OOOK205 Света гора - Атон

Анотация:

Курсът е интердисциплинарен и представя цялостно Света Гора през нейната история, вътрешното устройство на Монашеската република и разнообразните връзки на обособения още преди хилядолетия полуостров с останалия свят.

Вниманието на студентите е насочено към най-важните феномени на многообразното монашеско битие.

Обгледан, в неговата цялост, е Атон, като свят на уникални творби на църковното изкуство.

Специални лекции са посветени и на духовната практика на светогорските монаси; на случващите се на полуострова чудеса.

Представени са различните аспекти на връзката на България, българите и българското със Света Гора – Атон.

Анализират се произведения на български писатели и художници, вдъхновени от уникалната атмосфера на Света Гора.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  
доц. Мария Огойска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите ще се научат да правят типологически разлики между Атонската монашеска република, отделните важни манастири на Света Гора и другите християнски подобни средища – например островите Родос и Малта, както и големите монашески центрове в България, на Балканите, в Молдова и Русия.

2) могат:

Те ще могат да се ориентират в религиозните практики на своите или на местата, които посещават. Ще могат, при пътувания в различни страни, да придават и поклоннически аспект на своите странствания, да осмислят видяните чужди свети места.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Атон в древността и ранното Средновековие

лекция

2. Монашеската република

лекция

3 Атон в сакралната геопоетика на Средиземноморието

лекция

4 Манастирите. Светогорският монах

лекция

5 Култът към Света Богородица на Атон. Богородичните чудотворни икони

лекция с дискусия

6 Зографският манастир. Чудотворните икони на свети Георги

лекция

7 Хилендарският манастир. Българското присъствие лекция с дискусия

8 Иконопис и стенопис на Света Гора – общ преглед

лекция

9 Житиеписната традиция на Атон.Светогорските светци. Новомъчениците лекция

10 Атон в историческото битие на източноправославните народи и държави лекция

11 Българското изобразително изкуство, черпещо теми и сюжети от Света Гора

лекция с дискусия

12 Атон в българската култура. Български църковни, общественици и културни дейци – възпитаници на Света Гора

лекция с дискусия

13 Българската литература за Атон – от „Паисий” на Иван Вазов до „Земните градини на Богородица” на Емилия Дворянова – част 1

лекция

14 Българската литература за Атон – от „Паисий” на Иван Вазов до „Земните градини на Богородица” на Емилия Дворянова – част 2

дискусия

15 Поклонници и изследователи. Посещението в Атон: половин хаджилък дискусия

Литература по темите:

Берберов 1981: Берберов, М., Милев-Огин, Борис, „Атон – легенда жива”, С., 1981

Богданов 1966: Богданов, Иван „Светлините на Атон”, С., 1966

Болутов 1961: Болутов, Д. „Български исторически паметници на Атон”, С., 1961

Бояджиева 2002: Бояджиева, Екатерина „Банско и Атон”, С., 2002

Енев 1994: Енев, Михаил, „Атон – Манастирът Зограф”, С., 1994

Иванов 1970: Иванов, Йордан „Български старини из Македония”, С., 1970

Ковачев 1967: Ковачев, Михаил „Българското монашество на Атон”, С., 1967

Неделчев 2002 Неделчев, Михаил, „Размишления по българските работи“, С., 2002

Нихоритис 2001: Нихоритис, Константинос, „Света Гора – Атон и българското новомъченичество”, С., 2001

Нусбаумер 2007: Нусбаумер, Хайнц „Монахът в мен”, С., 2007

Огойска 2007: Огойска, М. „Успоредни поклонически пътеписи. Из Света Гора. 1844–2007”, С., 2007

Огойска 2014: Огойска, Мария, „Словото в светогорската живопис на Захарий Зограф“, С., 2014

Прашков, Шаренков 1987: Прашков, Л., Шаренков, Атанас „паметници на културата на Света Гора – Атон”, С., 1987

Рошавски 1930: Рошавски, Г. Д. „Света Гора – Българската света обител Зограф”, С., 1930

Хилендарски 1998: Хилендарски, Паисий, „История славянобългарска”, С., 1998 – фалскимилно издание

2006 сборник, „Чудотворни икони на Пресвета Богородица”, Света Гора, 2006

Средства за оценяване:

Курсова работа,презентация, есе