OOOK193 "Лайф скилс" в академична среда (на английски език)

Анотация:

Език: английски

Това е аудиторен курс, който развива у студентите-първокурсници в първия им семесър т.нар. life skills, като същевременно обогатява комуникативната им компетентност по английски език. Независимо от множеството битуващи наименования на тези умения (life skills, soft skills, competencies, personal development), те са от решаващо значение както за академичния успех, така и за професионалната реализация на по-късен етап – умения за критическо мислене, за планиране, за работа в екип и сътрудничество, за решаване на проблеми, за автономност на ученето и пр. Курсът улеснява навлизането в езика, изискванията и атмосферата на университетската среда чрез задачи от реалния академичен живот. Като се основава на добрите знания и умения на студентите по английски език за общи цели, той осъществява прехода към използването на английския език за академични цели.

Обучението изисква активно отношение и участие от страна на студентите в аудиторна заетост (лекции, дискусии, упражнения, презентации и др.), както и задължително редовно участие чрез електронната образователна платформа на НБУ (Мудъл).

прочети още
Курсове за знания

Преподавател(и):

ас. Сияна Харизанова  
преп. Светлана Ташевска  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основни норми на поведение и общуване в академичен контекст;

- езикови средства (лексика, граматика, езикови функции) за изпълнение на академични задачи на английски език

- академичните изисквания за съставяне на библиография

- стратегии за ефективно учене

- основните характерни черти на академичното писане (перифразиране, обобщаване, цитиране и др.)

2) могат:

- да се ориентират ефективно в университетска среда, за да изпълняват успешно задачите си

- да разбират ролята на воденето на бележки и анотирането по време на изследване на тема за задание

- да разбират ролята на препратките в академичното писане, за да избягват плагиатството

- да дават конструктивна обратна връзка по работа на свои колеги
Предварителни изисквания:
Студентите да имат:

• Основни умения за комуникация (устна и писмена) на английски език;

• Ниво по Европейската езикова рамка: B1/B2 (Intermediate/Upper-intermediate)

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Identity: Introduction, Ice-breaking activities, Communicating with academic staff

2. Preparing for University Studies: CAL and CALL, Using Moodle at NBU

3. Finding information: Information sources and their evaluation; Libraries and the Internet; Reliability of information

4. Finding information: selecting ideas and using the information found in a feature essay; organising a text from general to specific ideas

5. Researching for academic tasks: Research questions; Annotating; Choosing ideas from sources and note-taking

6. Review

7. Reporting research: Using the information found; Paraphrasing; Plagiarism

8. Reporting research (cont.): Reporting others’ ideas; Referencing, citing and quoting

9. Writing a bibliography: Bibliographies and reference lists; The APA system

10. Review

11. Constructive feedback: Giving, receiving and acting on feedback

12. How to prepare for an oral presentation: Planning content; Organizing/Structuring the talk

13. How to back up a presentation: Making points and supporting/ illustrating them; Preparing visual support (slides, posters, etc.) – balance of text and images

14. How to deliver a presentation: presentation strategies and tips (e.g. rehearsing, signposting, use of body language and eye contact, handling questions)

15. Evaluating a presentation: case study

Литература по темите:

Основна:

• Rogers, L. & J. Wilkin (2013), Skillful Reading & Writing, Student's Book 2, with Digibook access, Oxford: Macmillan Education Ltd.

• Bohlke, D. & B. Lockwood (2013), Skillful Listening & Speaking, Student's Book 2, Oxford: Macmillan Education Ltd.

• Olwyn, A. (2010), Access EAP, Foundations, Garnet Education Ltd.

• Skillful, http://www.macmillanskillful.com/try-skillful/

Допълнителна:

• Rogers, M., Taylore-Knowles J. & Taylore-Knowles, S. (2014) Open Mind B1, Oxford: Macmillan Education Ltd.

• Материали от интернет източници

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Участие в аудиторната заетост и в Мудъл, електронната обучителна платформа на НБУ

Изпълнение на писмени задачи, (напр. e-mail messages, резюмета, мудъл-тестове)

Презентации - устни, подкрепени от PowerPoint

Финално оценяване:

Писмен изпит (50%) - изпълняване на life skills задачи чрез слушане, четене, писане (вж. темите по-долу)

Устен изпит (50%) - презентация и събеседване по темите от курса

NB Студентите, които са участвали активно в курса – както по време на аудиторни занятия, така и в Мудъл – имат право да завършат курса с оценка от текущо оценяване и да се освободят от изпит по време на сесията.