OOOK206 Древните цивилизации в Мала Азия

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните факти от културната история на древна Мала Азия. Основният акцент е поставен върху периода от ІІ и І хил. пр. Хр. Предмет на курса са културата и изкуството на хититите, фригите, урартите и персите в широк Източно Средиземноморски контекст. Студентите се запознават с най-известните паметници на изкуството на съответните народи, както и с някои по-важни митологични, ритуални и исторически текстове. Поставя се акцент върху културно-историческите взаимодействия в Анатолия и на Анатолия със Средиземноморския свят през разглеждания период.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основните факти от историята на древна Мала Азия.

• Основните културни достижения на малоазийските народи през ІІ-І хил. пр. Хр

2) могат:

• Да правят културноисторически анализ.

• Да прилагат знанията си в сравнителен контекст.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Мала Азия в древността - увод лекция 2

2 Чатал Хююк и неолитната култура на Близкия Изток лекция 2

3 Хититите – първите индоевропейци в Мала Азия лекция 2

4 Хититският цар – дипломация и религиозна дейност лекция 2

5 Упражнение: Хититска митология: Анализ на митологични текстове Практическо занятие 2

6 Троя в Източно Средиземноморски контекст лекция 2

7 Хититска Анатолия дискусия 2

8 Култура и изкуство на Урарту лекция 2

9 Мала Азия през ІІ хил. пр. Хр. тест – текущо оценяване 2

10 Фригия в културно-историческия контекст на Мала Азия през І хил. пр. Хр. лекция 2

11 Култът на Кибела в Мала Азия и в Гърция лекция 2

12 Ахеменидска персия в Анатолия лекция 2

13 Посещение в музей: Ахеменидски влияния върху антични паметници от територията на България Практическо занятие 2

14 Скални паметници в Източното Средиземноморие през І хил. пр. Хр. Лекция с дискусия 2

15 Малоазийският принос в духовния синтез на елините дискусия 2

Литература по темите:

• Основна литература:

Богданов, Б. Култура, общество, литература. ЛИК, София, 2007.

Василева, М. Цар Мидас между Европа и Азия. С., 2005.

Венедиков, Ив. Раждането на боговете. С., 1992.

Димитров, П. Индоевропейски езици и култура. Университетско издателство „св. Климент Охридски”, София, 2007.

Маккуин, Дж. Хетты и их современники в Малой Азии. Москва, 1983.

Маразов, Ив. Видимият мит. С., 1982.

Ôîë, Àë. Ïîëèòèêà è êóëòóðà â äðåâíà Òðàêèÿ. Ñ., 1990.

Фол, Ал. Тракийският Дионис. Книга втора: Сабазий. С., 1994.

Borgeaud, P. Mother of the Gods: From Cybele to the Virgin Mary. Baltimore 2004.

Briant, P. From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire. Winona Lake, Ind., 2002.

Bryce, T. The Kingdom of the Hittites. Clarendon Press, Oxford, 1998.

Bryce, T. Life and Society in the Hittite World. Oxford University Press, 2002.

Hoffner, H. A. Hittite Myths. Scholars Press, Atlanta, 1998.

Kuhrt, A. The Ancient Near East c. 3000-300 BC. 1-2. Routledge, London and New York, 1995.

Steadman, S. R., McMahon, G. (eds.) The Oxford Handbook of Ancient Anatolia 10 000 –323 B.C.E. Oxford University Press, 2011.

• Допълнителна литература:

Василева, М. За изобразителните формули в Тракия и Мала Азия. – МИФ 12, 2007, 102-114.

Bryce, T. Letters of the Great Kings of the Ancient Near East. The Royal Correspondence of the Late Bronze Age. Routledge, London and New York, 2003.

Burkert, W. Greek Religion. Harvard University Press, 19852.

Latacz, J. Troy and Homer: Towards a Solution of an Old Mystery. Oxford, 2004.

Vassileva, M. PAREDROI or once again on the Phrygian rock thrones. - Thracia 11. Studia in Honorem Alexandri Fol. Serdicae, 1995, 265-276.

West, M.L. The East Face of Helicon. West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth. Clarendon, Oxford,

1997

Средства за оценяване:

Тест - задължителен

План-конспект на статия или глава от книга

По избор: презентация, реферат.

За участие в дискусия или допълнително направена презентация студентите получават бонус или допълнителна текуща оценка.