малцинства

Етнически и религиозни малцинства в Турция

Брак, семейство, родство

Семинар върху турските сериали и представянето на родствените отношения в тях

Истанбул: антропология на мегаполиса

Българските места и общности в Истанбул

Литература по темите:

Основна:

• Елчинова, М., В. Ганева-Райчева, М. Златкова, Н. Вуков (съст.) 2012. Миграции от двете страни на българо-турската граница: наседства, идентичности, културни взаимодействия. София: ИЕФЕМ, www.2sidesborder.org

• Елчинова, М. 2012. Граница и категоризация: случаят на българските турци, изселници в Турция от 1989 г. – Социологически проблеми, кн. 1-2, 131-151

• Карахасан-Чънар. 2000. Турция. София: Лик.

• Петрова, Д. 2000. Цариградските българи. София: IMIR.

• Темелски, Х. 2005. Българската светиня на Златния рог. София: Фондация Български православен храм Св. Стефан в Цариград“

• Elchinova, M. 2005. Alien by Default: The Identity of the Turks of Bulgaria at Home and in Immigration. In R. Detrez, P. Plas (eds). Developing Cultural Identity in the Balkans: Convergence vs. Divergence, P.I.E. Peter Lang, Brussels, 87-110

• Hann, C. and I. Bellér-Hann. 2001. Turkish Region. Oxford: James Currey.

Допълнителна:

• Давутоглу, А. 2016. Стратегическа дълбочина. София.

• Bozdoğan, S., R. Kasaba (eds.) 1997. Rethinking Modernity and National Identity in Turkey. Seattle and London: University of Washington Press.

• Elchinova, M., V. Ganeva-Raicheva, L. Gergova, S. Penkova, N. Rashkova, N. Vukov, M. Zlatkova. 2012. Migration, Memory, Heritage: Socio-cultural Approaches to the Bulgarian-Turkish Border. Sofia, IEFEM-BAS, www.2sidesborder.org

• Elchinova, M. 2008. Reformulating Identity in Transition: The Turks of Bulgaria after 1989. In R. Detrez, B. Segaert (eds). Europe and the Historical Legacies of the Balkans. P.I.E. Peter Lang, Brussels, 129-142

• White, J. 2004. Money Makes Us Relatives. New York and London: Routledge.

Средства за оценяване:

Есе

Две практически задачи по избор

Присъствие и участие в час