OOOK194 Изкуството: психика и творчество

Анотация:

Представя възгледа за изкуството като творчески процес, протичащ в човешката личност, в сложната й съставеност - тяло, психика, природна и социална среда. Въвежда в модерните теории на невропсихологията за креативността и проявите й чрез художествени дейности. Творческият процес е представен в контекста на разбирането за култура като обучено мислене и поведение. Въвежда в историята на изкуствата като възпитателни, експресивни и терапевтични практики от древността до модерното време. Представя използването на изкуствата като съвременно терапевтично средство.

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни възгледи за творческия процес в художествените дейности

• основни феномени от древните арттерапевтични практики

• основни принципи на съвременната арттерапевтична практика.

2) могат:

• да използват основни теоретични постижения на невропсихологията при анализ на творческия процес и произведения на изкуството.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в работата по курса: тематика, форми на провеждане на занятията, форми на оценяване, електронният курс в MOODLE, електронни задания за оценяване. лекция с дискусия

2. Човешката личност: тяло, психика, природна и социална среда. Културата: обучено възприятие, мислене и поведение. Изкуството като творчески културен процес. лекция с дискусия

3. Изкуство, сетива и възприятие лекция с дискусия

4. Изкуство, моторика и двигателни умения лекция с дискусия

5. Изкуство, внимание и мислене лекция

6. Изкуство и емоции лекция с дискусия

7. Изкуство и език. Изкуство и памет лекция

8. Мозъчна асиметрия І ч. лекция

9. Мозъчна асиметрия ІІ ч.: случаят Златю Бояджиев лекция с дискусия

10. Теории на невропсихологията за креативността и художествената дейност лекция

11. Древните традиционни празници и ритуали като възпитателни, експресивни и терапевтични практики лекция дискусия

12. Лечителство на душата в древността – вярвания, светилища и традиционни практики лекция

13. Изкуствата в съвременната арттерапия лекция с дискусия

14. Арттерапевтични практики практическо занятие

15. Студентски презентации практическо занятие

Литература по темите:

ОСНОВНА:

Асенова, Ив. Невропсихология. Благоевград, 2009.

Виготски, Л. „Психология на изкуството“, Изд. Наука и изкуство, София, 1978.

Гомбрих, Ернст, Изкуство и илюзия. Изследване върху психологията на изобразяването в изкуството. Български художник, 1988.

Гичева-Меймари, Р. Ролята на дясната хемисфера при възстановяване на комуникативните умения при афазия: случаят Златю Бояджиев. В: Боянова, В. и др. (ред.) Доклади на научна конференция „Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения” НБУ, 2014, ISBN 978-954-535-863-0 (под печат).

Елиаде, Мирча Шаманизмът и архаичните техники на екстаза. Прев. Тодорка Минева, С., 1995.

Елиаде, Мирча История на религиозните вярвания и идеи : В 3 т. : Т. 1. : От каменния век до Елвсинските мистерии София : Издателска къща "Христо Ботев" , 1997.

Дарли, Сюзън; Уенди Хийт. Експресивна арт терапия. Практическо ръководство. София, Център за психосоциална подкрепа, 2013.

Фройд, Зигмунд, Естетика, изкуство, литература. Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991.

Цанев, Петер, Изкуство, психопатологична образност и детски рисунки. София, Фондация „Съвременно изкуство”, 2002.

Цанев, Петер, Психология на изкуството. НХА, 2008.

Юнг К. Г., Феномен духа в искусстве и науке. Москва, 1992.

Юнг К. Г., Архетиповете и колективното несъзнавано. Леге Артис, Плевен, 1999.

Юнг К. Г., Човекът и неговите символи. Леге Артис, Плевен, 2002.

Agell, Gladys. History of Art Therapy Art Education, Vol. 33, No. 4, Art Therapy and Art Education (Apr., 1980), pp. 8-9.

Bogousslavsky et al. 2007: Bogousslavsky J., M. G. Hennerici. Neurological Disorders in Famous Artists, Vol. I-II, Frontiers of Neurology and Neuroscience, Vol. 22. Karger Medical and Scientific Publishers, 2007.

Bradley et al. 2006: Bradley, R. J., R. A. Harris, P. Jenner, 2006. The Neurobiology of Painting: International Review of Neurobiology. Academic Press, 2006.

Burkert, Walter. Greek religion. Cambridge: Harvard University Press, 2003.

Burkert, Walter. Creation of the sacred : tracks of biology in early religions. Cambridge: Harvard University Press, London: 1996.

Chatterjee 2013: Chatterjee, A. The Aesthetic Brain: How We Evolved to Desire Beauty and Enjoy Art. Oxford University Press, 2013.

Edwards, David. Art Therapy. Creative Therapies in Practice series, SAGE, 2004

Elsner, Jas, Ian Rutherfor (Ed.) Pilgrimage in Graeco-Roman and early Christian antiquity : seeing the gods. Oxford : Oxford University Press , 2005.

Kivnick, Helen Q. Erikson, Joan M. The arts as healing. - American Journal of Orthopsychiatry, Vol 53(4), Oct, 1983. pp. 602-618. Publisher: American Orthopsychiatric Association, Inc. [Journal Article]

McClary, Rebecca. Healing the psyche through music, myth, and ritual. - Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, Vol 1(3), Aug, 2007. pp. 155-159. Publisher: American Psychological Association.

MacGregor (1992) MacGregor, J. M. The Discovery of the Art of the Insane, Princeton University Press, 1992.

McNiff, Shaun. "From shamanism to art therapy." Art Psychotherapy 6.3 (1979): 155-161.

McNiff, Shaun. Art as Medicine: Creating a Therapy of the Imagination. Shambhala Publications, 2013.

Malchiodi, Cathy A. Ed. Handbook of Art Therapy. The Guildford Press, New York-London, 2003.

Sanders, Bernard. Art as Therapy. The Bulletin of the Museum of Modern Art, Vol. 10, No. 3, The Arts in Therapy (Feb., 1943), pp. 20-21

Schneiderman, Leo. The Psychology of Myth, Folklore, and Religion. Rowman & Littlefield Publishers (1981)

Zaidel 2005: Zaidel D. W. (Ed) Neuropsychology of Art: Neurological, Cognitive and Evolutionary Perspectives. Hove, UK: Psychology Press, 2005.

ДОПЪЛНИТЕЛНА

Друъри, Невил Срещи със сакралното : Шаманизмът и магическите пътешествия на духа. София : Изток-Запад , 2003.

Заимов и съавт. 1981. Заимов, К., Д. Китов, К. Колев и др. Афазията на един художник. Превод Н. Стефанова. В: Стефанова, Н. (ред.), Книга за Златю Бояджиев. Изд. „Хр. Г. Данов”, Пловдив, 1981, с. 140-153.

Стефанова 1981. Стефанова, Н. (ред.), Книга за Златю Бояджиев. Изд. „Хр. Г. Данов”, Пловдив, 1981.

Bradley et al. 2006: Bradley, R. J., R. A. Harris, P. Jenner, 2006. The Neurobiology of Painting: International Review of Neurobiology. Academic Press, 2006.

Burkert, Walter. Savage energies : lessons of myth and ritual in ancient Greece / Walter Burkert. Chicago: The University of Chicago Press, 2001

Chatterjee 2004: Chatterjee, A. The Neuropsychology of Visual Artistic Production. - Neuropsychologia, Volume 42, Issue 11, 2004, Pages 1568-1583.

Dodds, E. R., 1973, The Greeks and the Irrational. Berkley and Los Angeles.

Flower, Michael Attyah, The seer in ancient Greece, Berkeley : University of California Press, 2008.

Graf, Fritz. Magic in the ancient world. Cambridge : Harvard University Press , 2000.

Kereny, K., 1977, Eleusis. Archetypical Image of Mother and Daughter.

Kereny, K., 1976, Dionysus. Archetypical Image of Indistructable Life.

Lonsdale, S., 1993, Dance and Ritual Play in Greek Religion.

MALCHIODI, CATHY A. Expressive Therapies: History, Theory, and Practice. In: MALCHIODI, CATHY A. (Ed.) Expressive Therapies. Guilford Publications. 2005

Pedley, John Griffiths. Sanctuaries and the sacred in the ancient Greek world. Cambridge : Cambridge University Press , 2005.

Rubin, Judith A. The Art of Art Therapy: What Every Art Therapist Needs to Know. Routledge, 2011.

Spess, David L. Soma : the divine hallucinogen. Rochester : Park Street Press , 2000.

Vernant, J. P., Marcel Detienne: La cuisine de sacrifice en pays grec (Paris), 1979.

Detienne, Marcel. The cuisine of sacrifice among the Greeks. Chicago : University of Chicago Press , 1989.

Линкове

Списание ArtPsychology http://artpsychology.net/?cid=36

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

2 избираеми задачи, всяка от които формира по 50% от крайната оценка, оформена от текущо оценяване.

Видове избираеми задачи: реферат, участие в дискусии, резюме или презентация.

.

Оценяване чрез изпит:

Реферат, в две форми - писмена и устна (събеседване), всяка от които формира по 50% от крайната оценка, оформена от изпитно оценяване.